zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018 r., godz. 12:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 61.281
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 24 (959) z dnia 20.08.2017

Połączenie dwóch samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Na mocy uchwały organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (powiatu), do naszego SP ZOZ (przejmujący) został przyłączony inny SP ZOZ (przejmowany). Podmiotem tworzącym obu SP ZOZ jest ta sama jednostka samorządu terytorialnego. Czy do rozliczenia skutków tego połączenia możemy zastosować metodę łączenia udziałów wskazaną w rozdziale 4a ustawy o rachunkowości, a także wskazanie zasad zamykania, otwierania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania sprawozdań finansowych w obu tych SP ZOZ?

Połączenie SP ZOZ i rozliczenie skutków tego połączenia powinno nastąpić w trybie przepisów ustawy o działalności leczniczej, z dalszym ich uszczegółowieniem w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu oraz w akcie o połączeniu SP ZOZ.

W sytuacji takiego połączenia SP ZOZ przez przeniesienie całego mienia jednego SP ZOZ (przejmowanego) na inny SP ZOZ (przejmujący), obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych, a w konsekwencji sporządzenia sprawozdania finansowego, ciążyć będzie na SP ZOZ przejmowanym.

Zasady i tryb połączeń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ) regulują przepisy oddziału 2 "Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej" ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm.). Z art. 66 tej ustawy wynika, iż połączenie SP ZOZ może zostać dokonane przez:

1) przeniesienie całego mienia co najmniej jednego SP ZOZ (przejmowanego) na inny SP ZOZ (przejmujący),

2) utworzenie nowego SP ZOZ powstałego co najmniej z dwóch łączących się SP ZOZ.

Podmioty tworzące SP ZOZ mogą dokonać połączenia tych zakładów:

1) w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały - w przypadku zakładów mających ten sam podmiot tworzący,

2) w drodze porozumienia - w przypadku zakładów mających różne podmioty tworzące.

Akt o połączeniu powinien zawierać w szczególności postanowienia m.in. o przejęciu mienia podmiotu przejmowanego oraz zasadach odpowiedzialności za zobowiązania podmiotów łączących się.

Połączenie SP ZOZ następuje bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego podmiotu przejmowanego albo łączących się podmiotów.

Jednocześnie przepisy art. 67 ww. ustawy wskazują na konieczność złożenia przez kierownika podmiotu przejmującego - w terminie określonym w akcie o połączeniu - wniosku o wykreślenie zakładu przejmowanego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Z dniem wykreślenia podmiotu przejmowanego z KRS podmiot przejmujący wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem był podmiot przejmowany, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

Z pytania wynika, iż w omawianym przypadku połączenie SP ZOZ nastąpiło w trybie art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, tj. przez przeniesienie całego mienia jednego SP ZOZ (przejmowany) na inny SP ZOZ (przejmujący).

W kwestii dotyczącej możliwości zastosowania do rozliczenia połączenia SP ZOZ metody łączenia udziałów należy podkreślić, iż przepisy ustawy o rachunkowości regulują zasady rozliczania i ujęcia w księgach rachunkowych skutków połączeń spółek. Nie zawierają one zapisów odnoszących się do połączeń jednostek działających w innych formach prawnych, w tym SP ZOZ. W tej sytuacji, w naszej ocenie, nie znajduje uzasadnienia zastosowanie do rozliczenia połączenia SP ZOZ metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy o rachunkowości.

Naszym zdaniem, połączenie SP ZOZ powinno nastąpić w trybie przepisów ustawy o działalności leczniczej, z dalszym ich uszczegółowieniem w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu oraz w akcie o połączeniu SP ZOZ. Dodatkowego uregulowania wymagają m.in. kwestie związane z przejęciem składników mienia przejmowanego SP ZOZ, tj. czy następuje ono np. na podstawie sprawozdania finansowego tego zakładu, czy też na podstawie sprawozdań finansowych obu SP ZOZ.

W sytuacji połączenia SP ZOZ w trybie art. 66 ust. 1 pkt 1 ustawy o działalności leczniczej, tj. przez przeniesienie całego mienia jednego SP ZOZ (przejmowanego) na inny SP ZOZ (przejmujący), obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych, a w konsekwencji sporządzenia sprawozdania finansowego ciążyć będzie na SP ZOZ przejmowanym. Wynika to z art. 12 ust. 2 pkt 4 w powiązaniu z art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Obowiązek ten nie wystąpi natomiast w przypadku SP ZOZ przejmującego, chyba że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanowi inaczej w uchwale podjętej na tę okoliczność.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60