zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 8 (440) z dnia 20.04.2017

Koszty poniesione przez SP ZOZ na kapitalny remont budynku szpitala

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Jak w księgach rachunkowych powinniśmy ująć nakłady poniesione na prace związane z kapitalnym remontem budynku naszego szpitala. Nadmieniamy, że kwota tych nakładów jest istotna dla wyniku finansowego naszej jednostki.

W polskim porządku prawnym legalną definicję remontu zawiera art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Z przepisów tych wynika, że remont rozumiany jest jako wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Taka definicja odróżnia remont od robót polegających na budowie, przebudowie, rozbudowie czy modernizacji obiektu, których koszty - jako związane z ulepszeniem - odnoszone są w ewidencji księgowej na zwiększenie wartości początkowej danego obiektu (środka trwałego).

Z punktu widzenia przepisów o rachunkowości, koszty związane z remontami środków trwałych, zalicza się, co do zasady, do kosztów działalności operacyjnej jednostki w dacie ich poniesienia.

Niemniej jednak, ujmując koszty remontu w księgach rachunkowych należy uwzględnić określoną w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości zasadę współmierności, która stanowi, że na wynik finansowy wpływają uzyskane w roku obrotowym przychody oraz odpowiednie, konieczne dla osiągnięcia tych przychodów, a więc współmierne do nich, koszty rzeczywiście poniesione zarówno zafakturowane i opłacone, zafakturowane lecz nieopłacone lub nawet nienotyfikowane i tylko oszacowane. Skutkiem zastosowania zasady współmierności są m.in. rozliczenia międzyokresowe, w tym czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

W świetle art. 39 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Dokonywanie czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów polega na przesunięciu w całości lub części na następny rok (lub lata) już poniesionych wydatków z tytułu zakupu lub wykonania na własne potrzeby usług, które staną się kosztem przyszłego okresu. Odpisy czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń. Czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów.

Dokonując czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów należy kierować się nadrzędnymi zasadami rachunkowości, a w szczególności zasadą istotności (art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości) i ostrożności (art. 7 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oznacza to, że małe i nieistotne kwoty kosztów, nawet jeżeli dotyczyłyby kilku okresów sprawozdawczych, nie muszą być rozliczane w czasie. Nie wpływają one bowiem na jasny i rzetelny obraz jednostki. Z uwagi na zasadę ostrożności koszty te nie powinny być rozliczane w zbyt długim czasie. Najważniejszym jednak warunkiem, aby koszty mogły być rozliczane w czasie jest spełnienie wymogu zaliczenia ich do aktywów, w tym w szczególności możliwość wiarygodnego ustalenia ich kwoty oraz przynoszenie w przyszłości korzyści jednostce. Zatem każdy tytuł czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów powinien być rozpatrywany w aspekcie definicji aktywów. Koszty niespełniające tych kryteriów należy rozliczać w danym okresie sprawozdawczym.

Uwzględniając powyższe wyjaśnienia koszty remontów środków trwałych, których wartość jest istotna (np. remontów kapitalnych budynków) wskazane jest rozliczać w czasie za pośrednictwem konta 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów". Skutki kapitalnych remontów są bowiem odczuwalne także w następnych latach po ich przeprowadzeniu i w związku z tym wymagają rozliczenia w czasie dłuższym niż rok. Taki remont przynosi korzyści uzasadniające zaliczenie go do aktywów. Ponadto uwzględnienie kosztów takiego remontu jednorazowo w kosztach mogłoby istotnie zniekształcić wynik finansowy danego okresu sprawozdawczego.

Ewidencja kosztów kapitalnego remontu w księgach samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, prowadzącego ewidencję kosztów działalności operacyjnej na kontach zespołu 4 i 5, może przebiegać następująco:
   1) faktura otrzymana po wykonaniu usługi remontowej
        (dla uproszczenia pomijamy kwestię VAT):
      - Wn konto 40-2 "Usługi obce",
      - Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
   2) przeniesienie kosztów remontu zgromadzonych na kontach kosztów
        układu rodzajowego do rozliczenia w czasie (PK):
      - Wn konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów",
   3) odpisy kosztów remontu w części przypadającej na dany okres
        sprawozdawczy (PK):
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 64-0 "Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów".

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60