zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016

Finansowanie zakupów inwestycyjnych ze środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów

Czy państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową zobowiązane są do odprowadzania do budżetu środków zgromadzonych na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów? Czy środki te mogą być wykorzystane w następnym roku budżetowym na zakupy inwestycyjne? Jak zaksięgować wykorzystanie tych środków na zakupy inwestycyjne?

Do odprowadzania do budżetu kwot pozostających na koniec roku budżetowego na wydzielonym rachunku dochodów zobowiązane są wyłącznie samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty (por. art. 223 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Obowiązek ten nie dotyczy prowadzących działalność oświatową państwowych jednostek budżetowych. Środki zgromadzone przez te jednostki na wydzielonym rachunku dochodów i niewydatkowane w danym roku budżetowym mogą być przeznaczone na wydatki - w tym na wydatki inwestycyjne - w następnym roku obrotowym (budżetowym). Przypomnijmy, iż - zgodnie z art. 11a ustawy o finansach publicznych - państwowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody uzyskiwane:

1) ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

2) z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie bądź użytkowaniu jednostki budżetowej,

3) z działalności wykraczającej poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającej między innymi na świadczeniu usług, w tym szkoleniowych i informacyjnych,

4) z opłat egzaminacyjnych, za wydawanie świadectw i certyfikatów, jak również za sprawdzanie kwalifikacji,

5) z tytułu odpłatności za wyżywienie i zakwaterowanie uczniów i młodzieży w bursach i internatach, ponoszonych przez rodziców lub opiekunów,

6) z dopłat bezpośrednich i innych płatności stosowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymanych na podstawie odrębnych przepisów.

Dochody te mogą być przeznaczone na: sfinansowanie wydatków bieżących i majątkowych, cele wskazane przez darczyńcę, remont lub odtworzenie mienia w przypadku uzyskania dochodów z tytułu odszkodowania i zapłat za utracone lub uszkodzone mienie.

Wymienione wyżej dochody - wraz z odsetkami - nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

W przypadku niewykorzystania w danym roku budżetowym środków znajdujących się na wydzielonym rachunku bankowym państwowej jednostki budżetowej i przeznaczenia ich do wykorzystania w następnym roku na zakupy inwestycyjne należy pamiętać o konieczności utworzenia w księgach rezerwy na przyszłe zobowiązania. Utworzenie takiej rezerwy księgowane jest zapisem:
      - Wn konto 740 "Dotacje i środki na inwestycje",
      - Ma konto 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Z opisu konta 740 - zawartego w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) - wynika bowiem, iż po stronie Wn tego konta ujmuje się m.in. dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 "Fundusz jednostki" lub 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Rozwiązanie rezerwy w związku ze sfinansowaniem planowanej inwestycji (wydatkowaniem w następnym roku budżetowym zarezerwowanych środków) podlegać będzie natomiast księgowaniu zapisem: Wn konto 840, Ma konto 800.

Przykład

I. Założenia:

1. Na wydzielonym rachunku dochodów państwowej jednostki budżetowej na 31 grudnia 2015 r. pozostała niewydatkowana kwota: 4.250 zł (saldo Wn konta 132), którą przeznaczono na zakupy inwestycyjne w 2016 r.

2. W 2016 r. nabyto środek trwały, którego zakup sfinansowano środkami pozostałymi na koniec 2015 r. na wydzielonym rachunku dochodów. Faktura dokumentująca ten zakup opiewała na kwotę: 4.250 zł brutto. W celu uproszczenia przyjęto, że jednostka nie jest podatnikiem VAT.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w księgach 2015 r.
1. PK - utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązanie w związku z przeznaczeniem środków znajdujących się na wydzielonym rachunku na sfinansowanie planowanej inwestycji 4.250 zł 740 840
B. Zapisy w księgach 2016 r.
1. FZ - faktura dokumentująca zakup środka trwałego 4.250 zł 011 240
2. WB - zapłata zobowiązania z wydzielonego rachunku dochodów 4.250 zł 240 132
   oraz równolegle rozwiązanie utworzonej wcześniej rezerwy 4.250 zł 840 800

III. Księgowania:

A. Zapisy w księgach 2015 r.

Finansowanie zakupów inwestycyjnych ze środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów

B. Zapisy w księgach 2016 r.

Finansowanie zakupów inwestycyjnych ze środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60