zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (370) z dnia 20.05.2014

Nagroda dla kierownika SP ZOZ przyznana przez gminę

Rada społeczna przyznała kierownikowi samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nagrodę roczną za 2013 r. Rada gminy jako organ założycielski zatwierdziła sprawozdanie finansowe SP ZOZ za 2013 r. oraz przeznaczenie części zysku na nagrody dla pracowników. Czy nagrodę dla kierownika można wypłacić z zysku za rok ubiegły? Jak zaksięgować taką nagrodę?

Przepisy art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 254 ze zm.) stanowią, iż nagrodę roczną dla dyrektora (kierownika) samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (SP ZOZ) przyznaje – na wniosek rady społecznej (działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą) – organ administracji rządowej właściwy do utworzenia tego zakładu lub organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, która ten zakład utworzyła. Wniosek rady społecznej warunkuje możliwość przyznania dyrektorowi (kierownikowi) nagrody rocznej, bez takiego wniosku organ założycielski przyznać nagrody nie może. W gestii organu założycielskiego leży natomiast faktyczne przyznanie nagrody oraz wysokość nagrody rocznej.

Wysokość nagrody rocznej przyznanej dyrektorowi nie może przekroczyć trzykrotności jego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (art. 10 ust. 7 ww. ustawy).

Przypomnieć przy tym należy, iż samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej – jako jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną – zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności wynikającej z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). Postanowienia tej ustawy określają zaś, że zysk netto odnoszony jest na zwiększenie funduszu zakładu SP ZOZ (art. 57 ust. 1 pkt 1). Niemniej jednak o podziale zysku decyduje SP ZOZ (art. 58). Organ zatwierdzający roczne sprawozdanie finansowe jest co prawda zobowiązany do zasięgnięcia opinii rady społecznej w kwestii podziału zysku, jednak ostateczna decyzja o jego podziale należy do kompetencji organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe SP ZOZ (por. art. 53 ustawy o rachunkowości).

Przyznanie kierownikowi SP ZOZ nagrody rocznej, której źródłem finansowania jest zysk netto, księgowane jest w korespondencji z kontem 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". Odbywa się to zapisem:
Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
Ma konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń".

Należy przy tym pamiętać, iż nagroda z zysku przyznana kierownikowi SP ZOZ podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według zasad określonych w art. 32 updof.

Zgodnie bowiem z art. 46 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej, w przypadku podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami podmiot tworzący nawiązuje z kierownikiem stosunek pracy na podstawie powołania lub umowy o pracę albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną.

Jeśli zaś kierownik pełni swoją funkcję w oparciu o stosunek pracy (np. na podstawie aktu powołania lub umowy o pracę), wynagrodzenia i inne świadczenia uzyskane z tego tytułu (w tym również nagrody z zysku) zalicza się do przychodów ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 updof. Od tych przychodów SP ZOZ – jako płatnik – zobowiązany jest do pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Co istotne, wypłacana kierownikowi SP ZOZ nagroda podlegać ponadto będzie uwzględnieniu w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Wartość takiej nagrody zwiększa również podstawę wymiaru składki zdrowotnej.

Oznacza to, iż – oprócz kwoty brutto wypłacanych nagród – ewidencji księgowej podlegać będą w tym przypadku także pobrane zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Zaksięgowanie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych odbędzie się zapisem:

Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
(w analityce: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu zaliczek
na podatek dochodowy od osób fizycznych).

Natomiast finansowane z zysku netto składki na ubezpieczenia społeczne obciążające pracodawcę odnosi się – podobnie jak samą nagrodę – w ciężar konta "Rozliczenie wyniku finansowego", zapisem:

Wn konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego",
Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
(w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Jednocześnie składki ZUS finansowane przez kierownika SP ZOZ ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisem:

Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
Ma konto 22 "Rozrachunki publicznoprawne"
(w analityce: Rozrachunki z ZUS).

Z kolei sama wypłata nagrody w kwocie netto (przelewem na rachunek bankowy kierownika) podlegać będzie zarachowaniu zapisem:

Wn konto 23-0 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń",
Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60