zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (364) z dnia 20.02.2014

Faktura zakupu otrzymana przez SP ZOZ w styczniu 2014 r., dotycząca usługi wykonanej w grudniu 2013 r.

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W styczniu 2014 r. otrzymaliśmy fakturę dotyczącą usługi, która została wykonana w grudniu 2013 r. Czy powyższą fakturę możemy zaksięgować do grudnia 2013 r. dekretem: Wn koszt rodzajowy w korespondencji z kontem rozrachunków z dostawcami?

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SP ZOZ) - jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną - zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności wynikającej z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.).

Z przepisów art. 20 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynika zaś, iż do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. Ponadto, określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, zasada memoriału wymaga ujęcia w księgach rachunkowych wszystkich przypadających na rzecz jednostki przychodów, jak i obciążających ją kosztów, związanych z tymi przychodami dotyczących danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Specyfika działalności SP ZOZ pozostaje bez wpływu na stosowanie nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady memoriału określonej w przepisach bilansowych. Jednostki te nie mogą zrezygnować z jej stosowania. Stosując zasadę memoriału SP ZOZ powinien w księgach rachunkowych grudnia 2013 r. ująć koszty dotyczące tego okresu, wynikające z faktur wystawionych i otrzymanych w styczniu następnego roku. Ujęcie tych faktur w księgach może przy tym przebiegać dwoma sposobami - w zależności od zasad wynikających z zakładowego planu kont jednostki.

Pierwszy z nich polega na tym, że wynikające z faktury koszty w kwocie netto usługi zarachowuje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej grudnia 2013 r. na podstawie dowodu księgowego "PK - Polecenie księgowania", zapisem:

- Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 21 "Rozrachunki z dostawcami"
(jeżeli jednostka nie stosuje konta 30).

Następnie otrzymaną w styczniu 2014 r. fakturę ujmuje się w księgach rachunkowych stycznia na ogólnych zasadach stosowanych w jednostce.

Drugie rozwiązanie ewidencyjne polega na tym, że w księgach rachunkowych grudnia koszt wykonanej usługi ujmuje się w ciężar kosztów działalności operacyjnej na podstawie otrzymanej w styczniu faktury (jeżeli oczywiście wpłynęła ona do jednostki w terminie umożliwiającym jej ujęcie w księgach grudnia, tzn. przed zamknięciem ksiąg za 2013 r.). Odbyć się to może zapisem:

a) wartość według ceny nabycia:
- Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
b) VAT naliczony:
- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie"
(w analityce: VAT do odliczenia w następnych miesiącach),
c) wartość brutto zobowiązania:
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
d) zarachowanie wartości w cenie nabycia w ciężar kosztów:
- Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
- Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Jeżeli jednostka nie stosuje konta 30, to ewidencja ww. faktury w księgach grudnia może przebiegać następująco:

a) wartość netto faktury:
- Wn konto 40-2 "Usługi obce" lub konto zespołu 5,
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami",
b) VAT naliczony do odliczenia w następnych miesiącach:
- Wn konto 22-1 "VAT naliczony i jego rozliczenie"
(w analityce: VAT do odliczenia w następnych miesiącach),
- Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami".

Obydwa ww. sposoby ewidencji są zgodne z zasadą memoriału, ponieważ dają możliwość ujęcia kosztu w księgach roku obrotowego, którego dotyczy.

Zwracamy jednak uwagę, że stosując do ewidencji kosztów usług obcych na przełomie roku pierwsze rozwiązanie, tj. polecenie księgowania, jednostka wykaże w pasywach bilansu w pozycji B.III.2 lit. d) "Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług" wartość zobowiązania w kwocie netto (saldo Ma konta 30 lub 21). Natomiast księgując koszt zakupu usług obcych bezpośrednio na podstawie faktury VAT jednostka wykaże w zobowiązaniach kwotę brutto (saldo Ma konta 21).

Przypominamy, iż wprowadzając do ksiąg grudnia 2013 r. fakturę otrzymaną w styczniu 2014 r., dotyczącą usługi wykonanej w grudniu, należy uwzględnić przepisy o VAT obowiązujące do końca 2013 r. Oznacza to, iż VAT naliczony ujęty w księgach grudnia, z faktury otrzymanej w styczniu, będzie można odliczyć najwcześniej w rozliczeniu za styczeń (tj. za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę).

VAT naliczony w fakturze dostawcy, który na dzień bilansowy nie może być - w myśl przepisów podatkowych - potrącony od VAT należnego, gdyż nie są jeszcze spełnione warunki do potrącenia, stanowi przyszłą, na razie niewymagalną należność. Dlatego w bilansie kwotę tego podatku wykazuje się w aktywach w pozycji B.IV. "Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe". Jeżeli kwota tego podatku nie jest znacząca i nie zniekształci to obrazu sytuacji jednostki, to można ją wykazać w aktywach bilansu w pozycji B.II.2 lit. b) "Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń".

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60