zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018 r., godz. 13:34
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 47.674
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
16.02.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Standardy rachunku kosztów podmiotów leczniczych przy braku wytycznych

1. Próba standaryzacji rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 164, poz. 1194) w sposób uproszczony wskazywało na grupowanie informacji o kosztach. Zastosowano jednak podstawową zasadę ich ewidencji – równocześnie w układzie rodzajowym oraz w układzie funkcjonalnym. Podstawowe grupy kosztów rodzajowych wskazane w tym rozporządzeniu to:

 • zużycie materiałów (w tym: leków, żywności, sprzętu jednorazowego użytku, odczynników chemicznych i materiałów diagnostycznych, paliwa),
   
 • zużycie energii (w tym: energii elektrycznej, energii cieplnej),
   
 • usługi obce (w tym: remontowe, transportowe, medyczne obce),
   
 • podatki i opłaty,
   
 • wynagrodzenia (w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy, wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło),
   
 • świadczenia na rzecz pracowników (w tym: składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpisy na ZFŚS),
   
 • amortyzacja,
   
 • pozostałe koszty (w tym: podróże służbowe, ubezpieczenia OC i majątkowe).

Ten skromny katalog przykładowych kosztów nie spełniał jednak potrzeb informacyjnych, które znacznie się powiększyły od czasu wejścia w życie ww. rozporządzenia (szczególnie od momentu, gdy zaczął obowiązywać nowy system wyceny świadczeń zdrowotnych oparty na Jednorodnych Grupach Pacjentów).

Z dniem 1 lipca 2011 r. - gdy ustawę o zakładach opieki zdrowotnej zastąpiono ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160) – ww. rozporządzenie uchylono. Chociaż większość podmiotów leczniczych stosowało zasady rachunku kosztów określone w 1998 r., to zasady kwalifikowania występujących w podmiocie kosztów do poszczególnych grup rodzajowych były odmienne.

W 2015 r. Minister Zdrowia wydał nowe rozporządzenie określające sposób identyfikacji i gromadzenia kosztów faktycznie poniesionych w systemie finansowo-księgowym oraz sposób kalkulacji kosztu świadczenia opieki zdrowotnej w module kontrolingowym, tzn. rozporządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców (Dz. U. poz. 1126), dalej zwane rozporządzeniem z dnia 8 lipca 2015 r. Zawarty w tym rozporządzeniu plan kont jest pierwszą tego typu próbą szerszej standaryzacji rachunku kosztów w podmiotach leczniczych. Pomimo, że dotyczy wyłącznie świadczeniodawców, którzy zawarli umowy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, to warto zastosować przyjęte w tym rozporządzeniu rozwiązania dotyczące ewidencji kosztów w systemie finansowo-księgowym we wszystkich podmiotach leczniczych.

 

2. Rejestracja kosztów rzeczywistych w systemie finansowo-księgowym

Rozporządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. utrzymuje podstawową zasadę ewidencji kosztów w podmiotach wykonujących działalność leczniczą wprowadzoną rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów publicznych zakładów opieki zdrowotnej z 1998 r. Koszty zaewidencjonowane w zespole kont kosztów w układzie rodzajowym przenoszone są następnie na zespół kont kosztów w układzie funkcjonalnym. Utrzymany został również podział w zespole kont kosztów w układzie funkcjonalnym na ośrodki kosztów działalności podstawowej, działalności pomocniczej i zarządu, odzwierciedlające ośrodki tych kosztów.

Dodatkowo rozporządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. definiuje pojęcie kosztów prostych, kosztów rzeczywistych i zasobów ekonomicznych, które stanowią elementy kalkulacji kosztów świadczeń. W myśl przepisów tego rozporządzenie powyższe określenia oznaczają:

 • koszty rzeczywiste – koszty ustalone w oparciu o dokumenty księgowe dokumentujące faktyczną ilość i cenę zużytych zasobów ekonomicznych oraz koszty dotyczące działalności inwestycyjnej i finansowej świadczeniodawcy,
   
 • zasoby ekonomiczne – zasoby wykorzystywane przez świadczeniodawcę w ramach prowadzonej działalności, których istnienie i wykorzystanie zależy od celu i zakresu tej działalności,
   
 • koszty proste – jednorodne elementy składające się na koszt zużytych zasobów ekonomicznych, co umożliwia ich jednoznaczne odniesienie do kategorii kosztów, a w module kontrolingowym – dodatkowo odniesienie do zasobów ekonomicznych,
   
 • kategoria kosztów – koszty proste zgrupowane w sposób umożliwiający uzyskanie jednorodnej informacji o zasobach ekonomicznych.

Podstawą prawidłowej rejestracji kosztów rzeczywistych w systemie finansowo-księgowym jest zakwalifikowanie danego kosztu prostego do odpowiedniej kategorii kosztów:

 • leki i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (kategoria 1),
   
 • wyroby medyczne i inne materiały używane jednorazowo, niezaliczone do kategorii 4 (kategoria 2),
   
 • wyroby medyczne i inne materiały używane wielorazowo, niezaliczone do kategorii 4 (kategoria 3),
   
 • środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (kategoria 4),
   
 • zasoby ludzkie (kategoria 5),
   
 • utrzymanie pomieszczeń (kategoria 6),
   
 • usługi zewnętrzne nabywane na rzecz pacjenta, do których zalicza się usługi obce świadczone bezpośrednio na rzecz pacjenta przebywającego w danym ośrodku kosztów (kategoria 7),
   
 • usługi z innych ośrodków kosztów działalności podstawowej i pomocniczej (kategoria 8).

Taki podział kosztów prostych ma związek z kalkulacją kosztu świadczenia w module kontrolingowym, gdyż w zespole kont kosztów w układzie funkcjonalnym, w zakresie działalności podstawowej, tworzy się co najmniej trzy dodatkowe poziomy kont analitycznych:

 • I stopnia – dla ośrodka kosztów,
   
 • II stopnia – dla kategorii kosztów prostych,
   
 • III stopnia – dla kosztów według rodzaju.

Choć rozporządzenie z dnia 8 lipca 2015 r. dopuszcza dowolność numeracji kont syntetycznych i analitycznych oraz poziomów analitycznych kont syntetycznych, to jednocześnie proponuje ewidencjonowanie kosztów na następujących kontach syntetycznych zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie":

 • konto 400 "Amortyzacja",
   
 • konto 401 "Zużycie materiałów i energii",
   
 • konto 402 "Usługi obce",
   
 • konto 403 "Podatki i opłaty",
   
 • konto 404 "Wynagrodzenia",
   
 • konto 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia",
   
 • konto 409 "Pozostałe koszty rodzajowe",
   
 • konto 490 "Rozliczenie kosztów rodzajowych".

Konta analityczne prowadzone do poszczególnych kont syntetycznych kosztów według rodzajów powinny uwzględniać znaczną szczegółowość, aby możliwe było pozyskanie informacji o rodzaju kosztów mających wpływ na kalkulację kosztów świadczeń opieki zdrowotnej.

Konto 400 "Amortyzacja"

Na koncie 400 ujmuje się następujące koszty amortyzacji:

 • koszty amortyzacji środków trwałych, w tym środków trwałych w leasingu finansowym,
 • koszty amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych.

Do kosztów amortyzacji, nie zalicza się:

 • wartości netto zlikwidowanych i sprzedanych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, którą ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych,
 • odpisów z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które ujmuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

Analityka do konta 400 powinna zapewniać dostęp do informacji o:

 • rodzaju środka trwałego: sprzęt medyczny i niemedyczny (biurowy i związany z utrzymaniem infrastruktury technicznej),
 • koszcie amortyzacji niskocennych środków trwałych,
 • rodzaj źródła finansowania (środki własne, z dotacji, wniesione aportem, darowizna),
 • kosztu podatkowego - koszty stanowiące lub niestanowiące kosztów uzyskania przychodów,
 • sposobie amortyzacji – według planu lub odpis jednorazowy.

Konto 401 "Zużycie materiałów i energii"

Do grupy kosztów materiałów i energii zalicza się:

 • materiały bezpośrednie użyte do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej, w tym:
  • leki, krew, preparaty krwiopochodne i krwiozastępcze, gazy medyczne,
  • środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego,
  • wyroby medyczne jednorazowego użytku: materiały diagnostyczne (kontrasty), opatrunkowe, szewne (igły i nici, stenty, staplery, skalpele), błony RTG, płyty CD (służące zapisowi wyniku badania w formie elektronicznej), papier EKG, strzykawki, igły, aparaty do przetoczeń, endoprotezy, soczewki, implanty,
  • wyroby medyczne wielorazowego użytku – sprzęt o niskiej wartości, np. narzędzia chirurgiczne,
 • zużycie materiałów pomocniczych, takich jak: bielizna operacyjna, pościel jednorazowa lub wielorazowa,
 • zużycie środków dezynfekcyjnych, środków czystości,
 • zużycie materiałów i części zamiennych na cele konserwacji, napraw i remontów urządzeń i sprzętu medycznego,
 • zużycie materiałów biurowych, takich jak: druki, prenumerata wydawnictw, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne dla urządzeń biurowych,
 • zużycie energii elektrycznej, cieplnej, wody,
 • zużycie paliwa do pojazdów służbowych, w tym specjalistycznych środków transportu sanitarnego,
 • zużycie narzędzi i przyrządów zaliczanych do materiałów,
 • niezawinione niedobory, straty i ubytki materiałów, mieszczące się w granicach norm zużycia materiałów.

Z powyższego katalogu wyłącza się koszty zużycia materiałów, które zabezpieczają świadczenia na rzecz pracowników, w szczególności środki ochrony i higieny osobistej osób zatrudnionych w podmiocie leczniczym, a wynikające m.in. z przepisów BHP.

Konto 402 "Usługi obce"

Do katalogu kosztów usług obcych zalicza się:

 • usługi wykonawców zewnętrznych wykonujących usługi w zakresie procedur medycznych (badania laboratoryjne i diagnostyczne),
 • usługi wykonywane przez osoby wykonujące zawód medyczny na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym udzielanie konsultacji, pełnienie dyżurów medycznych,
 • usługi wykonawców zewnętrznych, w tym gastronomicznych, sterylizacji, utylizacji odpadów (medycznych i niemedycznych), transportu sanitarnego,
 • usługi transportowe i składowania,
 • usługi informatyczne (stała obsługa informatyczna, serwis komputerowy, instalacja sieci, outsourcing IT, wdrożenia systemów),
 • usługi doradcze, w szczególności prawnicze, doradztwa finansowo-podatkowego, usługi z zakresu doboru i obsługi kadr,
 • usługi menedżerskie,
 • usługi eksperckie, w szczególności badanie sprawozdania finansowego, badania marketingowe, analizy techniczne, finansowe, naukowe, z zakresu wyceny majątku, usługi projektowe,
 • usługi atestacji, legalizacji urządzeń pomiarowych, analiz laboratoryjnych,
 • usługi biurowe, w szczególności kserograficzne, poligraficzne, tłumaczenia,
 • koszty ogłoszeń i informacji handlowej, np. związanych z zatrudnieniem pracowników,
 • usługi związane z organizowaniem przetargów,
 • usługi bankowe, w szczególności opłaty i prowizje za prowadzenie rachunku, dokonywanie przelewów i inne opłaty manipulacyjne,
 • usługi łączności, w szczególności telefoniczne, pocztowe (w tym abonament RTV), kurierskie, internetowe,
 • czynsze oraz usługi związane z najmem i dzierżawą nieruchomości oraz zarządzaniem nieruchomościami,
 • usługi remontowe i konserwacji budynków, budowli, urządzeń, maszyn, sprzętu, środków transportu zaliczanych do środków trwałych lub użytkowanych przez na podstawie umów leasingu lub najmu,
 • usługi dzierżawy sprzętu i opłaty leasingowe,
 • usługi sanitarne, komunalne, w szczególności wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, składowanie, spalanie lub utylizacja odpadów, inne usługi na rzecz ochrony środowiska,
 • usługi utrzymania czystości, ochrony mienia i osób, usługi przeciwpożarowe.

W kosztach usług obcych nie ujmuje się kosztów, które:

 • obciążają koszty środków trwałych w budowie, a dotyczą usług związanych z wytworzeniem, transportem, montażem lub pozyskaniem i spłatą kredytów inwestycyjnych, w tym prowizje, opłaty bankowe i odsetki,
 • podwyższają wartość początkową środków trwałych, w szczególności wydatki poniesione na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację środka trwałego,
 • są zaliczane do kosztów podróży służbowych, stanowią koszt świadczeń na rzecz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy, w szczególności usługi na rzecz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy w postaci szkoleń, przewozów, posiłków, świadczeń opieki zdrowotnej i innych;
 • stanowią grzywny i inne opłaty o podobnym charakterze obciążające pozostałe koszty operacyjne,
 • obciążają koszty finansowe, w szczególności prowizje, opłaty i odsetki od kredytów bankowych i usług leasingowych oraz prowizje i opłaty maklerskie związane z obrotem papierami wartościowymi; dotyczą napraw pokrywanych przez ubezpieczycieli i są rozliczane w ramach rozliczeń z zakładem ubezpieczeń.

Konto 403 "Podatki i opłaty"

Do kosztów podatków i opłat zalicza się m.in.:

 • podatek od nieruchomości,
 • opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
 • podatek od środków transportu,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • opłaty skarbowe, sądowe, notarialne,
 • urzędowe opłaty administracyjne i manipulacyjne,
 • cło,
 • podatek akcyzowy,
 • opłaty za korzystanie ze środowiska;
 • wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
 • VAT od usług z importu,
 • opłaty koncesyjne.

W tej pozycji kosztów rodzajowych nie ujmuje się kosztów, które:

 • powiększają cenę nabycia środków trwałych lub ponoszone są w związku z budową środka trwałego,
 • stanowią sankcje podatkowe i opłaty karne i są zaliczane do pozostałych kosztów operacyjnych,
 • dotyczą odsetek za nieterminową spłatę zobowiązań finansowych i inne stanowiące koszty finansowe,
 • są opłatami sądowymi i notarialnymi związanymi z dochodzeniem roszczeń, a zaliczane są do pozostałych kosztów operacyjnych.

Konto 404 "Wynagrodzenia"

Do kosztów wynagrodzeń zalicza się następujące koszty:

 • wynagrodzenia z umów o pracę z podziałem na:
  • składniki wynagrodzenia – wynagrodzenie podstawowe, wynagrodzenia za pełnienie dyżurów medycznych, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych lub w godzinach nocnych, wynagrodzenie chorobowe pokrywane ze środków pracodawcy, nagrody, premie,
  • grupy zawodowe: lekarze, pielęgniarki, inny personel medyczny, pozostały personel, stażyści, rezydenci,
 • wynagrodzenia z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych z podziałem, co najmniej na grupy zawodowe,
 • wynagrodzenia osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorczych,
 • odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe z podziałem na grupy zawodowe.

Do kosztów wynagrodzeń nie zalicza się:

 • wypłat ze środków funduszów specjalnych, w szczególności funduszu świadczeń socjalnych niezaliczanych zgodnie z przepisami do wynagrodzeń,
 • środków otrzymanych od innych jednostek, w szczególności Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • innych wypłat niezaliczanych do wynagrodzeń, które stanowią świadczenia na rzecz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy (konto 405) lub pozostałe koszty (409).

Konto 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Do kosztów ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń zalicza się m.in. następujące koszty:

 • składki z tytułu ubezpieczenia społecznego w części obciążającej płatnika składek z podziałem na rodzaje składek,
 • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych,
 • odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub świadczenia urlopowe,
 • świadczenia rzeczowe związane z bezpieczeństwem i higieną pracy obejmujące np. środki czystości, posiłki profilaktyczne, regeneracyjno-wzmacniające oraz ekwiwalenty pieniężne z tego tytułu,
 • dopłaty do okresowych biletów pracowniczych, zakwaterowania lub wyżywienia,
 • koszty odzieży ochronnej i roboczej,
 • koszty szkolenia pracowników,
 • koszty z tytułu refundacji za okulary ochronne do pracy przy komputerze,
 • koszty badań lekarskich (wstępnych, okresowych, profilaktycznych),
 • wypłaty pieniężne na rzecz osób fizycznych niezaliczane do wynagrodzeń, w tym stypendia.

Ewidencja tej grupy kosztów powinna zapewniać przypisanie rodzaju kosztów do grup zawodowych, podobnie jak w przypadku kosztów wynagrodzeń.

Konto 409 "Pozostałe koszty"

Do pozostałych kosztów zalicza się następujące koszty:

 • podróży służbowych,
 • reprezentacji,
 • reklamy,
 • ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego,
 • składek członkowskich z podziałem na składki na rzecz organizacji, do których przynależność jest obowiązkowa i nieobowiązkowa,
 • wypłat na rzecz osób fizycznych niezaliczanych do wynagrodzeń i świadczeń na rzecz osób zatrudnionych u świadczeniodawcy.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.