zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2018 r., godz. 13:29
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 60.606
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

Środki publiczne otrzymane na pokrycie kosztów staży lekarskich i rezydentów w księgach rachunkowych SP ZOZ

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Realizujemy umowy o staże lekarskie z urzędem marszałkowskim i umowy rezydentów z ministerstwem zdrowia. Z tego tytułu otrzymujemy środki pieniężne jako refundacja części wynagrodzenia - zgodnie z zawartymi umowami. Nadmieniam, że nie zawsze środki pieniężne wpływają przed wypłatą wynagrodzenia z powyższych tytułów. Jakie są zasady ewidencji i prezentacji poniesionych kosztów i otrzymanych środków publicznych?

Zasady odbywania staży lekarskich oraz szkoleń dla lekarzy rezydentów

Zasady odbywania staży lekarskich oraz szkoleń dla lekarzy rezydentów regulują przepisy rozdziału 3 "Kształcenie podyplomowe" ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.). Z przepisów art. 15 tej ustawy wynika, że okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Lekarz odbywa staż podyplomowy pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o której mowa w art. 64 ust. 1 tej ustawy, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat. Lekarz odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę, zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację programu stażu podyplomowego. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem województwa, kieruje do odbycia stażu podyplomowego na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy dentystów, którym przyznała prawo wykonywania zawodu i których wpisała na listę członków izby.

Z kolei zasady odbywania rezydentury określa art. 16e ww. ustawy. Z jego treści wynika m.in., że przed postępowaniem kwalifikacyjnym minister właściwy do spraw zdrowia określa i ogłasza, na swojej stronie internetowej oraz za pomocą SMK, liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy będą odbywać szkolenie specjalizacyjne na podstawie umowy o pracę zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne na czas określony w programie specjalizacji, zwanej rezydenturą, w poszczególnych dziedzinach medycyny, z podziałem na województwa. Rezydenturę może odbywać wyłącznie lekarz nieposiadający I lub II stopnia specjalizacji lub tytułu specjalisty (por. art. 16ea ww. ustawy).

Zasady przekazywania środków publicznych na pokrycie kosztów kształcenia
i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne

Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej (SP ZOZ), regulują przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). Z przepisów art. 114 ust. 1 pkt 7 tej ustawy wynika, że podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne. Jednocześnie przepisy art. 115 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej wskazują na ograniczenia w przyznawaniu środków publicznych. Wynika z nich, że na realizację zadań wymienionych w art. 114 ust. 1 pkt 1 i 4-7 ww. ustawy, podmioty wykonujące działalność leczniczą, w tym SP ZOZ, mogą uzyskać środki finansowe na podstawie umowy zawartej:

 • ze Skarbem Państwa, reprezentowanym przez ministra, centralny organ administracji rządowej, wojewodę, a także z jednostką samorządu terytorialnego lub uczelnią medyczną,
   
 • z innym podmiotem uprawnionym do finansowania tych zadań na podstawie odrębnych przepisów.

Umowa ta powinna zawierać co najmniej elementy wymienione w art. 116 ust. 1 ww. ustawy, w tym w szczególności wysokość środków finansowych, sposób płatności środków finansowych oraz termin wykorzystania środków finansowych, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Ewidencja księgowa środków publicznych otrzymanych na pokrycie kosztów
staży lekarskich i szkoleń rezydentów

Koszty kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób wykonujących zawody medyczne, w tym koszty związane ze stażami i rezydenturą lekarzy należy traktować jako bezpośrednio związane z działalnością operacyjną SP ZOZ i ujmować w księgach rachunkowych na koncie służącym do ewidencji wynagrodzeń, np. 40-4 "Wynagrodzenia".

Uregulowanie zobowiązań z powyższego tytułu następuje według ogólnych zasad, tj. ze środków pieniężnych znajdujących się w dyspozycji (na rachunku bankowym) jednostki. Źródło pochodzenia tych środków, tj. środki własne jednostki, kredyt, pożyczka czy środki pieniężne otrzymane jako refundacja poniesionych kosztów nie ma wpływu na sposób ewidencji kosztów wynagrodzeń i ich wypłaty dla rezydentów lub lekarzy odbywających staż.

Ustawa o rachunkowości, w odniesieniu do ujęcia w księgach rachunkowych nieodpłatnie otrzymanych środków pieniężnych, posługuje się kryterium uzależnienia ich ewidencji od celu przeznaczenia. W sytuacji gdy środki te związane są bezpośrednio z działalnością operacyjną, traktowane być powinny jako przychody działalności podstawowej. Natomiast, jeżeli przedmiotowe środki związane są pośrednio z działalnością operacyjną, to należy je zaliczyć do pozostałych przychodów operacyjnych. W świetle bowiem art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h) ustawy o rachunkowości, otrzymane nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywa, w tym także środki pieniężne na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych zalicza się do pozostałych przychodów operacyjnych. Z tego przepisu (co prawda w sposób pośredni, a nie bezpośredni) wynika, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie działalności operacyjnej jednostki, w tym dopłaty do cen sprzedaży, zaliczane są do przychodów działalności podstawowej i prezentowane są w grupie A rachunku zysków i strat.

www
Więcej na temat rachunkowości SP ZOZ
można przeczytać w serwisie
www.serwisbudzetowy.pl

W odniesieniu do publicznych środków pieniężnych otrzymanych nieodpłatnie, na podstawie stosownych umów - jako refundacja części wynagrodzenia zatrudnienia lekarzy rezydentów oraz pokrycie kosztów staży lekarskich - należy, naszym zdaniem, zastosować rozwiązanie polegające na potraktowaniu ich równowartości jako przychodów związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną i ująć w księgach rachunkowych SP ZOZ, zapisem:

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 70-0 "Przychody ze sprzedaży usług medycznych".

W konsekwencji należy prezentować ww. przychody w rachunku zysków i strat w pozycji A. "Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów". Równowartość przedmiotowych środków SP ZOZ może wydzielić do odrębnej pozycji grupy A rachunku zysków i strat. Z przepisów art. 50 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika bowiem, że informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym mogą być wykazywane ze szczegółowością większą niż określona w załącznikach do ww. ustawy, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

wrzesień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
11
13
14
15
16
19
22
23
24
26
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.