zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (830) z dnia 20.01.2014

Zasady ewidencji nieruchomości otrzymanych od organu tworzącego do nieodpłatnego użytkowania w samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej

Prowadzimy działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (sp zoz). W ewidencji bilansowej naszego sp zoz ujęte są budynki oraz budowle związane z działalnością szpitala. Do ksiąg rachunkowych nie zostały natomiast wprowadzone grunty, na których posadowione są te budynki i budowle. Nieruchomości (grunty) te wchodzą w skład nieruchomości przekazanych decyzją wojewody do bezpłatnego użytkowania. Z decyzji tej wynika, że sp zoz, działający kilkanaście lat temu w formie jednostki budżetowej, otrzymał w trwały zarząd nieruchomości (budynki, budowle i grunty). Następnie, na mocy postanowień kolejnego zarządzenia wojewody, utworzony został - w drodze przekształcenia z jednostki budżetowej - sp zoz, który przejął po przekształcanej jednostce mienie w nieodpłatne użytkowanie. Czy nasze postępowanie odnośnie niewykazywania gruntów w ewidencji środków trwałych naszego szpitala jest prawidłowe?

Otrzymane do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowe powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w korespondencji z funduszem założycielskim w wartości wynikającej z decyzji wojewody.

Użytkowanie, jako jedno z ograniczonych praw rzeczowych, uregulowane zostało przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Z przepisów art. 254 tej ustawy wynika, iż użytkowanie jest niezbywalne, co oznacza, że użytkownik nie może przenieść służących mu uprawnień płynących ze stosunku użytkowania na inne osoby. Równocześnie stosownie do art. 256 tej ustawy, użytkownik powinien wykonywać swoje prawo zgodnie z wymaganiami prawidłowej gospodarki, a po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest zwrócić rzecz właścicielowi w takim stanie, w jakim powinna się znajdować stosownie do przepisów o wykonywaniu użytkowania (art. 262 ww. ustawy). Jednocześnie użytkownik zobowiązany jest dokonywać napraw i innych nakładów związanych ze zwykłym korzystaniem z rzeczy. Na użytkowniku ciąży ponadto obowiązek podatkowy i inne ciężary publiczne związane z przedmiotem użytkowania oraz obowiązek uiszczania składki na obowiązkowe ubezpieczenie (por. art. 258 i 260 ww. ustawy).

W odniesieniu do zasad klasyfikacji i ewidencji nieruchomości gruntowych otrzymanych przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej do nieodpłatnego użytkowania zastosowanie mają przepisy art. 3 ust. 1 pkt 12 i pkt 15 ustawy o rachunkowości. Z przepisów art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości wynika, iż dla uznania składników majątkowych za aktywa jednostki, a w konsekwencji do ujęcia ich w księgach rachunkowych i wykazania w sprawozdaniu finansowym (bilansie) sp zoz, powinny zostać spełnione warunki określone w tym przepisie, tj. powinny być to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych. Z kolei zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 15 ww. ustawy definicja stanowi, iż do środków trwałych zalicza się nienależące do inwestycji, rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Zalicza się do nich w szczególności nieruchomości, w tym grunty.

Jednocześnie z przepisów art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wynika, że sp zoz gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz majątkiem własnym (otrzymanym lub zakupionym). Wartość majątku sp zoz określają fundusz założycielski i fundusz zakładu. Fundusz założycielski zakładu stanowi wartość wydzielonej sp zoz części mienia Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub mienia uczelni medycznej (por. art. 56 ust. 2 ww. ustawy o działalności leczniczej).

Na podstawie powyższych regulacji ustawowych (w tym w szczególności art. 54 ustawy o działalności leczniczej), zasadnym jest przyjęcie rozwiązania ewidencyjnego polegającego na wprowadzeniu do ewidencji środków trwałych sp zoz otrzymanych do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości gruntowych w korespondencji z funduszem założycielskim w wartości wynikającej z decyzji wojewody.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60