zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 8 (434) z dnia 10.04.2017

Oskładkowanie i opodatkowanie świadczeń przekazanych pracownikom z okazji Świąt Wielkanocnych

Pracownicy z okazji Świąt Wielkanocnych otrzymali bony towarowe oraz paczki świąteczne dla dzieci. Pierwsze z tych świadczeń zostało w całości sfinansowane ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, natomiast drugie tylko w części, a w pozostałej ze środków obrotowych pracodawcy. Czy świadczenia te należy oskładkować i opodatkować?

W podstawie wymiaru składek ZUS uwzględnieniu podlega tylko część wartości pieniężnej paczek świątecznych sfinansowanych ze środków obrotowych pracodawcy. Natomiast opodatkowaniu podlega każde z tych świadczeń w całości.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (art. 18 ust. 1art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy o sus oraz art. 81 ust. 1 ustawy zdrowotnej).

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o pdof, przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS nie uwzględnia się m.in. rodzajów przychodów wymienionych w § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 z późn. zm.), dalej rozporządzenia składkowego. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 19 tego rozporządzenia, oskładkowaniu nie podlegają świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dalej Fundusz, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 800 z późn. zm.), dalej ustawy jest przeznaczony m.in. na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z tego Funduszu. Z kolei za działalność socjalną uważa się usługi świadczone przez pracodawców na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, sprawowanej przez dziennego opiekuna lub nianię, w przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub finansowej, a także zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe na warunkach określonych umową. Zatem ze środków Funduszu pracodawca może sfinansować (w całości lub w części) bony towarowe oraz paczki świąteczne dla dzieci osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, czyli pracowników i ich rodzin, emerytów i rencistów - byłych pracowników i ich rodzin oraz innych osób, którym przyznał w regulaminie Funduszu prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z Funduszu. Przyznając osobom uprawnionym świadczenia z Funduszu pracodawca powinien mieć na uwadze podstawową zasadę wynikającą z art. 8 ust. 1 ustawy, w myśl której przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z Funduszu uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z Funduszu, czyli spełnienia kryterium socjalnego. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 27 września 2016 r. (sygn. akt III AUa 475/15): "(...) »Kryterium socjalne«, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wyraźnie wiąże zasadę korzystania z ulgowych usług i świadczeń z sytuacją życiową, rodzinną i materialną osób uprawnionych. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy wartością przyznawanego świadczenia, a łącznie rozpatrywaną, sytuacją życiową, rodzinną i materialną osoby uprawnionej. Im sytuacja osoby uprawnionego jest trudniejsza, tym wyższe przysługuje mu świadczenie. Tym samym o spełnieniu kryterium socjalnego nie może być mowy bez indywidualnej analizy sytuacji każdej uprawnionej do skorzystania z funduszu osoby.".

Dlatego też wartość bonów towarowych i paczek świątecznych dla dzieci sfinansowanych ze środków Funduszu, przyjmując że taki rodzaj pomocy wynika z regulaminu Funduszu i pracodawca przy ich przyznawaniu uwzględnił kryterium socjalne, jest wyłączona z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Oskładkowaniu podlega natomiast ta część wartości paczek dla dzieci, która została sfinansowana ze środków obrotowych pracodawcy.

Jak wskazano na wstępie, przyznane pracownikom świadczenia są opodatkowane. Zwolnienie podatkowe, wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o pdof, dotyczy wartości otrzymanych przez pracownika rzeczowych oraz pieniężnych świadczeń, w całości sfinansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Poniżej przedstawiamy rodzaje świadczeń przyznawanych pracownikom i ich oskładkowanie oraz opodatkowanie.

Rodzaj świadczenia Źródło finansowania
Fundusz Środki obrotowe
składki podatek składki podatek
paczki nie zwolnione od podatku, jeżeli ich wartość wraz z innymi świadczeniami rzeczowymi i pieniężnymi sfinansowanymi z Funduszu (lub funduszy związków zawodowych) uzyskanymi przez pracownika, licząc od 1 stycznia 2017 r. nie przekroczyła 380 zł tak tak
karty przedpłacone nie jw. tak tak
zapomoga przyznana ze względu na trudną sytuację materialną nie jw. tak tak
premie świąteczne ____ ________ tak tak
bony towarowe nie tak tak tak

Zwracamy uwagę! Wolne od podatku dochodowego są świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o pdof). Jeżeli więc pracodawca przyznał z okazji Świąt Wielkanocnych świadczenia dla emerytów/rencistów - byłych pracowników, to są one zwolnione od podatku dochodowego do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280 zł, bez względu na źródło ich finansowania.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60