zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 17 (449) z dnia 1.09.2017

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym

Jesteśmy samorządową jednostką budżetową prowadzącą działalność oświatową. Na wyodrębnionym rachunku bankowym gromadzimy środki pochodzące ze źródeł określonych w uchwale organu stanowiącego. Na jakich kontach powinniśmy ewidencjonować takie środki?

Zasady gromadzenia środków na wydzielonym rachunku dochodów
i odprowadzania ich na rachunek budżetu

Przepisy art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) stanowią, iż samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Dochody te mogą pochodzić w szczególności:

 • ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
   
 • z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Katalog ww. dochodów jest otwarty. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany został do określenia tego katalogu w stosownej uchwale. Źródłem tych dochodów mogą być np.:

 • opłaty za posiłki w stołówce szkolnej,
   
 • czynsze za wynajem sal, pomieszczeń i innych powierzchni,
   
 • opłaty za korzystanie z urządzeń, komputerów i wyposażenia,
   
 • opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
   
 • opłaty za korzystanie z sali gimnastycznej, boiska oraz sprzętu sportowego,
   
 • opłaty za wydanie duplikatu świadectwa i legitymacji szkolnej,
   
 • odsetki od nieterminowego regulowania należności,
   
 • odsetki bankowe od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany został również do określenia m.in. sposobu przeznaczenia tych dochodów - z zastrzeżeniem, że dochody te wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych, a także sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania. Wydatki finansowane tymi dochodami mogą być bowiem dokonywane do wysokości kwot zgromadzonych dochodów, w ramach planu finansowego (art. 223 ust. 3 ustawy o finansach publicznych). Oznacza to, że samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność oświatową, poza planem finansowym dochodów i wydatków budżetowych, sporządzają również plan dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku i wydatków nimi finansowanych.

Co ważne, dochody gromadzone w samorządowych szkołach i placówkach oświatowych na wydzielonym rachunku bankowym nie podlegają w ciągu roku budżetowego odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a więc nie przekształcają się po zrealizowaniu kasowym (w momencie ich wpływu na rachunek bankowy) w dochody budżetowe. Odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają - stosownie do postanowień art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych - środki pieniężne, które pozostaną na wyodrębnionym rachunku na dzień 31 grudnia roku budżetowego. Operacja ta musi być przeprowadzona najpóźniej w terminie do dnia 5 stycznia następnego roku.

Ewidencja księgowa środków gromadzonych przez jednostki oświatowe
na wyodrębnionym rachunku bankowym

W myśl przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, do ewidencji środków pieniężnych (dochodów) gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek oświatowych służy konto 132 "Rachunek dochodów jednostek budżetowych".

Środki pieniężne gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym samorządowych jednostek oświatowych ewidencjonuje się na koncie 132 "Rachunek dochodów jednostek budżetowych".

Co istotne, dochody jednostek budżetowych gromadzone w wyodrębnionym rachunku dochodów powinny być księgowane (w zależności od ich charakteru) odpowiednio na kontach 700 "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia", 730 "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu", 750 "Przychody finansowe" i 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Nie powinny być one - naszym zdaniem - księgowane na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych". Jednocześnie przypis należności z tytułu takich dochodów nie powinien być ujmowany w korespondencji z kontem 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych". Kontem przeciwstawnym w przypadku należności przypisanych z tytułu takich dochodów będzie konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".

www
Więcej na temat rachunkowości w jednostkach
oświatowych można przeczytać w serwisie www.serwisbudzetowy.pl

W księgach rachunkowych samorządowej jednostki oświatowej ewidencja środków gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym może przebiegać zapisami:

1. Przypis należności z tytułu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym:
      - Wn konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami",
      - Ma konto 700 "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia",
        730 "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu", 750 "Przychody finansowe"
         lub 760 "Pozostałe przychody operacyjne".
2. WB - wpływ środków pieniężnych na wydzielony rachunek bankowy:
      - Wn konto 132 "Rachunek dochodów jednostek budżetowych",
      - Ma konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami".
3. WB - wydatki finansowane środkami gromadzonymi na wydzielonym rachunku dochodów:
      - Wn różne konta (np. konto 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"),
      - Ma konto 132 "Rachunek dochodów jednostek budżetowych".
4. PK - naliczenie zobowiązania wobec budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu środków pozostających na wydzielonym rachunku dochodów na 31 grudnia:
      - Wn konto 820 "Rozliczenie wyniku finansowego",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami".
5. WB - przekazanie środków pozostających na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego (zapis w księgach stycznia następnego roku):
      - Wn konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
      - Ma konto 132 "Rachunek dochodów jednostek budżetowych".

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60