zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 18 (426) z dnia 20.09.2016

Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wypłaconych świadczeń urlopowych

Zatrudnionym w szkole nauczycielom wypłaciliśmy świadczenia urlopowe. Czy rozrachunki z pracownikami (nauczycielami) z tytułu tych świadczeń księgować na koncie 231, czy 234?

Naszym zdaniem, właściwym do rozliczenia wypłacanych nauczycielom świadczeń urlopowych jest konto 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". Służy ono bowiem do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia.

Obowiązek wypłaty nauczycielom świadczenia urlopowego wynika bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.). Na mocy art. 53 ust. 1a tej ustawy, z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) wypłacane jest nauczycielowi do końca sierpnia każdego roku świadczenie urlopowe w wysokości odpisu podstawowego, o którym mowa w przepisach o ZFŚS, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym. Okres zatrudnienia w danym roku szkolnym liczy się od 1 września poprzedniego roku kalendarzowego do 31 sierpnia roku bieżącego. Przy określaniu wysokości świadczenia urlopowego pod uwagę bierze się wymiar czasu pracy określony w umowie o pracę lub akcie mianowania.

W 2016 r. wysokość świadczenia urlopowego przypadająca na jednego nauczyciela, zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć przez cały rok szkolny, wynosi: 1.093,93 zł.

Świadczenia urlopowe nauczycieli wypłacane są ze środków ZFŚS, zatem ich wartość powinna zmniejszać ten fundusz poprzez ujęcie ich po stronie Wn konta 851 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Z kolei sama wypłata tych świadczeń księgowana będzie jako zmniejszenie środków pieniężnych ZFŚS na koncie 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia".

Warto przy tym podkreślić, iż przewidziane w Karcie Nauczyciela świadczenie urlopowe nie jest wynagrodzeniem. Jest to dodatkowe świadczenie wypłacane ze środków ZFŚS. Dlatego, kontem właściwym do rozliczenia tych świadczeń jest - naszym zdaniem - konto 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami". Jak wynika bowiem z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż wynagrodzenia służy właśnie konto 234. Przy czym, świadczenie urlopowe nauczycieli, mimo że nie stanowi wynagrodzenia, jest ściśle związane ze stosunkiem pracy (zależy od czasu jego trwania i wymiaru), dotyczy pracowników i jest obligatoryjne. Jego wypłata następuje ponadto na podstawie sporządzonej listy płac. Nie będzie więc błędem, jeśli w zakładowym planie kont jednostka przyjmie, że świadczenie urlopowe nauczycieli ewidencjonowane będzie w korespondencji z kontem 231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Należy pamiętać, iż świadczenia urlopowe nauczycieli, mimo iż wypłacane są ze środków ZFŚS, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych - jako przychód ze stosunku pracy. Wypłata tego świadczenia nie jest bowiem uzależniona od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu, a więc nie wynika z działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS. Nie ma więc w tym przypadku zastosowania zwolnienie z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 updof. Oznacza to, że przy wypłacie nauczycielom świadczenia urlopowego pracodawca jest obowiązany obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek dochodowy (tak jak od innych przychodów ze stosunku pracy).

Zaliczkę na podatek dochodowy za dany miesiąc ustala się od każdej dokonanej wypłaty w sposób narastający, polegający na rozliczaniu każdej kolejnej wypłaty w połączeniu z wypłatami wcześniejszymi. Wówczas rozliczenie ostatniej wypłaty stanowi jednocześnie korektę wcześniej dokonanych rozliczeń, a pracodawca ma pewność, że zaliczka na podatek jest ustalona od sumy wypłat dokonanych pracownikowi w danym miesiącu.

Wypłacane nauczycielom świadczenia urlopowe w wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty odpisu podstawowego nie podlegają przy tym oskładkowaniu. Nie nalicza się od nich również składki zdrowotnej.

Przykład

I. Założenia:

Jednostka budżetowa (szkoła) sporządziła listę nauczycieli objętych świadczeniami urlopowymi. Łączna wartość świadczeń wynosi: 35.100 zł brutto (kwota przykładowa). Naliczona od świadczeń urlopowych zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi łącznie: 6.318 zł. Należne świadczenia urlopowe (po potrąceniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych) przelano z rachunku funduszu na rachunki bankowe nauczycieli. Potrąconą w momencie wypłaty świadczenia urlopowego zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadzono na rachunek urzędu skarbowego. Zapłaty dokonano z rachunku bankowego ZFŚS. W zakładowym planie kont jednostka przyjęła, że świadczenia urlopowe nauczycieli ewidencjonowane są w korespondencji z kontem 234 "Pozostałe rozrachunki z pracownikami".

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. Łączna wartość świadczeń urlopowych należnych nauczycielom (w kwocie brutto) 35.100 zł 851 234
2. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych 6.318 zł 234 225
3. WB - wypłata świadczeń urlopowych z rachunku ZFŚS (kwota łączna): 35.100 zł - 6.318 zł =  28.782 zł 234 135
4. WB - odprowadzenie do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych 6.318 zł 225 135

III. Księgowania:

Ewidencja rozrachunków z pracownikami z tytułu wypłaconych świadczeń urlopowych

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60