zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 5 (455) z dnia 1.03.2018

Żądanie od kandydata do pracy zaświadczenia o niekaralności nie w każdym przypadku

1) Czy od kandydata do pracy pracodawca może domagać się zaświadczenia o niekaralności?

Jeżeli taki wymóg wynika z przepisów szczególnych, to odpowiedź jest twierdząca.

Podstawowy katalog danych osobowych, jakich pracodawca może żądać od kandydata na pracownika został zawarty w art. 221 § 1 K.p. Obejmuje on imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Przyszły pracownik, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 894), ma obowiązek wypełnić kwestionariusz osobowy, dostarczyć dokumenty potwierdzające okresy dotychczasowego zatrudnienia i kwalifikacje zawodowe oraz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, a także inne dokumenty, jeśli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów. W katalogu zamieszczonym w Kodeksie pracy, jak i w ww. rozporządzeniu nie wymieniono zaświadczenia o niekaralności.

Żądanie informacji z rejestru karnego na temat przyszłego pracownika może być natomiast zasadne w przypadku zatrudnianych, co do których ustawa (najczęściej branżowa) przewiduje wymóg braku skazania za przestępstwo umyślne, korzystania z pełni praw publicznych oraz posiadania nieposzlakowanej opinii. Do tej grupy należą policjanci, pracownicy samorządowi czy pracownicy służby cywilnej. Przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą będzie miał prawo żądać zaświadczenia o niekaralności w przypadku konieczności przyjęcia do pracy na przykład koncesjonowanego pracownika ochrony osób lub mienia. Każdy pracodawca, któremu ustawa szczególna nakazuje zatrudniać osoby, wobec których istnieje wymóg niekaralności, może również osobiście uzyskać informację z Krajowego Rejestru Karnego. Prawo takie daje mu art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 678 z późn. zm.).

Dodajmy, że po zatrudnieniu wolno żądać od pracownika przedstawienia innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli ich podanie jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy.


2) Jeżeli kandydat do pracy odmówi przedstawienia zaświadczenia o niekaralności i z tego powodu nie zostanie przyjęty do pracy, to czy można zarzucić podmiotowi zatrudniającemu dyskryminację?

Jeżeli kandydat do pracy ubiega się o stanowisko, dla którego ustawa szczególna nie przewiduje spełnienia warunku przedstawienia takiego dokumentu, to tak. Nie zostanie to uznane za dyskryminację, jeżeli rekrutacja będzie przeprowadzona na stanowisko, dla którego ustawa szczególna przewiduje spełnienie warunku niekaralności.

Przepisy Kodeksu pracy stanowią o równym traktowaniu pracowników w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy w szczególności bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy (art. 183a K.p.). Powyższy katalog cech osobistych ma charakter przykładowy, o czym świadczy użycie przez ustawodawcę słowa "w szczególności". Należy zatem przyjąć, że również inne "niewłaściwe" kryteria różnicowania pracowników mogą stanowić o ich nierównym traktowaniu. Gdy więc pracodawca, nie mając ku temu podstaw prawnych (w przypadku braku ustawy szczególnej regulującej taką konieczność), wymaga od zatrudnianego przedstawienia zaświadczenia o niekaralności, to nieprzedłożenie takiego dokumentu przez kandydata nie może powodować negatywnych dla niego konsekwencji, w przeciwnym wypadku zostanie to uznane za dyskryminację.

www.SerwisBudzetowy.pl - Prawo pracy:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.VademecumKadrowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60