zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
3.04.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Rozliczanie środków służących realizacji projektu współfinansowanego ze środków UE

SP ZOZ realizuje projekt współfinansowany ze środków UE w imieniu partnera, który jest dla SP ZOZ podmiotem tworzącym. Partner otrzymuje od instytucji zarządzającej środki finansowe na realizację projektu (a nie SP ZOZ). Partner przed otrzymaniem tych środków przekazał SP ZOZ środki w 100% pokrywające wydatki związane z realizacją projektu, zaplanowane na dany rok. Jak należy rozliczać środki finansowe pochodzące od partnera, a służące realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej?

Beneficjenci oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej (UE) zobowiązani są do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej w celu wyodrębnienia operacji gospodarczych związanych z wydatkowaniem tych środków. Celem takiej ewidencji jest zachowanie przejrzystości i wiarygodności prezentacji danych księgowych na potrzeby kontroli wydatkowania środków unijnych. Złożoność tego procesu związana jest z okresem wprowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, gdyż obejmuje on okres od przygotowania wniosku o dofinansowanie do całkowitego rozliczenia środków. Ponadto dopuszcza się uznanie niektórych wydatków za kwalifikowalne jeszcze przed przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie (datę początkową kwalifikowalności wydatków określa instytucja zarządzająca).

Wyodrębniona ewidencja księgowa odnosi się do całości operacji gospodarczych związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE, w tym do uzyskiwania środków finansowych (zaliczki i refundacje poniesionych kosztów) oraz ponoszenia wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Jeżeli umowa pomiędzy SP ZOZ a podmiotem tworzącym zakłada, że partnerem projektu współfinansowanego ze środków budżetu UE jest podmiot tworzący, a SP ZOZ realizuje projekt w imieniu partnera, oraz że partner przekazuje SP ZOZ środki na realizację projektu zanim otrzyma od instytucji zarządzającej środki, to należy zapewnić przejrzystość wydatków zarówno po stronie partnera, jak i po stronie SP ZOZ.

W sytuacji gdy partner sam nie realizuje projektu, gdyż przekazał go do realizacji SP ZOZ, należy również zapewnić przejrzystość przepływów pieniężnych przy jednoczesnym spełnieniu warunku stosowania wyodrębnionej ewidencji księgowej realizowanego projektu przez SP ZOZ.

SP ZOZ zakłada wyodrębniony rachunek bankowy (konto pomocnicze) do rozliczeń z partnerem. Jeżeli na wyodrębniony rachunek bankowy partner przekazuje SP ZOZ środki pieniężne w 100% pokrywające wydatki związane z realizacją projektu i to przed ich dokonaniem przez SP ZOZ, to większość płatności SP ZOZ powinien dokonywać z tego konta. Jeśli część wydatków związanych z projektem dokonywana była przez SP ZOZ z podstawowego rachunku bankowego, to należy dokonywać tzw. refundacji poniesionych wydatków.

Najbardziej przejrzysta będzie sytuacja, w której SP ZOZ zapewni ewidencję księgową, uwzględniając wyodrębniony rachunek bankowy dla środków otrzymanych od partnera projektu na realizację projektu współfinansowanego ze środków UE. Z wyodrębnionego rachunku SP ZOZ będzie dokonywał m.in.:

 • płatności na rzecz kontrahentów,
   
 • płatności na rzecz pracowników lub osób współpracujących z tytułu wynagrodzeń lub zwrotu kosztów podróży służbowych,
   
 • refundacji składek ZUS i podatku dochodowego (w przypadku gdy SP ZOZ dokonuje płatności z tego tytułu z podstawowego rachunku bankowego),
   
 • refundacji innych wydatków poniesionych wcześniej (np. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie).

Dodatkowo SP ZOZ, jako realizator projektu, powinien prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową zapewniającą prostą identyfikację wydatków poniesionych w związku z realizacją tego projektu, czyli w szczególności:

 • podział wydatków na kwalifikowalne i niekwalifikowalne,
   
 • podział wydatków na dofinansowanie i wkład własny,
   
 • identyfikację rodzaju wydatków według harmonogramu rzeczowo-finansowego wynikającą z umowy o dofinansowanie,
   
 • identyfikację wydatków na inwestycyjne i bieżące.

Należy pamiętać, że celem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest:

 • wyszczególnienie zdarzeń gospodarczych związanych z realizowaną dotacją,
   
 • identyfikacja poszczególnych operacji związanych z realizowanym projektem,
   
 • sporządzenie wymaganych sprawozdań,
   
 • ułatwienie w przeprowadzeniu kontroli,
   
 • uzyskanie informacji o wygenerowanych dochodach.

Może to wymagać od SP ZOZ wydzielenia w ewidencji księgowej odrębnych kont – syntetycznych, analitycznych lub pozabilansowych, na których prowadzona będzie ewidencja wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych w podziale na zadania związane z realizacją projektu. Wymagana jest odrębna ewidencja zarówno dla kont kosztów, VAT, przychodów (jeżeli występują przychody związane z realizacją projektu), rachunku bankowego, kont dotyczących środków pieniężnych w ramach projektu, kont dotyczących środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków, wypłaty wynagrodzeń itp.

Prowadząc ewidencję księgową SP ZOZ powinien ponadto wyraźnie opisać w polityce rachunkowości sposób powiązania dokumentu zarejestrowanego w informatycznych zbiorach ksiąg z dokumentem źródłowym znajdującym się w archiwum papierowych dokumentów, tj. zapewnić ścieżkę audytu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60