zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016

Ewidencja faktury korygującej i prezentacja powstałej nadpłaty w sprawozdaniu Rb-N oraz w bilansie

W grudniu 2015 r. zaksięgowaliśmy i opłaciliśmy fakturę za usługi telekomunikacyjne i abonament. Na koniec grudnia otrzymaliśmy do tej faktury korektę "in minus". Jak zaksięgować fakturę korygującą? Czy powstałą nadpłatę powinnam ująć w sprawozdaniu Rb-N? W której pozycji bilansu wykazać tę nadpłatę? Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Z faktur zakupu nie odliczamy VAT. Ewidencję kosztów prowadzimy na kontach zespołu 4 i 5.

Ewidencja księgowa faktury korygującej "in minus"


Z treści pytania wynika, iż jednostka nie jest uprawniona do odliczania VAT naliczonego z faktur zakupu. W takim przypadku, na podstawie art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości, niepodlegający odliczeniu VAT staje się elementem ceny zakupu (nabycia). W związku z tym koszty usług telekomunikacyjnych pytająca jednostka powinna odnieść w ciężar kosztów działalności operacyjnej w kwocie brutto, tj. razem z VAT niepodlegającym odliczeniu.

Faktura za usługi telekomunikacyjne może zostać w tej sytuacji wprowadzona do ksiąg rachunkowych instytucji kultury, zapisem:

      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami"

oraz równolegle:

      - Wn konto 55 "Koszty zarządu",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów".

Natomiast otrzymaną fakturę korygującą "in minus" (zmniejszającą) instytucja kultury może ująć w księgach rachunkowych na tych samych kontach, na których ujęto fakturę pierwotną, zapisami dodatnimi po przeciwnej stronie tych kont, w następujący sposób:

      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
      - Ma konto 40-2 "Usługi obce"

oraz równolegle:

      - Wn konto 49 "Rozliczenie kosztów",
      - Ma konto 55 "Koszty zarządu".

Ponieważ jednak ten sposób księgowania korekty zniekształca obroty na kontach kosztów w zespole 4 i 5, zaleca się stosowanie dodatkowo tzw. zapisu technicznego. Zapis ten polega na dokonywaniu po obu stronach tego samego konta (tutaj: konta 40-2 i 55) zapisu takich samych kwot, lecz ze znakiem ujemnym.

Korektę faktury można też wprowadzić do ksiąg zapisami za pomocą liczb ujemnych, po tych samych stronach, na których została zaksięgowana pierwotna faktura.

W wyniku zaksięgowania faktury korygującej nastąpi zmniejszenie zobowiązania wobec dostawcy, a w przypadku gdy uregulowano już zobowiązanie z faktury pierwotnej - nadpłata (w kwocie odpowiadającej kwocie korekty). Z pytania wynika, iż faktura korygująca spowodowała powstanie nadpłaty, co oznacza, że instytucja przed jej otrzymaniem uregulowała już zobowiązanie wynikające z faktury pierwotnej. Na koncie rozrachunkowym z dostawcą mediów powstało zatem saldo debetowe (Wn), które ulegnie rozliczeniu w momencie zapłaty za kolejną fakturę (w kwocie pomniejszonej o kwotę korekty). Co ważne, faktura ta księgowana będzie według zasad ogólnych.

Prezentacja powstałej nadpłaty w bilansie

W literaturze przedmiotu dopuszcza się dwie możliwości prezentacji nadpłaty powstałej na koncie 21 "Rozrachunki z dostawcami". W omawianej sytuacji nadpłatę powstałą w związku z zaksięgowaniem faktury korygującej za media można wykazać w aktywach bilansu - sporządzonego według znowelizowanego załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości - w pozycji B.II.3 lit. c) jako inne należności krótkoterminowe. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby nadpłatę wobec dostawcy tych usług zaprezentować w aktywach w pozycji B.II.3 lit. a) jako należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług.

Prezentacja powstałej nadpłaty w sprawozdaniu Rb-N


Sporządzając sprawozdanie Rb-N, nadpłatę powstałą w wyniku zaksięgowania faktury korygującej wskazane jest wykazać jako należność w grupie pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług (wiersz N5.1), z jednoczesnym przyporządkowaniem do odpowiedniej grupy dłużników, określonych w § 13 ust. 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Jak wynika bowiem z instrukcji sporządzania kwartalnego sprawozdania Rb-N (por. ww. załącznik nr 9) pozostałe należności rozumiane są jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania, wyłączając odsetki i inne należności uboczne. Instrukcja ta wskazuje ponadto, iż w wierszu N5.1 jako pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług, prezentuje się wartość pozostałych bezspornych należności z tytułu dostaw towarów i usług.

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60