zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (441) z dnia 1.05.2017

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Jesteśmy szkołą działającą w formie jednostki budżetowej. Czy w 2017 r. zmieniła się wysokość odpisów na ZFŚS dla nauczycieli? Jak zaksięgować taki odpis?

1. Wysokość odpisów na ZFŚS dla nauczycieli w 2017 r.

Ogólne zasady tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 ze zm.), zwana dalej ustawą o ZFŚS. Natomiast regulacje szczegółowe dotyczące ZFŚS tworzonego przez szkoły zawarte zostały w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 ze zm.). W świetle art. 53 ust. 1 tej ustawy, dla nauczycieli dokonuje się corocznie odpisu na ZFŚS w wysokości ustalanej jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku.

Do ustalania odpisu na ZFŚS dla nauczycieli - zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 grudnia 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (Dz. U. poz. 1984) - stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r. Oznacza to, że w 2017 r. kwota bazowa przyjmowana do ustalania tego odpisu nie zmieniła się i wynosi 2.618,10 zł. Tym samym odpis na ZFŚS dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć w 2017 r. wynosi 2.879,91 zł (110% kwoty bazowej).

Dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne dokonuje się odpisu na ZFŚS w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur, rent oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych (art. 53 ust. 2 Karty Nauczyciela).

Należy przy tym pamiętać, iż pracodawca tworzący ZFŚS zobowiązany jest przekazać równowartość dokonanych odpisów i zwiększeń naliczonych na dany rok kalendarzowy na wyodrębniony rachunek bankowy tego funduszu w terminie do 30 września danego roku, z tym że w terminie do 31 maja danego roku powinien przekazać kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych (art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS).

2. Ewidencja księgowa odpisu na ZFŚS

W księgach rachunkowych jednostki budżetowej (w tym szkoły) naliczenie i odprowadzenie odpisu na ZFŚS podlega ewidencji według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), dalej zwanym rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej. W myśl tego rozporządzenia ewidencja stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń ZFŚS prowadzona jest na koncie 851 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych". Natomiast środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na koncie 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia".

Odpis naliczony przez jednostkę budżetową na początku roku dla planowanej liczby zatrudnionych obciąża koszty działalności jednostki. Może on więc podlegać zarachowaniu, zapisem:

          - Wn konto 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
          - Ma konto 240 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenie ZFŚS).

Z kolei odprowadzenie odpisu z rachunku bieżącego jednostki budżetowej na konto ZFŚS podlega księgowaniu:

          - Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozliczenie ZFŚS),
          - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki".

Ewidencja odpisu na ZFŚS może także przebiegać z pominięciem konta 240. Odpis ten odnoszony jest wówczas w ciężar kosztów działalności jednostki w momencie przekazania środków na wyodrębniony rachunek funduszu, zapisem:

          - Wn konto 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
          - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki".

W takiej sytuacji na konto kosztów rodzajowych odnoszona jest wartość przelanych, a nie naliczonych środków ZFŚS.

Natomiast wpływ środków pieniężnych na wyodrębniony rachunek bankowy funduszu z tytułu odpisu księguje się zapisem:

          - Wn konto 135 "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia" (w analityce: ZFŚS),
          - Ma konto 851 "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60