zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018 r., godz. 14:53
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.433
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jak w księgach rachunkowych powinniśmy ująć nakłady poniesione na prace związane z kapitalnym remontem budynku naszego szpitala. Nadmieniamy, że kwota tych nakładów jest istotna dla wyniku finansowego naszej jednostki.

Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala
rys. Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala

W polskim porządku prawnym legalną definicję remontu zawiera art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Z przepisów tych wynika, że remont rozumiany jest jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Taka definicja odróżnia remont od robót polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie czy modernizacji obiektu, których koszty - jako związane z ulepszeniem - odnoszone są w ewidencji księgowej na zwiększenie wartości początkowej danego obiektu (środka trwałego).

Z punktu widzenia przepisów o rachunkowości, koszty związane z remontami środków trwałych, zalicza się, co do zasady, do kosztów działalności operacyjnej jednostki w dacie ich poniesienia.

Niemniej jednak, ujmując koszty remontu w księgach rachunkowych należy uwzględnić określoną w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości zasadę współmierności, która stanowi, że na wynik finansowy wpływają uzyskane w roku obrotowym przychody oraz odpowiednie, konieczne dla osiągnięcia tych przychodów, a więc współmierne do nich, koszty rzeczywiście poniesione zarówno zafakturowane i opłacone, zafakturowane lecz nieopłacone lub nawet nienotyfikowane i tylko oszacowane. Skutkiem zastosowania zasady współmierności są m.in. rozliczenia międzyokresowe, w tym czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

W świetle art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Dokonywanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów polega na przesunięciu w całości lub części na następny rok (lub lata) już poniesionych wydatków z tytułu zakupu lub wykonania na własne potrzeby usług, które staną się kosztem przyszłego okresu. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów.

Dokonując czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, a w szczególności zasadą istotności (art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości) i ostrożności (art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że małe i nieistotne kwoty kosztów, nawet jeżeli dotyczyłyby kilku okresów sprawozdawczych, nie muszą być rozliczane w czasie. Nie wpływają one bowiem na jasny i rzetelny obraz jednostki. Z uwagi na zasadę ostrożności koszty te nie powinny być rozliczane w zbyt długim czasie. Najważniejszym jednak warunkiem, aby koszty mogły być rozliczane w czasie jest spełnienie wymogu zaliczenia ich do aktywów, w tym w szczególności możliwość wiarygodnego ustalenia ich kwoty oraz przynoszenie w przyszłości korzyści jednostce. Zatem każdy tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinien być rozpatrywany w aspekcie definicji aktywów. Koszty niespełniające tych kryteriów należy rozliczać w danym okresie sprawozdawczym.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia koszty remontów środków trwałych, których wartość jest istotna (np. remontów kapitalnych budynków) wskazane jest rozliczać w czasie za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Skutki kapitalnych remontów są bowiem odczuwalne także w następnych latach po ich przeprowadzeniu i w związku z tym wymagają rozliczenia w czasie dłuższym niż rok. Taki remont przynosi korzyści uzasadniające zaliczenie go do aktywów. Ponadto uwzględnienie kosztów takiego remontu jednorazowo w kosztach mogłoby istotnie zniekształcić wynik finansowy danego okresu sprawozdawczego.

Ewidencja kosztów kapitalnego remontu w księgach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzącego ewidencję kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5, może przebiegać następująco:
   1) faktura otrzymana po wykonaniu usługi remontowej
        (dla uproszczenia pomijamy kwestię VAT):
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   2) przeniesienie kosztów remontu zgromadzonych na kontach kosztów
        układu rodzajowego do rozliczenia w czasie (PK):
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
   3) odpisy kosztów remontu w części przypadającej na dany okres
        sprawozdawczy (PK):
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60