zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 12 (911) z dnia 20.04.2016

Zasady kwalifikacji i ewidencji tzw. "białych certyfikatów" w księgach rachunkowych SP ZOZ

Nasz szpital, działający w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ), otrzymał "białe certyfikaty" za przeprowadzoną termomodernizację budynków, które sprzedał do biura maklerskiego, wystawiając fakturę. Jak ująć takie zdarzenie w księgach rachunkowych?

Certyfikaty, o których mowa w pytaniu, mogą zostać zaliczone do innych inwestycji krótkoterminowych i ujęte w księgach rachunkowych w korespondencji odpowiednio z: pozostałymi przychodami operacyjnymi (przychód) lub pozostałymi kosztami operacyjnymi (rozchód) - jako przychody/koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną szpitala.

Zasady uzyskiwania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej określa ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 ze zm.). Z przepisów tej ustawy wynika m.in., że osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zużywające energię, podejmują działania w celu poprawy efektywności energetycznej. Jednym ze środków poprawy efektywności energetycznej jest nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712), czyli przedsięwzięcia, którego przedmiotem jest m.in. ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Ustawa o efektywności energetycznej w art. 12 ust. 1 nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorców końcowych, towarowe domy maklerskie oraz domy maklerskie obowiązek uzyskania i przedstawiania do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki (URE), świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych certyfikatów. Potwierdzają one zaoszczędzenie określonej ilości energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Białe certyfikaty można uzyskać tylko za przedsięwzięcia o najwyższej efektywności energetycznej.

Stosownie do przepisów art. 25 ust. 1 ww. ustawy, prawa majątkowe wynikające ze świadectwa efektywności energetycznej są towarem giełdowym w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197 ze zm.). Prawa te są zbywalne.

Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa efektywności energetycznej następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw efektywności energetycznej prowadzonym przez podmiot prowadzący giełdę towarową lub rynek regulowany (art. 25 ust. 3 ww. ustawy).

Ustawa o rachunkowości nie określa zasad klasyfikacji, ewidencji, wyceny i prezentacji świadectw efektywności energetycznej (tzw. "białych certyfikatów"). Dlatego też - na podstawie art. 10 ust. 3 tej ustawy - w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, przyjmując zasady (politykę) rachunkowości, jednostki mogą stosować krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości (KSR). Do zakresu działania KSR należy również wydawanie stanowisk w problematycznych kwestiach z zakresu rachunkowości. Załącznik do uchwały nr 7/07 KSR z dnia 26 czerwca 2007 r. zawiera stanowisko KSR w sprawie księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii wytworzonej w odnawialnych źródłach energii. Określa on sposób księgowego ujęcia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii, wytworzonej w odnawialnych źródłach energii w rozumieniu art. 9e ust. 1 i odpowiednio ust. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.).

Zgodnie ze stanowiskiem KSR, prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa energetycznego jako wyodrębniony składnik aktywów (pkt 11). W przedsiębiorstwach energetycznych prawa majątkowe z tych świadectw kwalifikuje się i zalicza do towarów. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia wykazuje się w bilansie w odrębnej pozycji, o ile ich wartość jest istotna (pkt 12). W pozostałych jednostkach nabyte prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia kwalifikuje się i zalicza odpowiednio do inwestycji długoterminowych lub krótkoterminowych i wycenia zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 3 lub (odpowiednio) pkt 5 ustawy o rachunkowości. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia wykazuje się w bilansie odpowiednio w pozycji: "Inne inwestycje długoterminowe" lub "Inne inwestycje krótkoterminowe" (pkt 13). Naszym zdaniem, analogiczne zasady klasyfikacji, wyceny i prezentacji do określonych w pkt 13 (inne inwestycje długo- lub krótkoterminowe; w przypadku pytającego SP ZOZ będą to raczej inne inwestycje krótkoterminowe) można zastosować w odniesieniu do "białych certyfikatów" otrzymanych przez szpital w związku z przeprowadzoną termomodernizacją budynków. Oznacza to, że otrzymane certyfikaty można ująć (odróżniając je od krótkoterminowych aktywów finansowych) w księgach rachunkowych szpitala w korespondencji z kontem pozostałych przychodów operacyjnych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości (otrzymanie tych certyfikatów jest pośrednio związane z podstawową działalnością SP ZOZ, tj. świadczeniem usług zdrowotnych). Zapisy księgowe mogą być następujące:

      - Wn konto 14-2 "Inne inwestycje krótkoterminowe"
         (w analityce: Białe certyfikaty),
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei sprzedaż tych certyfikatów do biura maklerskiego ujmuje się odpowiednio:

   • rozchód:
      - Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 14-2,
   • przychód (faktura - dla uproszczenia pomijamy
      kwestię VAT):
      - Wn konto 24-0 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 76-0
   i wpływ środków pieniężnych z tego tytułu:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 24-0.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60