zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018 r., godz. 12:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 61.281
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
29.01.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych na skutek wykonania polecenia przełożonego

Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w sytuacji, gdy do jej naruszenia doszło na skutek wykonania przez pracownika jednostki budżetowej (szkoły) polecenia wydanego przez kierownika tej jednostki?

Zakres podmiotowy i przedmiotowy oraz zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - czyli kto, za co i kiedy ponosi taką odpowiedzialność - określa ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 1311 ze zm.). Z przepisów tej ustawy wynika, że odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi wyłącznie dana osoba fizyczna, która dopuściła się czynu naruszającego tę dyscyplinę, a nie organy czy jednostki organizacyjne. Osoby, które podlegają tej odpowiedzialności, wymienione są w art. 44a ww. ustawy. Kolejną bardzo ważną sprawą jest zakres przedmiotowy odpowiedzialności, tzn. aby doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych, musi dojść do naruszenia przepisu prawa materialnego. Takie naruszenie może być dokonane zarówno poprzez działanie niezgodne z prawem, jak i poprzez zaniechanie działania, do którego osoba była zobowiązana przepisami prawa. Katalog naruszeń zawarty jest w art. 5-18c ww. ustawy. Przesłanką składającą się na odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny jest przypisanie winy osobie, która dopuściła się czynów wymienionych w ww. art. 5-18c.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia i której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi także osoba, która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych (por. art. 19 ww. ustawy).

Jednocześnie zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, osoba, która naruszyła dyscyplinę finansów publicznych wskutek wykonania polecenia przełożonego albo kierownika jednostki, albo dysponenta środków publicznych, organu nadzorującego lub organu założycielskiego, nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli przed wykonaniem polecenia zgłosiła pisemne zastrzeżenie i, pomimo tego zastrzeżenia, otrzymała pisemne potwierdzenie wykonania polecenia albo polecenie nie zostało odwołane albo zmienione. W tym przypadku odpowiedzialność ponosi osoba, która podpisała się pod pisemnym poleceniem wykonania polecenia, a przy braku takiego dokumentu - osoba, która wydała polecenie. Zatem, aby można było mówić o wyłączeniu odpowiedzialności, na podstawie ww. przepisu muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

1) kierownik jednostki musi wydać polecenie pracownikowi do wykonania czynności, która prowadzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

2) pracownik musi zgłosić pisemne zastrzeżenie przed wykonaniem polecenia,

3) pomimo pisemnego zastrzeżenia pracownika, pracownik otrzymał pisemne polecenie kierownika do wykonania tego polecenia lub go też nie odwołał albo nie zmienił.

Takie pisemne zastrzeżenie pracownika powinno zawierać wyraźne uzasadnienie, że zlecona czynność jest czynnością bezprawną. W naszej ocenie zastrzeżenie dla celów dowodowych oraz braku możliwości przypisania winy sprawcy, powinno zawierać również wskazanie jaki przepis jest naruszany w wyniku wydania polecenia służbowego oraz możliwość postępowania zgodnie z prawem.

Można tutaj przytoczyć przykład wstępnej kontroli zdarzeń gospodarczych dokonywanej przez głównego księgowego. Ustawa o finansach publicznych wyraźnie wskazuje tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. Główny księgowy zwraca dokument pracownikowi właściwemu rzeczowo w celu usunięcia nieprawidłowości. W razie stwierdzenia, że nieprawidłowości nie zostały usunięte, księgowy odmawia złożenia podpisu na dokumencie i zawiadamia o tym kierownika jednostki. Zawiadomienie to powinno być pisemne ze wskazaniem przyczyn odmowy podpisania. Może tutaj dojść do sytuacji, gdzie kierownik jednostki mimo wszystko wyda księgowemu polecenie do dokonania tej kontroli wstępnej. Wtedy główny księgowy powinien ponownie złożyć pisemne zastrzeżenie do kierownika jednostki, np. podtrzymując wcześniej już złożone stanowisko. Jeśli kierownik nie zmieni polecenia, to główny księgowy nie ponosi wówczas odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - za czyn wskazany w art. 18 b ww. ustawy.

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która podpisała się pod pisemnym poleceniem wykonania czynności, a w przypadku braku takiego dokumentu - osoba która polecenie wydała - w tym przypadku kierownik jednostki.

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60