zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Odpis na fundusz socjalny gdy pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym

W firmie zatrudniamy około 100 pracowników, w tym trzech przebywa na urlopie bezpłatnym. Czy na tych pracowników należy dokonać odpisów na ZFŚS za okres, w którym korzystają z urlopów bezpłatnych? Czy pracownicy na urlopie bezpłatnym mają prawo do świadczeń z ZFŚS?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2191 z późn. zm.), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

Podstawę naliczania odpisu na Fundusz stanowi przeciętna planowana w danym roku kalendarzowym liczba zatrudnionych u pracodawcy, skorygowana w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych, obejmująca pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy (po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).

Tak wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349), dalej rozporządzenia.

Przepisy rozporządzenia nie precyzują jakie grupy pracowników zaliczać bądź wyłączać ze stanu zatrudnienia ustalanego dla potrzeb odpisu na Fundusz. Przyjmuje się jednak, że w poczet zatrudnionych pracodawca powinien wliczyć wszystkie osoby mające status pracownika w rozumieniu przepisów prawa pracy (bez względu na rodzaj umowy o pracę i czas jej trwania), w tym przebywających:

  • na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich i wychowawczych, a także
     
  • na urlopach bezpłatnych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Jak wyjaśniło Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w piśmie otrzymanym przez nasze Wydawnictwo 19 maja 2015 r.: "(...) w przeciętnej liczbie zatrudnionych uwzględnia się pracowników, których definiuje art. 2 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem, pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Biorąc pod uwagę treść § 1 rozporządzenia, w ocenie Departamentu, brak jest podstaw prawnych do wyłączania z przeciętnego zatrudnienia pracowników przebywających na urlopach, w tym na urlopach związanych z rodzicielstwem oraz na urlopie bezpłatnym.".

Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych należy zatem uwzględniać w przeciętnej liczbie zatrudnionych na takich samych zasadach jak innych pracowników. Oznacza to, że jeśli są one zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy, wlicza się je po przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy bez względu na okres korzystania z tego urlopu.

Zwracamy uwagę! Stosownie do § 3 rozporządzenia, przy obliczaniu przeciętnej liczby zatrudnionych w danym roku kalendarzowym (obrachunkowym) dodaje się przeciętne liczby zatrudnionych w poszczególnych miesiącach (przeliczonych na pełne wymiary czasu pracy) i otrzymaną sumę dzieli się przez 12.

Więcej przeczytasz w Do UiPP nr 23/20017 dołączyliśmy Pomocnik kadrowego pt. "Rozliczanie odpisów na ZFŚS".

Katalog osób uprawnionych do korzystania ze środków Funduszu określa art. 2 pkt 5 ustawy i są to pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści, czyli byli pracownicy wraz z rodzinami oraz inne osoby, którym prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych przyznał pracodawca w regulaminie Funduszu.

Ważne: Pracownicy, czyli wszyscy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, mianowania, powołania, wyboru, spółdzielczej umowy o pracę (art. 2 K.p.), są uprawnieni do świadczeń z Funduszu niezależnie od stażu pracy, wymiaru czasu pracy czy rodzaju umowy o pracę, w ramach której są zatrudnieni.

Odpowiadając na drugie pytanie wyjaśniamy, że osoby przebywające na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim czy rodzicielskim nie tracą statusu pracownika. Ich nieobecność w pracy nie wyłącza zatem ich uprawnień do korzystania ze świadczeń z Funduszu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60