zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Przekształcenie lub włączenie gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej a obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych

Czy dla dotychczasowego gimnazjum, które zostanie przekształcone w 8-letnią szkołę podstawową lub zostanie włączone do 8-letniej szkoły podstawowej, należy zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe? Czy dla szkoły podstawowej należy otworzyć księgi rachunkowe?

Zasady wygaszania działalności gimnazjów

Nowy system oświaty w Polsce wprowadzony został na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.), zwanej dalej ustawą wprowadzającą. Zmiany w systemie oświaty dotyczą przede wszystkim struktury szkolnictwa, w tym likwidacji gimnazjów.

Szkoły publiczne i niepubliczne - na podstawie art. 18 Prawa oświatowego - dzielą się obecnie na następujące typy:

1) 8-letnią szkołę podstawową;

2) szkoły ponadpodstawowe:

a) 4-letnie liceum ogólnokształcące,

b) 5-letnie technikum,

c) 3-letnią branżową szkołę I stopnia,

d) 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy,

e) 2-letnią branżową szkołę II stopnia,

f) szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku.

Z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa stała się 8-letnią szkołą podstawową, obejmującą strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany będzie w terminie do 30 listopada 2017 r. stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Powyższe wynika z treści art. 117 ust. 1 i 4 ustawy wprowadzającej). Oznacza to, że od 1 września 2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej stali się uczniami, nauczycielami i innymi pracownikami 8-letniej szkoły podstawowej.

Natomiast likwidacja gimnazjów będzie następować przez stopniowe ich wygaszanie. Z dniem 1 września 2017 r. zlikwidowano klasy I, a w latach następnych zostaną zlikwidowane kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum. Wygaszanie gimnazjum będzie mogło być realizowane w różnych wariantach. Przepisy art. 129 ust. 1 ustawy wprowadzającej stanowią bowiem, iż dotychczasowe gimnazjum można:

 • przekształcić w 8-letnią szkołę podstawową,
   
 • włączyć do 8-letniej szkoły podstawowej.

Dotychczasowe gimnazjum można też - w myśl art. 129 ust. 3 ww. ustawy:

 • przekształcić w 3-letnie liceum ogólnokształcące,
   
 • przekształcić w 4-letnie technikum,
   
 • włączyć do 3-letniego liceum ogólnokształcącego,
   
 • włączyć do 4-letniego technikum,
   
 • przekształcić w 4-letnie liceum ogólnokształcące,
   
 • przekształcić w 5-letnie technikum,
   
 • włączyć do 4-letniego liceum ogólnokształcącego,
   
 • włączyć do 5-letniego technikum,
   
 • przekształcić w branżową szkołę I stopnia,
   
 • włączyć do branżowej szkoły I stopnia.

Decyzja co do formy i czasu przekształcenia gimnazjum albo jego włączenia do innej szkoły należy do kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej gimnazjum.

W roku szkolnym, odpowiednio 2017/2018 i 2018/2019, w szkole utworzonej na skutek przekształcenia lub włączenia gimnazjum będą prowadzone klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu ich likwidacji. Do tych klas będą stosowane dotychczasowe przepisy dotyczące gimnazjów. Ich uczniowie będą otrzymywać świadectwa ustalone dla dotychczasowych gimnazjów, opatrzone pieczęcią gimnazjum.

W wyniku przekształcenia gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową powstanie 8-letnia szkoła podstawowa o pełnej strukturze organizacyjnej, której nie będzie organizacyjnie podporządkowana szkoła filialna (por. art. 129 ust. 17 ustawy wprowadzającej). Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum, w terminie do 30 listopada 2019 r., w drodze uchwały, stwierdzi zakończenie jego działalności (por. art. 127 ust. 2 ustawy wprowadzającej).

Z kolei w przypadku włączenia gimnazjum do ośmioletniej szkoły podstawowej za dzień zakończenia działalności dotychczasowego gimnazjum uznaje się dzień 31 sierpnia roku, w którym następuje włączenie dotychczasowego gimnazjum do 8-letniej szkoły podstawowej (por. art. 129 ust. 16 ustawy wprowadzającej).

Obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych gimnazjum

W świetle prawa bilansowego w gimnazjum, które zakończy działalność, np. zostanie przekształcone w 8-letnią szkołę podstawową lub włączone do 8-letniej szkoły podstawowej, należy zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe.

Przypomnijmy, iż - w myśl art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości - jednostki są zobowiązane zamknąć księgi rachunkowe:

 • na dzień kończący rok obrotowy,
   
 • na dzień zakończenia działalności jednostki, w tym również jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego, o ile nie nastąpiło jego umorzenie,
   
 • na dzień poprzedzający zmianę formy prawnej,
   
 • na dzień połączenia związanego z przejęciem jednostki przez inną jednostkę (tj. na dzień wpisu do rejestru tego połączenia) - w jednostce przejmowanej,
   
 • na dzień poprzedzający dzień podziału lub połączenia jednostek, jeżeli w wyniku podziału lub połączenia powstaje nowa jednostka, tj. na dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,
   
 • na dzień poprzedzający dzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
   
 • na inny dzień bilansowy określony odrębnymi przepisami.

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki budżetowe sporządzają sprawozdanie finansowe. W świetle § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), dalej zwanego rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, sprawozdanie to składa się z:

 • bilansu (załącznik nr 5 "Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego" do rozporządzenia),
   
 • rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) - załącznik nr 7 "Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego" do rozporządzenia,
   
 • zestawienia zmian w funduszu (załącznik nr 8 "Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego" do rozporządzenia).

Co istotne, w celu prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego należy:

 • przeprowadzić inwentaryzację,
   
 • naliczyć odsetki od należności budżetowych,
   
 • dokonać odpisów aktualizujących,
   
 • ustalić wynik finansowy,
   
 • sporządzić zestawienie obrotów i sald kont syntetycznych, które jest podstawą do sporządzenia sprawozdania finansowego.

Warto przy okazji podkreślić, iż - na podstawie z art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - samorządowe jednostki budżetowe tworzą, łączą i likwidują organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego. Likwidując taką jednostkę organ ten określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tej jednostki. Należności i zobowiązania likwidowanej gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej jednostki budżetowej przejmuje urząd odpowiedniej jednostki samorządu terytorialnego. Jednocześnie - w myśl art. 12 ust. 6 ustawy o finansach publicznych - likwidując samorządową jednostkę budżetową organ stanowiący może postanowić o utworzeniu jednostki o innej formie organizacyjno-prawnej. W takim przypadku organ może również zdecydować o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanej jednostki budżetowej przez nowo utworzoną jednostkę (por. art. 12 ust. 7 ustawy o finansach publicznych).

www
Więcej na temat jednostek oświatowych
można przeczytać w serwisie
www.serwisbudzetowy.pl

Otwarcie ksiąg rachunkowych dla szkoły podstawowej

W przypadku przekształcenia gimnazjum w 8-letnią szkołę podstawową konieczne jest otwarcie ksiąg rachunkowych szkoły podstawowej. Dochodzi bowiem wówczas do utworzenia nowej jednostki. Takiego obowiązku nie będzie natomiast w przypadku włączenia gimnazjum do istniejącej szkoły podstawowej, która z dniem 1 września 2017 r. stała się 8-letnią szkołą podstawową.

Jeżeli bowiem do istniejących szkół (podstawowych, techników lub liceów), działających w formie samorządowych jednostek budżetowych, przyłączone zostaną dodatkowe klasy (dotychczasowego gimnazjum), nie zachodzą przesłanki uzasadniające konieczność zamykania ksiąg rachunkowych takiej szkoły, sporządzania sprawozdania finansowego i ponownego otwarcia ksiąg rachunkowych.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60