zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Nauczycielski urlop zdrowotny na nowych warunkach

Nauczyciele szkół publicznych mogą korzystać ze szczególnego uprawnienia, jakim jest urlop dla poratowania zdrowia. Jest on dostępny po spełnieniu przez nauczyciela określonych warunków, uregulowanych w Karcie Nauczyciela. Warunki te z dniem 1 stycznia 2018 r. uległy poważnej zmianie, ograniczając zakres przypadków, w których można udzielić wspomnianego urlopu.

Urlop na starych zasadach

Nauczyciele objęci zakresem Karty Nauczyciela mają możliwość zawnioskowania o udzielenie im urlopu dla poratowania zdrowia. Aby go otrzymać, muszą spełnić warunki określone w Karcie Nauczyciela. Zawarte są one w art. 73 K.N. Do 31 grudnia 2017 r. na podstawie tej regulacji od nauczyciela zainteresowanego przyznaniem urlopu dla poratowania zdrowia wymagano:

 • zatrudnienia w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony,
   
 • przepracowania co najmniej 7 lat w szkole,
   
 • uzyskania orzeczenia od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela, o potrzebie udzielenia takiego urlopu.

Urlopu dla poratowania zdrowia udzielał dyrektor szkoły na wniosek pracownika, w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia - bez względu na rodzaj schorzenia i jego związek (bądź brak związku) z warunkami pracy nauczyciela.

Wymóg 7-letniego okresu pracy w szkole dotyczył udzielenia pierwszego urlopu dla poratowania zdrowia, przy czym wskazany okres musiał przypadać bezpośrednio przed datą rozpoczęcia omawianego urlopu. Przyjmowano, że w całym tym okresie nauczyciel powinien pracować w pełnym wymiarze zajęć (patrz wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 grudnia 2012 r., sygn. akt II PK 137/12).

Do wymaganego okresu 7 lat pracy w szkole wliczano okresy czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby oraz urlopu innego niż wypoczynkowy, trwające łącznie nie dłużej niż 6 miesięcy. W przypadku gdy łączny okres niezdolności do pracy i urlopu trwał dłużej niż 6 miesięcy, 7-letni okres pracy przedłużał się o czas nieobecności. W ciągu całego zatrudnienia nauczyciel, tak jak obecnie, mógł skorzystać łącznie z 3 lat urlopu dla poratowania zdrowia. Między poszczególnymi urlopami (w wymiarze nieprzekraczającym roku) musiała być jednak co najmniej roczna przerwa.

Jak jest obecnie?

Od 1 stycznia 2018 r. omówione powyżej zasady udzielania urlopu dla poratowania zdrowia uległy poważnym zmianom. Wprowadziła je ustawa o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), która znowelizowała m.in. art. 73 K.N. Nie wszystkie regulacje dotyczące wspomnianego urlopu zostały objęte nowelą, niemniej dokonane zmiany są istotne (zestawienie zmian patrz tabela). Od 1 stycznia br. urlop dla poratowania zdrowia może być udzielony:

 • na przeprowadzenie zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę - jeżeli tak orzeknie lekarz medycyny pracy wykonujący działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę albo
   
 • na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową - na podstawie potwierdzonego skierowania i na czas w nim określony (art. 73 ust. 1 i 10j KN).

Ustawa nowelizująca zmieniła sposób rozumienia wymogu nieprzerwanego, co najmniej 7-letniego okresu zatrudnienia w szkole, przypadającego bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Od 1 stycznia br. okres siedmioletniej pracy w szkole jest uznawany za nieprzerwany, jeśli nauczyciel podejmie pracę w ciągu 3 miesięcy od ustania poprzedniego zatrudnienia w tej samej albo innej szkole. Ponadto praca w ramach wspomnianego 7-letniego okresu może być wykonywana w niższym wymiarze, choć nie mniej niż połowa pełnego wymiaru zajęć (pełny wymiar obowiązuje tylko na dzień złożenia wniosku o urlop).

Należy nadmienić, że od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie orzekania o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia, opublikowane w Dzienniku Ustaw z br. pod poz. 190.

Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia
Do 31 grudnia 2017 r. Od 1 stycznia 2018 r.
Przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole w pełnym wymiarze zajęć; ww. okres powinien być nieprzerwany i przypadać bezpośrednio przed złożeniem wniosku o urlop Przepracowanie co najmniej 7 lat w szkole w wymiarze nie niższym niż połowa pełnego wymiaru zajęć;
Okres siedmioletniej pracy w szkole jest uznawany za nieprzerwany, jeśli nauczyciel podejmie pracę w ciągu 3 miesięcy od ustania poprzedniego zatrudnienia
W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym socjalnych, takich jak: prawo do lokalu mieszkalnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku wiejskiego, osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, zajmowania mieszkań w budynkach szkolnych i użytkowanych przez szkoły - jeżeli jest zatrudniony na terenie wiejskim lub w mieście do 5.000 mieszkańców. W okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia nauczyciel zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym do dodatku wiejskiego.
Nauczyciel będący emerytem lub rencistą albo pobierający nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, który do 1 stycznia 2018 r. korzystał z prawa do lokalu mieszkalnego lub do osobistego użytkowania działki gruntu szkolnego, zachowuje te uprawnienia do końca okresu, na jaki zostały mu przyznane (art. 135 ustawy finansowej).
Uzyskanie orzeczenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia (w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia) Uzyskanie orzeczenia lekarza medycyny pracy wykonującego działalność w jednostce służby medycyny pracy, z którą szkoła zawarła umowę, o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu istotną rolę mogły odegrać warunki pracy nauczycielskiej; albo Uzyskanie (w celu udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia) potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową; urlopu udziela się na okres wskazany w skierowaniu
Ważne. Do nauczycieli, którzy do 1 stycznia 2018 r. uzyskali orzeczenie o potrzebie udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia lub w tym dniu przebywali na takim urlopie, stosuje się zasady obowiązujące do 31 grudnia 2017 r. (art. 141-142 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.)

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60