zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 09:35
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 21 (405) z dnia 1.11.2015

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych (Rb-30S)

1. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Czy środki ZFŚS należy ujmować w dziale C sprawozdania Rb-30S sporządzanego przez samorządowy zakład budżetowy?

NIE. Sprawozdanie Rb-30S jest sprawozdaniem z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych, którego wzór stanowi załącznik nr 23 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 ze zm.). W sprawozdaniu Rb-30S w dziale C w wierszu W 010 "Środki pieniężne (w tym środki w kasie)" nie wykazuje się środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). W wierszu tym ujmuje się tylko te środki na rachunku bankowym, które służą do wykonywania podstawowej działalności statutowej zakładu (czyli z wyłączeniem środków ZFŚS).

Aktywne druki i formularze
Sprawozdanie Rb-30S dostępne jest
w serwisie www.druki.gofin.pl w zakładce
Rachunkowość/Sprawozdawczość budżetowa

2. Podatek dochodowy od osób prawnych

W jaki sposób w sprawozdaniu Rb-30S samorządowy zakład budżetowy powinien wykazać podatek dochodowy od osób prawnych?

Podatek dochodowy od osób prawnych samorządowy zakład budżetowy powinien wykazać w dziale B sprawozdania Rb-30S. Przy czym nie jest on wykazywany w miejscach przeznaczonych na poszczególne paragrafy klasyfikacji budżetowej. Z instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego – stanowiącej załącznik nr 39 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej – wynika, iż w sprawozdaniu Rb-30S podatek dochodowy od osób prawnych wykazuje się w wydzielonym wierszu z nadanym kodem P 110.

Samorządowy zakład budżetowy – jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych – dokonuje w ciągu roku zaliczkowych wpłat z tytułu naliczenia tego podatku. Jeśli kwota dokonanych w ciągu roku wpłat zaliczkowych przewyższa ostateczną kwotę wynikającą z rozliczenia rocznego, w dziale B w pozycji P 110 wykazać należy kwotę podatku zgodną z zeznaniem CIT-8 (zaewidencjonowaną w księgach na koncie 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy" w korespondencji z kontem 225 "Rozrachunki z budżetami"). Kwotę podatku faktycznie wpłaconą w okresie sprawozdawczym na rachunek urzędu skarbowego wskazane jest wykazać wówczas w dziale D w części 2 "Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem" w pozycji Z 100 "Podatek dochodowy od osób prawnych". Natomiast powstała w ten sposób nadpłata (stanowiąca saldo Wn konta 225) zostanie zaprezentowana w dziale C w wierszu W 020 "Należności netto".

W sytuacji odwrotnej, tzn. kiedy suma zaliczek wpłaconych na konto urzędu skarbowego jest niższa niż wynika to z rozliczenia rocznego, samorządowy zakład budżetowy wypełnia sprawozdanie Rb-30S w sposób zaprezentowany powyżej z wyjątkiem kwot wykazanych w dziale C. Wystąpi bowiem wówczas zobowiązanie (a nie należność) wobec urzędu skarbowego (saldo Ma konta 225), które wykazuje się w wierszu W 040 "Zobowiązania i inne rozliczenia".

Jeśli natomiast zakład budżetowy nie dokonywał w ciągu roku żadnych wpłat podatku, a z rozliczenia rocznego wynika, że jest zobowiązany zapłacić podatek, to kwotę należnego podatku wynikającego z CIT-8 wykazuje w dziale B sprawozdania w wierszu P 110 oraz w dziale C w wierszu W 040.

3. Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Jesteśmy samorządowym zakładem budżetowym będącym podatnikiem VAT. W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu Rb-30S otrzymaną z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotację przedmiotową (mającą wpływ na ceny sprzedawanych usług)?

W przypadku gdy otrzymana dotacja ma bezpośredni wpływ na cenę sprzedawanego towaru lub usługi, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (por. art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). Należy przy tym pamiętać, iż otrzymana dotacja to kwota brutto, czyli zawierająca VAT, stąd należny podatek oblicza się tzw. metodą "w stu".

W księgach rachunkowych samorządowego zakładu budżetowego otrzymana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacja przedmiotowa ewidencjonowana jest wówczas w kwocie netto na koncie 740 "Dotacje i środki na inwestycje", a należy VAT – stanowiący zobowiązanie wobec budżetu – księgowany jest na koncie 225 "Rozrachunki z budżetami".

Z przepisów § 17 ust. 2 pkt 1 lit. b) załącznika nr 39 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej wynika, iż dotacje przedmiotowe otrzymane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykazywane są w sprawozdaniu Rb-30S w dziale A. "Przychody" (według paragrafów). Dotacje te wykazywane są w kwotach netto, tj. bez VAT (na podstawie zapisów na koncie 740). VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych wykazywany jest w dziale D. "Dane uzupełniające" tego sprawozdania w części dotyczącej rozliczeń kasowych z budżetem – w wierszu Z 102.

4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie

Czy równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, którą samorządowy zakład budżetowy ewidencjonuje na koncie 760 należy wykazywać w dziale A sprawozdania Rb-30S w wierszu I 110?

Tak. Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, należy wykazywać w dziale A sprawozdania Rb-30S w wydzielonym wierszu I 110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych).

Przypominamy, iż – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289) – równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, ujmuje się po stronie Ma konta 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Zapisu tego dokonuje się w korespondencji ze stroną Wn konta 800 "Fundusz jednostki".

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60