zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017

Centralizacja rozliczeń VAT - gospodarka nieruchomościami w imieniu Skarbu Państwa

Czy centralizacja rozliczeń VAT powiatu powinna objąć zadania wykonywane przez starostę na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa?

Na wstępie przywołać trzeba przepisy dotyczące gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Znajdują się one w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) - dalej u.g.n.

W kontekście problemu przedstawionego w pytaniu trzeba zauważyć, że w myśl art. 23 u.g.n. zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodaruje starosta, wykonujący (w tym zakresie) zadania z zakresu administracji rządowej. W ramach powyższego starosta w szczególności:

  • wykonuje czynności związane z naliczaniem należności za nieruchomości udostępniane z zasobu oraz prowadzi windykację tych należności;
     
  • zbywa oraz nabywa, za zgodą wojewody, nieruchomości wchodzące w skład zasobu;
     
  • wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu.

Tak więc starosta gospodaruje nieruchomościami Skarbu Państwa, w ramach tego "gospodarowania" dokonując określonych czynności.

W myśl art. 23 ust. 3 u.g.n., od wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, czynszu dzierżawnego i najmu - nieruchomości Skarbu Państwa, a także od wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w użytkowanie wieczyste, oraz od odsetek za nieterminowe wnoszenie tych należności potrąca się 25% środków, które stanowią dochód powiatu, na obszarze którego położone są te nieruchomości. Pozostałe zaś kwoty stanowią dochód Skarbu Państwa.

Mogłoby się wydawać, że starosta nie działa w ww. zakresie jako organ powiatu, gdyż reprezentuje Skarb Państwa. Jego czynności wydają się zatem nie być czynnościami w imieniu powiatu, tylko czynnościami podejmowanymi w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa. To prowadziłoby do wniosku, że nie mamy tutaj do czynienia ze sprzedażą dokonywaną przez powiat.

Należy jednak zauważyć, że w interpretacjach organów podatkowych oraz w judykaturze spotkać się można z poglądem (w zasadzie jednolitym), zgodnie z którym:

"(...) ustawa o gospodarce nieruchomościami w sposób szczególny reguluje zasadę gospodarowania zasobami nieruchomości gmin, powiatu i Skarbu Państwa. Gmina (...) jest podatnikiem VAT z tytułu wykonywania opodatkowanych podatkiem VAT czynności na mieniu wchodzącym w skład zasobów Skarbu Państwa, powiatu oraz gminy. Skutkuje to tym, że pomimo, że Prezydent (...) (statio fisci Skarbu Państwa) działa jako reprezentant Skarbu Państwa w razie wykonywania czynności na mieniu Skarbu Państwa, podatek VAT od tej czynności odprowadza Gmina (...). Gmina (...) odprowadza do budżetu państwa podatek należny z tytułu czynności wykonywanych we własnym imieniu - jako gmina i miasto na prawach powiatu - oraz z tytułu czynności wykonywanych w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa (...)" (por. wyrok WSA we Wrocławiu z 25 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA/Wr 459/12).

Pogląd taki prezentuje także NSA, który w wyroku z 4 czerwca 2013 r., sygn. akt I FSK 1605/12 zauważył, że:

"(...) Wykonując zadania zlecone przez ustawodawcę prezydent miasta na prawach powiatu w istocie działa jedynie jako organ jednostki samorządowej, zaś gospodarując nieruchomościami, których właścicielem jest Skarb Państwa działa w imieniu i na rachunek jednostki samorządu terytorialnego (...)."

W praktyce przyjmuje się, że podatnikiem VAT z tytułu sprzedaży nieruchomości, o których mowa, jest powiat (w przypadku powiatów ziemskich), bądź gmina (w sytuacji, w której mamy do czynienia z miastem na prawach powiatu, gdzie prezydent miasta jest jednocześnie organem gminy i powiatu).

Stanowisko takie prezentują nie tylko sądy, ale także organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 9 lutego 2010 r., ILPP1/443-1414/09-2/MK, wskazał:

"(...) należy wyjaśnić, że w charakterze podatnika podatku od towarów i usług w związku z dostawą działki należącej do Skarbu Państwa wystąpi Powiat. Wynika to bowiem z faktu, iż Skarb Państwa - jako osoba prawna niemająca własnych organów - sprzedaż nieruchomości zleca jako zadanie z zakresu administracji rządowej Staroście. Taka procedura ustanowiona została w (...) art. 11 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, przez dosłowne wskazanie podmiotu reprezentującego Skarb Państwa przy realizacji sprzedaży nieruchomości. Starosta z kolei - stosownie do treści art. 34 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym - kieruje sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz. Dokonując zatem czynności o charakterze cywilnoprawnym (które ze względu na swój charakter nie korzystają z wyłączenia od opodatkowania wskazanego w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT), a przez to tworząc zdarzenie mające skutki podatkowe, wykonuje je w ramach działalności gospodarczej. Uwzględniając jednakże fakt, iż podatnikiem podatku od towarów i usług w stosunku do całej działalności (Powiatu i Starostwa Powiatowego) jest wyłącznie Powiat jako jednostka samorządu terytorialnego posiadająca osobowość prawną oraz, że nie ma możliwości prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej Powiatu i Starostwa Powiatowego w zakresie VAT, podatek od towarów i usług związany ze sprzedażą działki należącej do Skarbu Państwa reprezentowanego w związku z dostawą przez Starostę, zobowiązany jest rozliczyć Powiat (...)."

W związku z powyższym, zgodnie z praktyką, to powiat (ewentualnie gmina) powinien rozliczać podatek VAT od zbycia (dzierżawy, wynajmu) nieruchomości stanowiących mienie Skarbu Państwa. Skoro tak - to również w tym zakresie należałoby dokonać tzw. centralizacji VAT.

www.SerwisBudzetowy.pl - VAT:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekVAT.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60