zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 14 (446) z dnia 20.07.2017

Przekazanie budynku szpitala do organu tworzącego ten szpital

W kwietniu 2017 r. samodzielny publiczny wielospecjalistyczny zakład opieki zdrowotnej przekazał nieodpłatnie budynek szpitala do starostwa (organu tworzącego). Budynek ten jest własnością starostwa, które zażądało jego zwrotu, a szpital prowadził w nim działalność na podstawie umowy nieodpłatnego użytkowania. Budynek nie jest w pełni zamortyzowany. W jaki sposób ująć to zdarzenie w księgach rachunkowych? Czy przekazanie to należy rozliczyć funduszowo, czy też wynikowo?

Z treści pytania wynika, że samodzielny publiczny wielospecjalistyczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) otrzymał w poprzednich latach budynek szpitala do nieodpłatnego użytkowania. Mimo iż właścicielem przedmiotowego budynku był organ tworzący SP ZOZ, to jego wartość mogła zostać ujęta w ewidencji środków trwałych SP ZOZ, zapisem:

- Wn konto 010 "Środki trwałe",
- Ma konto 800 "Fundusz założycielski".

Taka możliwość wynika z regulacji określonych w przepisach art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości. W myśl tego przepisu za aktywa uznaje się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Warto tu uwzględnić również definicję środków trwałych, do których - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości - zalicza się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki (co do zasady budynki szpitalne służą działalności SP ZOZ, a nie starostwa powiatowego). W skład środków trwałych wchodzą m.in. nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budowle i budynki.

Z kolei przepisy art. 56 w powiązaniu z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.) wskazują, że wartość majątku SP ZOZ określa m.in. fundusz założycielski, który stanowi wartość wydzielonej części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego (a zatem i powiatu) lub mienia uczelni medycznej. SP ZOZ gospodaruje samodzielnie przekazanymi mu w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). W przepisach tych jednoznacznie wskazano, że otrzymane przez SP ZOZ nieruchomości w nieodpłatne użytkowanie są przedmiotem samodzielnego gospodarowania przez SP ZOZ. Należy jednak zauważyć, że nieodpłatne użytkowanie nawiązuje bezpośrednio do instytucji prawa cywilnego - użytkowania; użytkowanie jest ograniczonym prawem rzeczowym, na które składają się prawo do używania rzeczy i prawo do pobierania z tego tytułu pożytków - art. 244 Kodeksu cywilnego; przy zawarciu umowy użytkowania nie następuje przeniesienie własności nieruchomości, zaś użytkowanie jest prawem majątkowym o charakterze niezbywalnym.

UWAGA! Jedynie w odniesieniu do SP ZOZ - jako jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - przepisy systemowe stanowią o samodzielnym gospodarowaniu przez te jednostki nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymanym do nieodpłatnego użytkowania.

Zatem, uwzględniając przedmiotowe przepisy systemowe oraz definicję aktywów, która nie wymaga, aby za składniki aktywów były uznawane wyłącznie składniki stanowiące własność danej jednostki (decyduje w tym przypadku wyłącznie kryterium kontroli nad składnikami majątkowymi), otrzymane przez SP ZOZ budynki - zgodnie z wiążącymi te jednostki przepisami prawa - figurowały w ewidencji środków trwałych SP ZOZ, a ich równowartość znalazła swoje odzwierciedlenie w funduszu założycielskim. Jednocześnie należy w takich sytuacjach pamiętać, że ten sam składnik majątkowy (w tym przypadku budynek szpitala) nie mógł figurować w ewidencji bilansowej dwóch jednostek, tj. SP ZOZ i starostwa powiatowego (starostwo, mimo iż było właścicielem budynku, mogło jego wartość wykazywać wyłącznie w ewidencji pozabilansowej).

W sytuacji nieodpłatnego przekazania (zwrotu do właściciela - powiatu) budynku szpitala można przyjąć rozwiązanie ewidencyjne polegające na wyksięgowaniu niezamortyzowanej jego wartości początkowej w korespondencji z funduszem założycielskim, zapisem:

   a) wartość niezamortyzowana:
      - Wn konto 800 "Fundusz założycielski",
      - Ma konto 010 "Środki trwałe",
   b) wartość zamortyzowana:
      - Wn konto 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości
         niematerialnych i prawnych",
      - Ma konto 010 "Środki trwałe".

Podstawę do przyjęcia takiego rozwiązania stanowią - naszym zdaniem - postanowienia art. 56 ustawy o działalności leczniczej.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60