zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (391) z dnia 1.04.2015

Tworzenie rezerw na świadczenia pracownicze w SP ZOZ

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej (SP ZOZ). Tworzymy rezerwy na świadczenia pracownicze. W każdym roku dokonujemy weryfikacji założeń przyjętych do obliczeń, co wpływa na zmianę wartości utworzonych rezerw. Prowadzimy ewidencję kosztów na kontach zespołu 4 i 5. Zwiększenie rezerwy na 31 grudnia 2013 r. ujęliśmy zapisem: Wn zespół 5, Ma konto 64. Natomiast zmniejszenie: Wn zespół (–) 5, Ma konto (–) 64. Na 31 grudnia 2014 r. również dokonaliśmy weryfikacji założeń, a zatem zmieniła się również kwota rezerw (zwiększyła się ich wartość). Czy postąpiliśmy prawidłowo?

Obowiązek dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na świadczenia pracownicze wynika z przepisów art. 39 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Są one dokonywane w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikający m.in. z obowiązku wykonania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, a także przyszłych świadczeń wobec nieznanych osób, których kwotę można oszacować w sposób wiarygodny, mimo że data powstania zobowiązania nie jest jeszcze znana. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów i zasady ustalania ich wysokości powinny wynikać z uznanych zwyczajów handlowych. Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, zaś czas i sposób rozliczenia powinien być uzasadniony charakterem rozliczanych kosztów, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania te wykazywane są w bilansie jako rezerwy na zobowiązania. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.

Celem dokonywania rozliczeń międzyokresowych biernych – analogicznie jak rezerw – jest zagwarantowanie wykonania w przyszłości zobowiązań, na które utworzono odpis. Koszt dokonanego odpisu jest wykazywany w okresie, w którym świadczenie to jest wypracowane przez pracownika, a nie w okresie jego płatności lub okresie wymagalności jego płatności.

Uszczegółowieniem zapisów ustawy o rachunkowości w zakresie dokonywania biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów są postanowienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" (KSR nr 6), stanowiącego załącznik do uchwały nr 3/2014 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 4 marca 2014 r. (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 12). Jednostki, w tym SP ZOZ, mogą – na podstawie postanowień art. 10 ust. 3 ustawy o rachunkowości – stosować, w sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy, krajowe standardy rachunkowości wydane przez Komitet Standardów Rachunkowości.

Z postanowień punktu 3.14 KSR nr 6 wynika, że bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników powinny być ustalane w wiarygodnie oszacowanej wartości, w ciężar kosztów bezpośrednio związanych z działalnością operacyjną w bieżącym okresie. Ujęcie w ewidencji księgowej biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów polega na zwiększeniu kosztów działalności operacyjnej (odpowiednio kosztu wytworzenia produktów, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu) i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. W identyczny sposób podwyższa się wysokość biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli wzrosło ryzyko poniesienia przez jednostkę niezbędnych dla wywiązania się z ciążącego na niej obowiązku świadczenia (pkt 3.4 KSR nr 6). Z kolei wykorzystanie biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następuje w związku z powstaniem zobowiązania, na które utworzono rozliczenia (pkt 3.5 KSR nr 6).

Niewykorzystanie w części lub całości biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w przypadku zmniejszenia lub ustania ryzyka uzasadniającego ich dokonanie polega na zmniejszeniu stanu biernego rozliczenia międzyokresowego kosztów oraz zmniejszeniu kosztów działalności operacyjnej (odpowiednio kosztu wytworzenia produktów, kosztów sprzedaży, kosztów ogólnego zarządu) poniesionych w okresie sprawozdawczym, w którym stwierdzono, że związane z tym rozliczeniem zobowiązanie jest mniejsze lub nie powstało (pkt 3.8 KSR nr 6 w powiązaniu z art. 39 ust. 5 ustawy o rachunkowości).

Jeśli mamy do czynienia z niewykorzystaniem w części biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w związku ze zmniejszeniem lub ustaniem ryzyka uzasadniającego dokonanie tego rozliczenia, to SP ZOZ może zastosować rozwiązanie ewidencyjne polegające na zmniejszeniu kosztów i rozliczeń międzyokresowych, zapisem:

      – Wn konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      – Ma konto zespołu 5 np. "Koszty zarządu".

Z kolei zwiększanie wartości biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów z tytułu przyszłych świadczeń na rzecz pracowników w związku ze wzrostem ryzyka poniesienia przez SP ZOZ świadczenia, księguje się zapisem:

      – Wn konto zespołu 5 np. "Koszty zarządu",
      – Ma konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów".

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60