zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018 r., godz. 12:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 61.281
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 4 (454) z dnia 10.02.2018

Pracodawco - do 28 lutego br. przekaż ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.

Do 28 lutego 2018 r. płatnik składek jest obowiązany przekazać ubezpieczonym informacje zawarte w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS za 2017 r. Dane te powinien przekazać na piśmie lub po uzyskaniu zgody osoby ubezpieczonej w formie dokumentu elektronicznego, w podziale na poszczególne miesiące. Tak wynika z art. 41 ust. 8 ustawy o sus.

Dokument, o którym mowa powyżej, powinien zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne płatnika składek,
   
 • dane identyfikacyjne ubezpieczonego,
   
 • wymiar czasu pracy,
   
 • zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne w podziale na ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, zawierające dane o tytule ubezpieczenia, podstawie wymiaru składek, kwocie składki w podziale na należną od ubezpieczonego i płatnika składek oraz z innych źródeł finansowania, kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek, wynikającego z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1449),
   
 • podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, z uwzględnieniem podziału na podmioty, które finansują składki,
   
 • rodzaje i okresy przerw w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne,
   
 • informacje o wypłaconych zasiłkach oraz wynagrodzeniach z tytułu niezdolności do pracy wypłaconych na podstawie Kodeksu pracy,
   
 • informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
   
 • symbol NFZ, do którego przekazywana jest składka na ubezpieczenie zdrowotne,
   
 • datę jego sporządzenia wraz z oświadczeniem płatnika składek, że dane w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, potwierdzone jego podpisem lub osoby przez niego upoważnionej.

Wzór informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej został określony w załączniku 16b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego... (Dz. U. z 2016 r. poz. 222 ze zm.). Pracodawca może ją także przekazać w innej formie, o ile uwzględni w niej wszystkie podane wyżej dane.

Aktywne druki i formularze Wzór informacji rocznej dostępny jest
w serwisie www.druki.gofin.pl

Zwracamy uwagę! Płatnicy składek, którzy przekazywali ubezpieczonym informacje miesięcznie, np. w postaci pasków wynagrodzeń nie muszą przekazywać już informacji rocznej. Warunkiem jest, aby przekazywane dokumenty zawierały wszystkie wymienione powyżej dane. Jeśli jednak ubezpieczony zwróci się do płatnika z prośbą o udostępnienie informacji rocznej, wówczas powinien ją wydać.

Ponadto z obowiązku przekazywania informacji rocznych są zwolnieni płatnicy pobierający wyłącznie składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 41 ust. 10 ustawy o sus). Są oni jednak obowiązani do wystawienia takiej informacji na żądanie ubezpieczonego - nie częściej niż raz na miesiąc - za miesiąc poprzedni (z wyłączeniem przypadków pobierania składki zdrowotnej z emerytur i rent).

Podstawowym celem przekazywania ubezpieczonym informacji o danych wykazanych w raportach przesłanych do ZUS jest umożliwienie ich weryfikacji.

Ważne: Ubezpieczony, który uważa, że dane zawarte w przekazanej mu informacji rocznej są niezgodne ze stanem faktycznym powinien zgłosić wniosek o ich sprostowanie.

Wniosek na piśmie lub do protokołu składa do płatnika składek w terminie 3 miesięcy od otrzymania informacji. O fakcie tym powiadamia również ZUS.

W razie nieuwzględnienia przez płatnika składek reklamacji w terminie miesiąca od daty jej wpływu, na wniosek ubezpieczonego, ZUS po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego wydaje decyzję.

Jeżeli ubezpieczony nie zakwestionuje danych zawartych w informacji w podanym wcześniej terminie, to uznaje się, iż są one zgodne ze stanem faktycznym. Nie wyklucza to jednak możliwości ich zakwestionowania przez ZUS. Tak wynika z art. 41 ust. 11-12 ustawy o sus.

www.SerwisBudzetowy.pl - Składki ZUS:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SkladkaZUS.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60