zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018 r., godz. 14:53
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.433
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (903) z dnia 1.02.2016

Ewidencja dotacji w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Prowadzimy działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Prosimy o wskazanie sposobu ewidencji dotacji w księgach rachunkowych naszego szpitala.

Sposób klasyfikacji i ewidencji środków pieniężnych otrzymanych przez SP ZOZ w formie dotacji uzależniony jest od celu ich przeznaczenia. Oznacza to, że równowartość dotacji przeznaczonych na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) działalności operacyjnej jednostki, w tym dopłat do cen sprzedaży usług medycznych, ujmuje się na koncie 70-0 "Przychody ze sprzedaży usług medycznych",

2) zakupu składników majątkowych zaliczanych np. do materiałów odnosi się na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych (konto 76-0),

3) zakupu lub wytworzenia aktywów trwałych podlegających amortyzacji (tj. środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych) zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów (konto 84-0).

Na łamach naszego czasopisma wielokrotnie omawialiśmy zasady ewidencji nieodpłatnie otrzymanych, w tym w formie dotacji, środków pieniężnych przez SP ZOZ.

Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie dotyczące ujęcia dotacji w księgach rachunkowych SP ZOZ.

Jak wiadomo, SP ZOZ zaliczane są do jednostek sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Ustawa ta w art. 126 zawiera definicję dotacji, przez które rozumie się podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Dotacje dzielą się na celowe, przedmiotowe i podmiotowe. Dotacje celowe są to środki przeznaczone m.in. na: finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, kosztów realizacji inwestycji, współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich (art. 127 ww. ustawy). Dotacje przedmiotowe to z kolei środki przeznaczone na dopłaty do określonych rodzajów wyrobów lub usług, kalkulowane według stawek jednostkowych (art. 130 ww. ustawy). Natomiast dotacje podmiotowe obejmują - w myśl zapisów art. 131 ww. ustawy - środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej.

Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym SP ZOZ, wynikają również z przepisów działu V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.).

Z punktu widzenia zasad ewidencji nieodpłatnie otrzymanych przez SP ZOZ środków pieniężnych, w tym w formie dotacji, zastosowanie mają zasady określone w ustawie o rachunkowości, w tym w szczególności postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h), a także art. 41. Z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) tej ustawy wynika, że związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki przychody, w tym otrzymane nieodpłatnie środki pieniężne na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych zalicza się w ewidencji księgowej do pozostałych przychodów operacyjnych. Z tego przepisu (co prawda w sposób pośredni, a nie bezpośredni) wynika, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie działalności operacyjnej jednostki, w tym dopłaty do cen sprzedaży, zaliczane są do przychodów działalności podstawowej i prezentowane są w grupie A rachunku zysków i strat.

Z kolei środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z tych środków. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, koszty amortyzacji równoważone są przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy SP ZOZ.

Powyższe oznacza, że sposób klasyfikacji, ewidencji i prezentacji środków pieniężnych otrzymanych w formie dotacji uzależniony jest od celu przeznaczenia tych środków.

W sytuacji przeznaczenia środków dotacji (są to co do zasady dotacje podmiotowe i przedmiotowe) na sfinansowanie działalności operacyjnej jednostki, w tym m.in. na sfinansowanie świadczeń zdrowotnych (działań służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania), realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej i programów zdrowotnych, a także przyznania tych środków na dopłaty do cen sprzedaży usług medycznych - powinny one zostać potraktowane jako przychody związane bezpośrednio z działalnością operacyjną SP ZOZ i ujęte w ewidencji księgowej, zapisem:

      - Wn konto 13 "Rachunki i kredyty bankowe",
      - Ma konto 70-0 "Przychody ze sprzedaży usług medycznych".

W przypadku, gdy z otrzymanych w formie dotacji (głównie dotacje podmiotowe i celowe) środków pieniężnych sfinansowany zostanie zakup składników majątkowych zaliczanych np. do materiałów, to równowartość tych środków pieniężnych powinna zostać odniesiona w księgach rachunkowych SP ZOZ na zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 13,
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei równowartość środków pieniężnych w formie dotacji (generalnie dotacji celowych) przeznaczonych na zakup lub wytworzenie aktywów trwałych podlegających amortyzacji (tj. środków trwałych, np. budynków, środków transportu, maszyn i urządzeń - w tym specjalistycznych, wartości niematerialnych i prawnych), które ujęte zostaną w ewidencji bilansowej SP ZOZ i od ich wartości początkowej dokonywane będą odpisy amortyzacyjne, powinna zostać zaliczona w ewidencji księgowej SP ZOZ na zwiększenie rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem:

      - Wn konto 13,
      - Ma konto 84-0 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

W rachunku zysków i strat zostaną wykazane odpisy amortyzacyjne od ww. składników majątkowych oraz równowartość - w postaci pozostałych przychodów operacyjnych - odpisów amortyzacyjnych w części pokrytej dofinansowaniem z dotacji. Zapisy księgowe dokonywane są następująco:

      - Wn konto 40-0 "Koszty według rodzajów - Amortyzacja",
      - Ma konto 07-0 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych"
   oraz równolegle:
      - Wn konto 84-0,
      - Ma konto 76-0.

Często w praktyce zdarza się, że w tytule zawieranej umowy dotacji określa się, że np. dotacja celowa przeznaczona jest na remont sal operacyjnych, SOR (Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych) lub na ich wyposażenie. Dopiero z analizy umów (treści poszczególnych postanowień) wynika, że środki pieniężne otrzymane w formie dotacji przeznacza się np. na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu medycznego i rozbudowę lub przebudowę (ulepszenie) całego szpitala lub poszczególnych jego oddziałów. Dlatego też sposób klasyfikacji, ewidencji i prezentacji dotacji uzależniony powinien być od celu, na jaki środki dotacji zostały przeznaczone i ich związku z działalnością operacyjną (w przypadku SP ZOZ - ze świadczeniem usług zdrowotnych) jednostki.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60