zegar
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2018 r., godz. 12:04
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 55.043
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (395) z dnia 1.06.2015

Zakup środka trwałego na raty płatne z dotacji otrzymanej przez SP ZOZ od organu założycielskiego

W 2014 r. SP ZOZ zakupił ambulans sanitarny, na zakup którego otrzymał dotację od organu założycielskiego w wysokości jednej trzeciej jego wartości początkowej. Zobowiązanie z tytułu zakupu rozłożono na raty, a pierwszą ratę opłacono ze środków dotacji. Ambulans przyjęto do użytkowania w grudniu 2014 r. W lutym i marcu 2015 r. SP ZOZ otrzymał kolejne dotacje celowe na zapłatę kolejnych rat. Jak ująć powyższe operacje w księgach rachunkowych? Czy należy skorygować odpisy amortyzacyjne w części dotyczącej kolejnych dotacji, zaliczonych dotychczas do kosztów uzyskania przychodów w datach otrzymania tych dotacji?

1. Ewidencja zakupu środka trwałego na raty

Składniki majątkowe, w tym środki trwałe spełniające kryteria określone w art. 3 ust. 1 pkt 12 i 15 ustawy o rachunkowości, wprowadza się do ksiąg rachunkowych jednostek, w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SP ZOZ), w wartości początkowej stanowiącej cenę ich nabycia lub koszt wytworzenia. Za cenę nabycia uważa się – stosownie do art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości – co do zasady, cenę zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W sytuacji opisanej w pytaniu, tj. zakupu środka trwałego (ambulansu sanitarnego), zapisy w księgach rachunkowych SP ZOZ mogą przebiegać następująco:

   1) faktura dokumentująca zakup ambulansu (dla uproszczenia pomijamy kwestię VAT):
       – Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu",
       – Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
   2) OT – przyjęcie ambulansu do używania (grudzień 2014 r.):
       – Wn konto 01 "Środki trwałe",
       – Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Uregulowanie zobowiązania następuje według zasad ogólnych, tj. zapisem:

       – Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
       – Ma konto 13-0 "Rachunek bieżący".

Rozłożenie spłaty zobowiązania na raty nie ma wpływu na sposób ewidencji.

2. Ewidencja dotacji celowej otrzymanej od organu założycielskiego na zakup środka trwałego

W odniesieniu do kwestii dotyczącej zasad ewidencji dotacji otrzymywanych od podmiotu tworzącego SP ZOZ, należy zauważyć, że zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym SP ZOZ, wynikają z przepisów działu V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618). Stanowią one, że podmiot wykonujący działalność leczniczą może otrzymać środki publiczne z przeznaczeniem m.in. na realizację zadań w zakresie programów zdrowotnych i promocji zdrowia, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz wykonanie innych inwestycji koniecznych do realizacji tych zadań, remonty, inne inwestycje, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego (art. 114 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o działalności leczniczej).

Z punktu widzenia zasad ewidencji nieodpłatnie otrzymanych przez SP ZOZ środków pieniężnych na sfinansowanie zakupu środka trwałego (w tym przypadku ambulansu sanitarnego), zastosowanie mają zasady określone w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości. Z przepisów tych wynika, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie m.in. nabycia środków trwałych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych od wartości początkowej środków trwałych sfinansowanych ze środków dotacji. Zgodnie z przyjętym rozwiązaniem, koszty amortyzacji równoważone są przychodami, co ma neutralny wpływ na wynik finansowy SP ZOZ.

Oznacza to, że otrzymane przez SP ZOZ środki pieniężne w formie dotacji celowej z budżetu podmiotu tworzącego SP ZOZ na sfinansowanie części ceny nabycia środka trwałego (ambulansu sanitarnego), należało ująć w księgach rachunkowych w korespondencji z kontem rozliczeń międzyokresowych przychodów, zapisem:

       – Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
       – Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Jednocześnie kwoty zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów powinny zwiększać stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od wartości początkowej ambulansu sanitarnego w części odpowiadającej udziałowi procentowemu dotacji w wartości początkowej tego składnika, zapisem:

       – Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
       – Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

3. Amortyzacja środka trwałego sfinansowanego dotacją

W kwestii dotyczącej amortyzacji ambulansu sanitarnego dla celów ustalenia wyniku finansowego zastosowanie mają przepisy art. 32 ustawy o rachunkowości. Stanowią one, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się drogą systematycznego, planowego rozłożenia wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży netto pozostałości środka trwałego. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności kryteria wymienione w art. 32 ust. 2 pkt 1–5 ustawy o rachunkowości.

W sytuacji opisanej w pytaniu szpital powinien rozpocząć naliczanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej ambulansu sanitarnego od miesiąca, w którym przyjęto ambulans do używania (grudzień 2014 r.) lub od miesiąca następującego po tym miesiącu (styczeń 2015 r.) – w zależności od decyzji podjętej przez kierownika SP ZOZ i zapisanej w polityce (zasadach) rachunkowości SP ZOZ. Odpisy te obciążają koszty działalności operacyjnej, zapisem:

       – Wn konto 40-0 "Amortyzacja" lub konto zespołu 5,
       – Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

4. Korekta kosztów z tytułu amortyzacji środka trwałego sfinansowanego z dotacji

W świetle art. 16 ust. 1 pkt 48 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, według zasad określonych w art. 16a–16m, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W sytuacji opisanej w pytaniu obowiązek korekty kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych jest uzależniony od postanowień umowy o udzielenie dotacji celowej zawartej z podmiotem tworzącym SP ZOZ.

Jeśli łączne wpływy poszczególnych dotacji na zapłatę pierwszej i kolejnych rat zobowiązania stanowiły jedną trzecią wartości początkowej nabytego ambulansu i w takiej proporcji zostały ustalone, na dzień rozpoczęcia amortyzacji, koszty z tytułu odpisów amortyzacyjnych (jako koszt uzyskania przychodu – ta część, która nie została pokryta dotacją, jako nkup – ta część, która została pokryta z dotacji), to – naszym zdaniem – nie występuje konieczność korygowania kosztów z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Przykład

Załóżmy, że w SP ZOZ miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1) wartość początkowa zakupionego na raty ambulansu sanitarnego wyniosła: 900.000 zł,

2) z umowy o dotację wynikało, że SP ZOZ przyznano dotację celową, ogółem w wysokości jednej trzeciej wartości początkowej ambulansu, tj. w kwocie: 300.000 zł, przelewanej transzami równolegle do spłaty trzech rat zobowiązania,

3) ambulans wprowadzono do używania w styczniu 2015 r.,

4) stawka amortyzacyjna dla ambulansu sanitarnego wynosiła 14%,

5) roczny odpis amortyzacyjny wynosił: 126.000 zł,

6) miesięczny odpis amortyzacyjny wynosił: 10.500 zł.

Przy takich założeniach miesięczny odpis amortyzacyjny stanowiący koszt uzyskania przychodów wynosił: 7.000 zł, a niestanowiący kosztów podatkowych wynosił: 3.500 zł.

Inaczej będzie w sytuacji, gdy z zawartej z podmiotem tworzącym SP ZOZ umowy o dotację wynika, iż otrzymane przez SP ZOZ środki pieniężne z tytułu dotacji od podmiotu tworzącego (z których uregulowano pierwszą ratę zobowiązania) stanowiły już jedną trzecią wartości początkowej nabytego ambulansu sanitarnego. Natomiast wpływy dotacji (na zapłatę kolejnych rat zobowiązania) były dokonywane na podstawie kolejnych umów o udzielenie dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego – zwiększały udział dotacji (np. do 75%) w finansowaniu wartości tego składnika aktywów. Zasadne jest wówczas – naszym zdaniem – dokonanie korekty kosztów powstałych z tytułu odpisów amortyzacyjnych.

Przykład

Na podstawie danych z przykładu poprzedniego, przy założeniu że:

1) z umowy o dotację wynika, że SP ZOZ przyznano dotację celową w wysokości jednej trzeciej wartości początkowej ambulansu, tj. w kwocie: 300.000 zł, która została przeznaczona na uregulowanie spłaty pierwszej raty zobowiązania,

2) z kolejnych umów dotacji wynika, że SP ZOZ przyznana została dotacja celowa, w kwocie: 375.000 zł, która została przeznaczona na uregulowanie spłaty kolejnych rat zobowiązania (drugiej i trzeciej).

W takim przypadku należy – naszym zdaniem – dokonać korekty (zmniejszenia kup i odpowiedniego zwiększenia nkup) z tytułu dokonanych odpisów amortyzacyjnych odpowiednio do udziału wartości dotacji (75%) w sfinansowaniu wartości początkowej ambulansu sanitarnego.

www.SerwisBudzetowy.pl - Służba zdrowia:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

październik 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
17
19
20
21
24
26
27
28
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.