zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (849) z dnia 1.08.2014

Podział zysku w księgach rachunkowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Prowadzimy działalność w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. W sprawozdaniu finansowym sporządzonym za 2013 r. nasz szpital wykazał zysk. Czy dyrektor szpitala, po zasięgnięciu pozytywnej opinii rady społecznej, powinien wydać zarządzenie w sprawie podziału zysku? Jeżeli tak, to z jaką datą powinno być wydane to zarządzenie?

Podziału osiągniętego przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej zysku netto za 2013 rok można dokonać po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez organ zatwierdzający, który wydaje stosowną uchwałę lub decyzję. Podział zysku netto nie należy do kompetencji kierownika szpitala - jako osoby odpowiedzialnej za sporządzenie sprawozdania finansowego i ustalenie wyniku finansowego (w tym przypadku zysku netto).

Zasady działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (sp zoz) regulują przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 ze zm.). Stanowią one m.in., że sp zoz prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej. Sp zoz pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania (art. 51 i 52 ustawy o działalności leczniczej).

W podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (a do takich zalicza się m.in. sp zoz) działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz doradczym kierownika. Do zadań rady społecznej należy m.in. przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach podziału zysku (art. 48 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 lit. d) ustawy o działalności leczniczej).

Z przepisów art. 58 ustawy o działalności leczniczej wynika, że sp zoz decyduje o podziale zysku. Natomiast postanowienia art. 57 ust. 1 pkt 1 tej ustawy jednoznacznie określają, że zysk netto odnoszony jest na zwiększenie funduszu zakładu sp zoz. Fundusz zakładu służy pokryciu strat netto sp zoz (art. 57 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy).

Natomiast zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania na ich podstawie sprawozdań finansowych, zatwierdzania i badania tych sprawozdań określają przepisy ustawy o rachunkowości. Postanowienia art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości nakładają na kierownika jednostki, w tym sp zoz, obowiązek zapewnienia sporządzenia sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawienia go właściwemu organowi, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy. Kwestię zatwierdzania sprawozdań finansowych regulują przepisy art. 53 ustawy o rachunkowości. Wynika z nich, że roczne sprawozdanie finansowe jednostek (z wyjątkiem tych, w stosunku do których ogłoszona została upadłość) podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Organem zatwierdzającym jest organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości).

Powyższe regulacje ustawowe wskazują, że przygotowana przez kierownika sp zoz propozycja podziału zysku (co do zasady przeznaczenia go na fundusz zakładu) powinna zostać przedstawiona do decyzji organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe sp zoz. Podziału osiągniętego przez sp zoz zysku netto za 2013 rok można dokonać dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za ten rok przez organ zatwierdzający, który wydaje stosowną uchwałę lub decyzję.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60