zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018 r., godz. 14:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 78.604
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Uzupełnianie nagrody rocznej o dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy

1) Na początku roku wypłacamy pracownikom nagrodę roczną za rok poprzedni w wysokości 8,5% uzyskanego wynagrodzenia. Jest ona proporcjonalnie pomniejszana za wszystkie okresy absencji, w tym tzw. "zasiłkowe". Czy ustalając podstawę wymiaru świadczeń chorobowych, należy uzupełnić nagrodę tylko o dni nieobecności związane z chorobą, opieką i macierzyństwem, czy także o okresy urlopu bezpłatnego? Jaki należy przyjąć sposób uzupełnienia?

W podstawie wymiaru świadczeń chorobowych uwzględnia się nagrodę roczną, jeżeli pracownik w myśl przepisów płacowych nie zachowuje do niej prawa w okresach absencji chorobowej i nie jest ona wypłacana za te okresy (art. 41 ust. 1 ustawy zasiłkowej). Jeśli nagroda ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu za okresy usprawiedliwionej nieobecności w pracy, to podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych po uzupełnieniu.

Ważne: Za usprawiedliwioną nieobecność w pracy, uzasadniającą uzupełnienie nagrody uznaje się nieobecność, za którą pracownik nie otrzymał wynagrodzenia m.in. z powodu: choroby, konieczności sprawowania osobistej opieki nad zdrowym lub chorym dzieckiem albo innym chorym członkiem rodziny, urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, urlopu bezpłatnego.

Dni, w których pracownik był nieobecny w pracy z powodu korzystania z urlopu wypoczynkowego lub zwolnienia wynikającego z art. 188 K.p. (tj. zwolnienia od pracy przysługującego w ciągu roku na dziecko w wieku do 14 lat), traktowane są na równi z dniami przepracowanymi. W okresie tym pracownicy zachowują bowiem prawo do wynagrodzenia.

Roczne składniki wynagrodzenia, nieprzysługujące za okresy absencji chorobowej, wlicza się do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych w wysokości stanowiącej jedną dwunastą kwoty wypłaconej pracownikowi za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy (art. 42 ust. 3 ustawy zasiłkowej).

Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez cały rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy, nagroda roczna powinna być uwzględniona proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w tym roku.

W stosunku do nagród rocznych nie stosuje się art. 38 ust. 2 ustawy zasiłkowej, na mocy którego warunkiem uzupełnienia danego składnika wynagrodzenia jest przepracowanie przez pracownika co najmniej połowy obowiązującego czasu pracy. Regulacja ta odnosi się wyłącznie do składników miesięcznych. Roczne (również kwartalne) składniki wynagrodzenia, zmniejszane proporcjonalnie za okresy absencji, podlegają uzupełnieniu bez względu na to, ile czasu pracownik przepracował w roku (kwartale), za który składnik ten został wypłacony - por. ust. 313 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej, dostępnego na stronie internetowej www.zus.pl.

Dla celów uzupełnienia składnika rocznego można zastosować, według uznania pracodawcy, jedną z przedstawionych poniżej metod przewidzianą dla:

 • zmiennych składników wynagrodzenia, która polega na podzieleniu kwoty otrzymanego składnika rocznego, pomniejszonego o potrącone składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika, przez liczbę dni przepracowanych w roku kalendarzowym oraz pomnożeniu przez liczbę dni, którą pracownik przepracowałby w tym roku,
   
 • stałych składników wynagrodzenia, polegającą na przyjęciu do podstawy wymiaru świadczenia kwoty, jaką pracownik otrzymałby, gdyby w danym roku kalendarzowym nie chorował (obliczonej jako określony procent sumy pełnego wynagrodzenia, które pracownik uzyskałby w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie) po pomniejszeniu o finansowane przez niego składki na ubezpieczenia społeczne.

Oczywiście pracodawca może stosować tylko jedną, dowolnie wybraną metodę.

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości oraz nagrody roczne w kwocie stanowiącej 8,5% podstawy, którą ustala się przyjmując wynagrodzenie za efektywną pracę. W styczniu 2018 r. otrzymał nagrodę za ubiegły rok, w którym chorował przez 2 miesiące (marzec i kwiecień). Wynagrodzenie przyjęte do obliczenia nagrody rocznej wyniosło 35.000 zł. Pracownik otrzymał nagrodę w wysokości 2.975 zł (8,5% z kwoty 35.000 zł). Nagroda ta przed wliczeniem do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego podlega uzupełnieniu.

Uzupełnienie przy zastosowaniu metody przewidzianej dla stałych składników:

 • wynagrodzenie za pracę, gdyby pracownik przepracował cały rok: 42.000 zł,
   
 • uzupełniona nagroda roczna: 42.000 zł x 8,5% = 3.570 zł,
   
 • nagroda po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne, które sfinansowałby pracownik: 3.570 zł - 489,45 zł = 3.080,55 zł,
   
 • nagroda wliczana do podstawy: 3.080,55 zł : 12 = 256,71 zł.

Uzupełnienie z zastosowaniem metody przewidzianej dla zmiennych składników:

 • dni robocze w 2017 r.: 250 dni,
   
 • dni przepracowane w 2017 r.: 250 dni - (23 dni + 19 dni) = 208 dni,
   
 • uzyskana nagroda roczna po pomniejszeniu o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika: 2.975 zł - 407,88 zł = 2.567,12 zł,
   
 • nagroda po uzupełnieniu: 2.567,12 zł : 208 dni x 250 dni = 3.085,48 zł,
   
 • nagroda wliczana do podstawy: 3.085,48 zł : 12 = 257,12 zł.


2) W 2017 r. pracownik otrzymywał dodatek przyznany na kilka miesięcy. Kwota dodatku została uwzględniona przy obliczaniu nagrody rocznej. Czy w celu wliczenia nagrody do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należy przeliczyć nagrodę, wyłączając z niej kwotę dodatku?

Nie, dla celów zasiłkowych nie ma znaczenia, że do obliczenia wysokości nagrody rocznej przyjęto składniki, które nie są uwzględniane w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych. Nagroda jest odrębnym składnikiem wynagrodzenia. Jej wliczenie do podstawy wymiaru ww. świadczeń zależy jedynie od postanowień zawartych w przepisach płacowych regulujących wypłatę tej nagrody za okresy absencji chorobowej.

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60