zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018

Świadczenia z tytułu wypadku w drodze do lub z pracy

Zakres świadczeń z ubezpieczeń społecznych jest bardzo szeroki i różnorodny. Ustawodawca chroni wiele zdarzeń, w tym mających miejsce w czasie pokonywania m.in. drogi do lub z pracy. Świadczenia, o które ubezpieczony może się ubiegać w sytuacji, gdy uległ wypadkowi we wskazanych okolicznościach, mają charakter zarówno krótko-, jak i długoterminowy. Ponadto należności te w niektórych ściśle określonych sytuacjach mogą okazać się korzystniejsze od przysługujących z tzw. ogólnego stanu zdrowia.

Świadczenia związane z niezdolnością do pracy, która powstała w wyniku wypadku mającego miejsce w drodze do lub z pracy, finansowane są ze środków własnych pracodawcy lub z ubezpieczenia chorobowego albo rentowego. Aby jednak świadczenia przysługiwały, zdarzenie musi zostać uznane za wypadek w drodze do lub z pracy.

Świadczenia krótkoterminowe

Podstawowym świadczeniem krótkoterminowym jest zasiłek chorobowy. Gdy jednak czasowa niezdolność do pracy w wyniku wypadku w drodze do lub z pracy dotyczy pracownika, to przysługuje mu odpowiednio:

  • wynagrodzenie chorobowe - jeśli niezdolność ta trwa przez pierwsze 33 lub - w przypadku pracownika, który ukończył już 50 lat - 14 dni w danym roku kalendarzowym i/lub
     
  • zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli chodzi o pozostałych ubezpieczonych, to z racji czasowej niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do lub z pracy od razu przysługuje im zasiłek chorobowy.

Wymienione świadczenia należne są od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. Stanowi o tym art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej ustawą zasiłkową.

Co ważne, ustalenie okoliczności omawianego wypadku powinno być dokonane w karcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy, która następnie po uznaniu zdarzenia za taki wypadek stanowi (wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym niezdolność do pracy) podstawę do wypłaty 100% świadczenia chorobowego.

Kolejnym, równie ważnym świadczeniem należnym z ubezpieczenia chorobowego jest świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono ubezpieczonemu, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy. Przy czym w tym przypadku ustawodawca nie przewidział korzystniejszych zasad wypłaty tego świadczenia, jak przy zasiłku chorobowym. Za okres pierwszych 3 miesięcy należne jest ono w wysokości 90% podstawy wymiaru zasiłku (ewentualnie zwaloryzowanej), a za pozostały okres 75% tej podstawy. Świadczenie to przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.

Świadczenia długoterminowe

Ubezpieczeni, którzy ulegli wypadkowi w drodze do lub z pracy, mogą liczyć na rentę z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej takim zdarzeniem, wypłacaną z ubezpieczenia rentowego, pod warunkiem że zdarzenie zostanie uznane za tego rodzaju wypadek.

Renta taka przysługuje ubezpieczonemu, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do lub z pracy oraz powstała w okresach enumeratywnie wymienionych przez ustawodawcę albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów, niezależnie od wymiaru udokumentowanych okresów składkowych i nieskładkowych. Tak wskazują art. 57-57a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanej ustawą emerytalną.

Zasady naliczania takiego świadczenia odpowiadają regułom stosowanym dla renty z ogólnego stanu zdrowia.

Osobie spełniającej wskazane wcześniej warunki do otrzymania renty, w stosunku do której orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie, przysługuje renta szkoleniowa, maksymalnie przez okres 36 miesięcy.

Bez jednorazowego odszkodowania

Po wypadku w drodze do lub z pracy ubezpieczeni nie mogą liczyć na jednorazowe odszkodowanie, nawet jeśli doznali stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Świadczenie to przewidziane jest bowiem wyłącznie dla poszkodowanych w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.

Definicja wypadku w drodze do pracy lub z pracy

Za wypadek w drodze do lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Ponadto uważa się, że wypadek nastąpił w drodze do lub z pracy:

- mimo że droga została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także
- gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do lub z pracy uważa się, oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu, również drogę do miejsca lub z miejsca:

- innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
- zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
- zwykłego spożywania posiłków,
- odbywania nauki lub studiów.

Świadczenia należne, gdy ubezpieczony ulegnie wypadkowi w drodze do pracy lub z pracy
Rodzaj świadczenia

Podstawa prawna,
w oparciu o którą świadczenie przysługuje

wynagrodzenie chorobowe - dla ubezpieczonego będącego pracownikiem, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

art. 92 § 1 pkt 2
Kodeksu pracy

zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

art. 4, 6
ustawy zasiłkowej

świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy

art. 18-19
ustawy zasiłkowej

renta z tytułu niezdolności do pracy - dla ubezpieczonego, który stał się niezdolny do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy

art. 57-57b
ustawy emerytalnej

renta szkoleniowa - dla ubezpieczonego, w stosunku do którego orzeczono celowość przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie spowodowaną wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy

art. 60
ustawy emerytalnej

renta rodzinna - dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku w drodze do pracy lub z pracy

art. 65
ustawy emerytalnej

dodatek do renty rodzinnej - dla sieroty zupełnej uprawnionej do renty rodzinnej

art. 76
ustawy emerytalnej

dodatek pielęgnacyjny - dla rencisty całkowicie niezdolnego do pracy oraz do samodzielnej egzystencji

art. 75
ustawy emerytalnej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383 ze zm.)

www.SerwisBudzetowy.pl - Świadczenia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.Zasilki.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60