zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Potrącenie podatku u źródła z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu

Jesteśmy instytucją kultury. Podpisaliśmy z belgijskim podmiotem, posiadającym osobowość prawną, umowę na wykonanie usługi, na co otrzymaliśmy fakturę. Nie otrzymaliśmy certyfikatu rezydencji zagranicznego podmiotu, w związku z czym, płacąc wynagrodzenie potrąciliśmy podatek u źródła w wysokości 20%. Jak powinniśmy ująć te kwoty w ewidencji księgowej?

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 updop są obowiązane, jako płatnicy, pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat (por. art. 26 ust. 1 updop). Przepisy te stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska (por. art. 21 ust. 2 i art. 22a updop). Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

Jeżeli polski podmiot nie posiada certyfikatu rezydencji zagranicznego podmiotu, to nie może zastosować regulacji przyjętych we właściwej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jest on wówczas zobowiązany pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tych dochodów według stawki przewidzianej w przepisach krajowych. W takim przypadku kwota wypłacona kontrahentowi zagranicznemu zostanie pomniejszona o potrącony podatek.

Ewidencja potrącenia tzw. podatku u źródła w księgach rachunkowych jednostki będącej płatnikiem tego podatku może przebiegać następującymi zapisami:

   1) potrącenie zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku u źródła)
       z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu:
      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku u źródła),
   2) kwota zapłacona kontrahentowi pomniejszona o pobrany podatek:
      - Wn konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" lub 24 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący" lub 13-1 "Rachunek walutowy",
   3) przelew zryczałtowanego podatku dochodowego na konto urzędu
        skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych:
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu podatku u źródła),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Co istotne, podatek ten jest przekazywany przez płatnika na rachunek właściwego urzędu skarbowego w złotych polskich. Natomiast kwota wynagrodzenia, którą płatnik wypłaca zagranicznemu kontrahentowi, wyrażona jest najczęściej w walucie obcej. Wobec tego wypłacając wynagrodzenie zagranicznemu kontrahentowi, które podlega obowiązkowi poboru podatku u źródła, płatnik zobowiązany jest do przeliczenia kwoty tego wynagrodzenia na złote. Niestety ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie reguluje wprost sposobu przeliczania na złote przychodów nierezydenta. 

Potrącenie podatku u źródła z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemuOrgany podatkowe uznają natomiast, że na potrzeby obliczenia tego podatku przychód w walucie obcej, od którego podatek ten jest pobierany, powinien być przeliczony na złote według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty na rzecz nierezydenta (por. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 13 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/2/4510-53/15/MS).

Warto przy tym podkreślić, iż w księgach rachunkowych jednostki (będącej płatnikiem podatku u źródła) ewidencja zobowiązania wobec kontrahenta zagranicznego, jak i zapłata tego zobowiązania, odbywa się na zasadach ogólnych. Oznacza to, że jeśli są one wyrażone w walucie, to do ich przeliczenia na złote dla celów bilansowych stosuje się zasady określone w art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu, transakcje w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,

2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji.

Przykład

Ewidencja podatku u źródła w księgach jednostki będącej jego płatnikiem

I. Założenia:

  1. Instytucja kultury podpisała umowę na wykonanie usługi z belgijskim podmiotem posiadającym osobowość prawną. Za wykonaną usługę instytucja otrzymała fakturę wystawioną 19 maja 2017 r. na kwotę: 9.750 EUR.
     
  2. Instytucja nie otrzymała certyfikatu rezydencji zagranicznego podmiotu, w związku z czym z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu potrąciła zryczałtowany podatek dochodowy (tzw. podatek u źródła) w wysokości 20%, tj.: 1.950 EUR. Zapłata wynagrodzenia w kwocie: 7.800 EUR nastąpiła 8 czerwca 2017 r. z konta walutowego. Do wyceny rozchodu środków z walutowego rachunku bankowego instytucja stosuje kurs średni ogłoszony dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego dzień zapłaty.
     
  3. Dla celów bilansowych, do wyceny transakcji jednostka przyjęła średni kurs NBP:

a) z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta, tj. kurs z 18 maja 2017 r., który wynosił: 4,2200 zł/EUR;

b) z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zapłaty, tj. kurs z 7 czerwca 2017 r., który wynosił: 4,1943 zł/EUR.

  1. Do ewidencji kosztów działalności operacyjnej instytucja kultury stosuje wyłącznie konta zespołu 4. W przykładzie pominięto kwestię ustalenia różnic kursowych od własnych środków pieniężnych.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. FZ - faktura za stworzenie autorskiej aranżacji wystawy: 9.750 UER × 4,2200 zł/EUR =  41.145,00 zł 40-2 21
2. PK - potrącenie podatku u źródła z wynagrodzenia należnego kontrahentowi zagranicznemu: 1.950 EUR × 4,1943 zł/EUR =  8.178,89 zł 21 22
3. WB - zapłata wynagrodzenia kontrahentowi zagranicznemu:
7.800 EUR × 4,1943 zł/EUR = 
32.715,54 zł 21 13-1
4. PK - rozliczenie różnic kursowych powstałych na rozrachunkach: 9.750 EUR × (4,2200 zł/EUR - 4,1943 zł/EUR) =  250,57 zł 21 75-0
5. WB - zapłata podatku u źródła na konto urzędu skarbowego 8.178,89 zł 22 13-0

III. Księgowania:

Ewidencja podatku u źródła w księgach jednostki będącej jego płatnikiem

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60