zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
21.03.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Utworzenie odpisu aktualizującego na część kary umownej kwestionowanej przez dłużnika

W 2017 r. wystawiliśmy notę obciążeniową dla wykonawcy, który budował naszą przychodnię. Dotyczyła ona kar umownych wynikających z opóźnienia usunięcia wad stwierdzonych w okresie gwarancji i opiewała na maksymalną kwotę wynikającą z umowy, tj. 1.300.000 zł. Wystawioną notę zaksięgowaliśmy na koncie "Pozostałe przychody operacyjne". Wykonawca nie zgadzał się z wysokością kary, proponując kwotę 300.000 zł. Czy uznając, że stopień prawdopodobieństwa ściągalności 1 mln zł jest niewielki, na dzień bilansowy możemy dokonać odpisu aktualizującego w kwocie 1 mln zł, a 300.000 zł wykazać w przychodach? Jak to udokumentować?

Jak wynika z art. 28 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości, na dzień bilansowy jednostka wycenia należności w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Oznacza to, że należy wykazać je w wartości uwzględniającej stopień prawdopodobieństwa uregulowania zapłaty przez dłużnika. W tym celu konieczna jest ocena realności zapłaty, w tym kondycji ekonomicznej dłużnika. Jeśli istnieje duże prawdopodobieństwo nieściągalności należności, to jednostka ma obowiązek dokonania odpisu aktualizującego wartość tego składnika aktywów. Wysokość tego odpisu powinna być oszacowana z uwzględnieniem wszystkich znanych okoliczności i nie może przewyższać wartości samej należności.

Zasady dokonywania odpisów jednostka powinna określić w swojej polityce rachunkowości. W szczególności wskazane jest ustalić sytuacje, w których należy zweryfikować wartość należności, sposób dokonania oceny prawdopodobieństwa uzyskania zapłaty, procedurę dochodzenia wierzytelności.

W przypadku jednostki, o której mowa w pytaniu, dłużnik kwestionuje wysokość obciążającej go kary umownej z tytułu realizacji umowy na roboty budowlane. Regulacje dotyczące kar umownych zawiera art. 483 § 1 K.c., który stanowi, iż strony mogą w umowie zastrzec kary umowne zabezpieczające wykonanie zobowiązania, jak i jego należyte wykonanie, w tym terminowość. Zastrzeganie kar umownych jest całkowicie dobrowolne. Jednostki najczęściej wpisują regulacje karne w przypadku inwestycji czy zadań o znaczącej wartości pieniężnej lub strategicznej. Regulacje te powinny określać w szczególności sposób udokumentowania przebiegu realizacji zadania w celu wykluczenia wątpliwości, co do prawidłowości jego wykonania (np. częściowe protokoły odbioru robót, pisemne zgłoszenie usterek lub wad, sposób prowadzenia nadzoru prac przez inwestora).

Należy pamiętać, że dłużnikowi przysługuje - na podstawie regulacji określonych w art. 483 § 2 K.c. - prawo domagania się zmniejszenia kary w sytuacji, gdy jest ona rażąco wygórowana. Wydaje się, że w przedstawionej sytuacji wykonawca inwestycji z tego prawa chce skorzystać. Istnieją zatem przesłanki do dokonania oceny ryzyka, tym bardziej, że kwota należności jest znacząca. Jednocześnie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości wśród okoliczności uzasadniających tworzenie odpisu aktualizującego należność wskazuje m.in. kwestionowanie należności przez dłużnika.

W celu ujęcia odpisu aktualizującego w księgach rachunkowych, należy sporządzić zastępczy dowód księgowy, tj. "PK - Polecenie księgowania", do którego należy dołączyć stosowną dokumentację, np. sprzeciw zgłoszony przez wykonawcę inwestycji, opinię osoby sprawującej nadzór nad inwestycją, opinię radcy prawnego jednostki itp. Uzasadnionym działaniem będzie utworzenie odpisu w wysokości części kary umownej kwestionowanej przez dłużnika (tutaj: 1.000.000 zł).

W księgach rachunkowych jednostka może dokonać następujących zapisów:

1) naliczenie kary umownej:

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne",

2) utworzenie odpisu aktualizującego na część kary umownej kwestionowanej przez dłużnika:

- Wn konto 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",
- Ma konto 28 "Odpisy aktualizujące wartość należności".

Natomiast w rachunku zysków i strat przychody z tytułu naliczonej kary umownej należy ująć w wartości zgodnej z wystawionym dokumentem (tu: notą obciążeniową), a utworzony odpis aktualizujący pojawi się w kosztach operacyjnych i skoryguje wartość należności prezentowaną w bilansie.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60