lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (756) z dnia 1.01.2012

Ewidencja nieruchomości gruntowej oddanej w wieczyste użytkowanie

Czy grunty powinny być ujmowane i wykazywane w aktywach bilansu jednostki oddającej grunt w użytkowanie wieczyste, czy też wyłącznie w jej ewidencji pozabilansowej?

Użytkowanie wieczyste jest prawem rzeczowym uregulowanym przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 ze zm.). Użytkowanie wieczyste polega na oddaniu w użytkowanie nieruchomości gruntowej będącej własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego osobom fizycznym i osobom prawnym. W umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się okres użytkowania wieczystego, zależnie od celu, na okres od czterdziestu do dziewięćdziesięciu dziewięciu lat. Wieczysty użytkownik uiszcza przez czas trwania swojego prawa opłatę roczną, przy czym postanowienia dotyczące sposobu korzystania z nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste podlegają ujawnieniu w księdze wieczystej.

Jednocześnie należy zauważyć, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, dla uznania składników majątkowych za aktywa jednostki, a w konsekwencji do ujęcia ich w księgach rachunkowych i wykazania w sprawozdaniu finansowym (bilansie) jednostki, powinny zostać spełnione warunki określone w tym przepisie. Zatem powinny być to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Ponadto art. 3 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy, definiujący środki trwałe, stanowi, iż zalicza się do nich rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości - w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego.

Nieruchomości gruntowe oddane w użytkowanie wieczyste przez jednostki samorządu terytorialnego innym podmiotom powinny figurować w ewidencji bilansowej jednostek samorządu terytorialnego. Natomiast ustanowione na rzecz innych podmiotów prawo ich wieczystego użytkowania powinno zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych tych podmiotów z jednoczesnym ujęciem gruntu na koncie pozabilansowym oraz wykazaniem wartości i powierzchni gruntu w informacji dodatkowej lub informacji uzupełniającej do bilansu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2016
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
6
7
8
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Promocje w prenumeracie na II półrocze 2016 roku - www.sklep.gofin.pl
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...

Gofin podpowiada

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60