zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (420) z dnia 20.06.2016

Dotacje celowe i podmiotowe na sfinansowanie programów profilaktycznych w księgach rachunkowych SP ZOZ

Jako szpital prowadzimy działalność leczniczą w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W bieżącym roku nasz szpital otrzymał środki pieniężne w formie dotacji celowej i podmiotowej na sfinansowanie realizacji programów profilaktycznych. Jak ująć te środki w księgach rachunkowych naszego szpitala?

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem specyfiki jego działalności wynikającej z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 ze zm.). SP ZOZ zaliczane są do jednostek sektora finansów publicznych (art. 9 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). Ustawa ta w art. 126 zawiera definicję dotacji, przez które rozumie się podlegające szczególnym zasadom rozliczania środki z budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych przeznaczone na podstawie ustawy o finansach publicznych, odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych, na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań publicznych. Dotacje dzielą się na celowe, przedmiotowe i podmiotowe. Dotacje celowe (por. art. 127 ww. ustawy) są to środki przeznaczone m.in. na:

  • finansowanie lub dofinansowanie: zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, kosztów realizacji inwestycji,
     
  • współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Natomiast dotacje podmiotowe obejmują - w myśl zapisów art. 131 ww. ustawy - środki dla podmiotu wskazanego w odrębnej ustawie lub w umowie międzynarodowej, wyłącznie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie określonym w odrębnej ustawie lub umowie międzynarodowej.

 można przeczytać w serwisie www.serwisbudzetowy.pl w zakładce Służba zdrowia

Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym SP ZOZ, wynikają również z przepisów działu V ustawy o działalności leczniczej. Art. 114 ust. 1 pkt 1 tej ustawy stanowi, że podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań.

W odniesieniu do zasad ujmowania dotacji w księgach rachunkowych i prezentacji w sprawozdaniu finansowym ustawa o rachunkowości posługuje się jedynie kryterium uzależnienia jej ewidencji od celu, na jaki środki dotacji zostały przeznaczone. Jeżeli są one przeznaczone na finansowanie działalności podstawowej (statutowej) jednostki, to zalicza się je do przychodów działalności operacyjnej. Natomiast w sytuacji gdy finansują one zadania związane pośrednio z działalnością podstawową jednostki, kwalifikowane są do pozostałych przychodów operacyjnych. Wynika to z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości, zawierających definicję m.in. pozostałych przychodów operacyjnych, przez które rozumie się przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności przychody związane z otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

www
Więcej na temat rachunkowości SP ZOZ
można przeczytać w serwisie
www.serwisbudzetowy.pl
w zakładce Służba zdrowia

Naszym zdaniem dotacje, w tym celowe i podmiotowe, przeznaczone na realizację programów profilaktycznych należy traktować jako przychody bezpośrednio związane z działalnością operacyjną SP ZOZ. Zatem ich równowartość wskazane jest ująć na koncie przeznaczonym do ewidencji przychodów działalności podstawowej (leczniczej) SP ZOZ, zapisem:
      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody ze sprzedaży usług medycznych".

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60