zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2018 r., godz. 08:52
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.433
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Wysokość "parametrów" stosowanych do wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w 2018 r.

Zakłady pracy, tj. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (wypłacane przez te zakłady), wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (w spółdzielniach pracy).

W celu prawidłowego obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek płatnik zobowiązany jest uwzględnić/zastosować następujące "parametry": koszty uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, odpowiednią stawkę podatkową, kwotę zmniejszającą podatek.

Koszty pracownicze

Koszty uzyskania przychodów określone w art. 22 ust. 2 updof, uwzględniane przez płatnika przy obliczaniu miesięcznego dochodu pracownika, pozostały w 2018 r. w porównaniu do ubiegłego roku na niezmienionym poziomie.

Koszty pracownicze w 2018 r. (określone w ustawie o PIT kwotowo)

Pracownik uzyskujący przychody Kwota miesięczna
(zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej 111,25
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej z każdego z tych stosunków

111,25
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę 139,06
równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania pracownika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a pracownik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę z każdego z tych stosunków

139,06

Nowe prawoPodwyższono natomiast poziom kosztów przysługujących pracownikom, którzy w ramach umowy o pracę uzyskują przychody z tytułu praw autorskich lub rozporządzania tymi prawami, gdzie zastosowanie mogą mieć 50% koszty uzyskania przychodów.

Ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. poz. 2175) znowelizowano art. 22 ust. 9a updof. W efekcie podwyższono limit łącznych 50% kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 1-3 updof. Koszty te stosowane do przychodów uzyskiwanych przez pracowników, począwszy od 1 stycznia 2018 r. nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 updof, tj. 85.528 zł. Do końca 2017 r. limit ten wynosił 1/2 tej kwoty, czyli 42.764 zł.

Warto wspomnieć, że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez pracodawcę w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Poza tym od 1 stycznia 2018 r. wprowadzono zamknięty katalog przychodów, w stosunku do których przysługują 50% koszty. Obejmuje on przychody uzyskiwane z działalności:

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa,

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej,

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii,

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów,

5) publicystycznej.

Składki ZUS

Kolejnym parametrem uwzględnianym przez płatnika przy ustalaniu zaliczki na podatek od wynagrodzenia pracownika są składki ZUS.

W 2018 r. stopy procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, w tym finansowanych przez pracownika i odliczanych od jego dochodu, oraz stopa procentowa składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym odliczanej od podatku, nie uległy zmianie w porównaniu do ubiegłego roku.

Stopy procentowe składek społecznych i zdrowotnych w 2018 r.

Rodzaj ubezpieczenia Sposób finansowania
pracodawca pracownik
emerytalne 9,76% 9,76%
rentowe 6,50% 1,50%
chorobowe - 2,45%
wypadkowe x*) -
zdrowotne - 9,00%
*) Stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe ustalana jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1005).

Przypominamy, że kwota składki zdrowotnej, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy jej wymiaru.

Bez zmian pozostaje zasada, że odliczenie od dochodu/obniżenie podatku nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy o PIT oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stawka podatku i kwota zmniejszająca

W 2018 r. zaliczki na podatek za miesiące od stycznia do grudnia nadal generalnie wynoszą:

  • za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
     
  • za miesiące następujące po miesiącu, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczył górną granicę pierwszego przedziału skali - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Nie uległa też zmianie wysokość kwoty zmniejszającej podatek. Zakład pracy dysponujący oświadczeniem PIT-2 złożonym przez pracownika zobowiązany jest odliczać od miesięcznej zaliczki na podatek kwotę zmniejszającą w wysokości 46,33 zł (556,02 zł x 1/12).

www.SerwisBudzetowy.pl - Podatki dochodowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PodatekDochodowy.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60