zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 22 (430) z dnia 20.11.2016

Rozliczenie niedoborów ujawnionych podczas inwentaryzacji dzieł sztuki i eksponatów muzealnych

Jesteśmy instytucją kultury (muzeum). Jak rozliczyć niezawinione niedobory inwentaryzacyjne dotyczące dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, jeśli w ewidencji księgowej ujęto je w momencie otrzymania w korespondencji z kontem funduszu instytucji?

Niezawinione niedobory inwentaryzacyjne dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, których wartość w momencie otrzymania ujęto w korespondencji z kontem funduszu instytucji, wskazane jest rozliczyć w ciężar tego funduszu.

Co prawda, przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, składniki aktywów trwałych zalicza się obecnie w księgach instytucji kultury - stosownie do art. 41 ust. 2 ustawy o rachunkowości - do rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tych składników odnosi się na pozostałe przychody operacyjne. Takie rozwiązanie stosowane jest jednak wyłącznie do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

W przypadku nieodpłatnego otrzymania środków trwałych, które nie podlegają amortyzacji wskazane jest stosować rozwiązanie ewidencyjne polegające na odniesieniu wartości tych składników na zwiększenie funduszu instytucji kultury. Jak wynika bowiem z art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, fundusz instytucji kultury odzwierciedla wartość mienia wydzielonego dla instytucji kultury w momencie jej utworzenia i ulega zwiększeniu o wartość niepodlegających amortyzacji aktywów trwałych sfinansowanych z dotacji lub otrzymanych nieodpłatnie oraz zmniejszeniu o wartość niepokrytej straty netto (jeśli nie będzie jej można pokryć z funduszu rezerwowego).

Biorąc zaś pod uwagę, iż dzieła sztuki i eksponaty muzealne nie podlegają amortyzacji dla celów bilansowych (nie tracą bowiem na wartości zarówno na skutek używania, jak i upływu czasu), nieodpłatne otrzymanie takich składników majątku może zostać zaewidencjonowane w księgach instytucji kultury, zapisem:

      - Wn konto 01 "Środki trwałe"
         (w analityce: Dzieła sztuki i eksponaty muzealne),
      - Ma konto 80 "Fundusz instytucji kultury".

Do ewidencji i rozliczenia ujawnionych niedoborów i nadwyżek ustalonych w czasie inwentaryzacji może służyć konto rozrachunkowe 24-1 "Rozliczenie niedoborów i nadwyżek", na którym w ewidencji analitycznej wskazane jest ujmować osobno niedobory i nadwyżki. Pozostają one na tym koncie do momentu wyjaśnienia przyczyn ich powstania i zatwierdzenia przez kierownika jednostki sposobu ich ostatecznego rozliczenia. Należy jednak pamiętać, iż na koniec roku obrotowego konto 24-1 nie powinno wykazywać salda. Zgodnie bowiem z art. 27 ust. 2 ustawy o rachunkowości, ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadał termin inwentaryzacji.

Ujawnienie niedoborów dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, zaliczonych w księgach do środków trwałych, ujmuje się więc zapisem:

      - Wn konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów",
      - Ma konto 01 "Środki trwałe"
        (w analityce: Dzieła sztuki i eksponaty muzealne).

Dopiero w momencie uznania takiego niedoboru przez kierownika jednostki za niedobór powstały z przyczyn niezawinionych przez osobę odpowiedzialną materialnie, jego wartość pomniejszy fundusz instytucji kultury, zapisem:

      - Wn konto 80 "Fundusz instytucji kultury",
      - Ma konto 24-1/0 "Rozliczenie niedoborów".

Uwaga: Zgromadzone w muzeum zabytki ewidencjonuje się - na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu, form i sposobu ewidencjonowania zabytków w muzeach (Dz. U. nr 202, poz. 2073) - w kartach ewidencyjnych, inwentarzu muzealiów prowadzonym w formie księgi inwentarzowej, księdze depozytów, dokumentacji badań archeologicznych i innych badań terenowych. Ponadto - jak wynika z art. 24 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 ze zm.) - w razie zmiany statusu prawnego muzealiów lub błędu w zapisie inwentarzowym minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek dyrektora muzeum państwowego lub samorządowego, wydaje pozwolenie na skreślenie muzealium z inwentarza. 

Nowe prawo Co istotne, 25 listopada 2016 r. wejdą w życie dodane do art. 24 ww. ustawy przepisy ust. 3-5, w myśl których pozwolenie na skreślenie z inwentarza muzealium będącego zabytkiem może być wydane z zastrzeżeniem warunku wpisania go do rejestru zabytków. W takiej sytuacji skreślenia dokonuje się z chwilą wpisania muzealium do tego rejestru.

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60