zegar
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2018 r., godz. 12:48
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.218
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (460) z dnia 20.02.2018

Nadpłata składek na ubezpieczenie wypadkowe w instytucji kultury

W wyniku kontroli ZUS przeprowadzonej w 2017 r. okazało się, że samorządowa instytucja kultury powinna złożyć IWA i skorygować składkę wypadkową. IWA wysłano w grudniu 2017 r., a informację o obowiązującej instytucję wysokości składki otrzymano z ZUS w 2018 r. W wyniku złożonych korekt powstała nadpłata składki wypadkowej. Czy w związku z tym, że składki na ubezpieczenie wypadkowe były opłacone w 2017 r. z dotacji na działalność bieżącą, to instytucja kultury powinna zwrócić wartość nadpłaconych składek organizatorowi? Jak zaksięgować nadpłacone składki? Czy można ująć je jako pozostałe przychody?

Zasady zwrotu niewykorzystanej części dotacji podmiotowej do organizatora

Podmioty tworzące instytucje kultury, zwane organizatorami, zobowiązane są - na podstawie regulacji określonych w art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.) - do zapewnienia instytucji kultury środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Zapewnienie środków na ten cel przybiera formę dotacji podmiotowej, która to - w świetle art. 131 ustawy o finansach publicznych - obejmuje środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie (w tym przypadku w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) lub w umowie międzynarodowej, przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej. Środki tej dotacji przeznaczane są więc m.in. na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniami, w tym składek ZUS finansowanych przez pracodawcę. Co istotne, dotacja podmiotowa przekazywana na dofinansowanie działalności bieżącej instytucji kultury ma charakter roczny, a jej wysokość ustala organ założycielski w uchwale budżetowej. Warto również zaznaczyć, iż - na mocy art. 126 ustawy o finansach publicznych - dotacje to podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Podlegają one zwrotowi w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego (por. art. 168 ust. 1art. 251 ust. 1 ww. ustawy). Przepisy mówiące o zwrocie niewykorzystanej części dotacji nie wskazują jej rodzaju, co oznacza, że rozliczyć należy także dotację podmiotową.

W sytuacji przedstawionej w pytaniu nadpłata składek na ubezpieczenie wypadkowe, które w 2017 r. instytucja opłaciła z dotacji podmiotowej, wiąże się z koniecznością zwrotu odpowiadającej im kwoty - jako niewykorzystanej części dotacji - na rachunek bankowy organizatora.

Co ważne, dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku (por. art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

Ujęcie w księgach skutków korekty składek na ubezpieczenie wypadkowe
sfinansowanych z dotacji podmiotowej

Z pytania wynika, iż w 2017 r. jednostka naliczała i odprowadzała do ZUS składki na ubezpieczenie wypadkowe w nieprawidłowej (nadmiernej) wysokości, co spowodowało zawyżenie kosztów w tym okresie. Wiąże się to m.in. z koniecznością rozliczenia powstałej nadpłaty w księgach rachunkowych.

Zakładając, iż księgi rachunkowe instytucji kultury za 2017 r. nie są jeszcze zamknięte oraz biorąc pod uwagę fakt, iż powstała nadpłata dotyczy składek na ubezpieczenie wypadkowe (a więc składek finansowanych przez pracodawcę), korektę tych składek wskazane jest ująć jako korektę kosztów działalności operacyjnej w księgach 2017 r. na podstawie sporządzonego PK. Do ksiąg 2017 r. wskazane jest również wprowadzić niewykorzystaną w 2017 r. część dotacji podmiotowej, podlegającą w 2018 r. zwrotowi do budżetu - odpowiadającą wartości nadpłaconych składek. Natomiast sam przelew środków na rachunek organizatora zarachowany zostanie w księgach 2018 r.

Ewidencja księgowa korekty nadpłaconych składek na ubezpieczenie wypadkowe
i ich zwrot do organizatora

1. PK - korekta nadpłaconych składek na ubezpieczenie wypadkowe w księgach 2017 r.:
      - Wn konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
         (w analityce: Rozrachunki z ZUS),
     - Ma konto 40-5 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia".
2. PK - zarachowanie w księgach 2017 r. kwoty dotacji odpowiadającej wartości nadpłaconych składek przeznaczonej do zwrotu organizatorowi:
      - Wn konto 70-0 "Przychody działalności podstawowej (statutowej)"
         (w analityce: Dotacja podmiotowa),
      - Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej).
3. WB - przelew środków na rachunek organizatora zarachowany w księgach 2018 r.:
      - Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z budżetem z tytułu rozliczenia dotacji podmiotowej),
      - Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

www.SerwisBudzetowy.pl - Instytucje kultury:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
REKLAMA................................................................

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
3
4
7
9
10
11
13
14
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60