zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (412) z dnia 20.02.2016

Należność z tytułu kary umownej w bilansie jednostki budżetowej i w sprawozdaniach budżetowych

W której pozycji bilansu samorządowej jednostki budżetowej wykazać należność z tytułu naliczonej kary umownej? Karę zaewidencjonowano na koncie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami.

Należność z tytułu kary umownej należnej jednostce budżetowej (zaewidencjonowaną na koncie 201 "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami") wskazane jest wykazać w aktywach bilansu w pozycji B.II.4. "Pozostałe należności".


Czy niezapłacona należność z tytułu kary umownej powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N? W których pozycjach wykazać taką należność?

Tak. Jeśli do końca okresu sprawozdawczego, w którym wystawiono notę obciążeniową z tytułu kary umownej, nie wpłynie zapłata, to powstanie należność, która powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego - w kolumnie "Należności". Zgodnie bowiem z instrukcją sporządzania sprawozdania Rb-27S, zamieszczoną w załączniku nr 39 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 119 ze zm.), w kolumnie "Należności" wykazuje się: salda początkowe (należności pozostałych do zapłaty zmniejszone o nadpłaty), powiększone o kwoty przypisów należności z tytułu dochodów budżetowych, po zmniejszeniu ich o kwoty odpisów. Jeżeli kwota nadpłat i odpisów przewyższa kwotę należności pozostałych do zapłaty i przypisów, to różnicę wykazuje się jako liczbę ujemną. W kolumnie "Należności" nie wykazuje się należności długoterminowych.

Aktywne druki i formularze
Sprawozdania Rb-27S i Rb-N dostępne są
w serwisie www.druki.gofin.pl
w zakładce Rachunkowość

Niezapłacona należność z tytułu kary umownej powinna zostać ponadto wykazana w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. W świetle bowiem rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773), w sprawdzaniu tym wykazuje się m.in.:

 • wymagalne należności - rozumiane jako wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone; są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji;
   
 • pozostałe należności - rozumiane jako bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami sprawozdania Rb-N, wyłączając odsetki i inne należności uboczne.

W przypadku gdy kara umowna nie jest wymagalna, powinna zostać wykazana w sprawozdaniu Rb-N w wierszu N5.3., a jeśli jest wymagalna - w wierszu N4.2., z jednoczesnym przyporządkowaniem do odpowiedniej grupy dłużników (w zależności od tego, do której grupy zalicza się wykonawca, któremu naliczono kary). Jak wynika bowiem z instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-N, zamieszczonej w załączniku nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w części A tego sprawozdania wykazuje się odpowiednio:

 • w wierszu N4. "Należności wymagalne" - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N4.1 i N4.2,
   
 • w wierszu N4.1. "Z tytułu dostaw towarów i usług" - wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułu usług i dostaw towarów,
   
 • w wierszu N4.2. "Pozostałe" - wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułów innych niż dostawy towarów i usług,
   
 • w wierszu N5. "Pozostałe należności" - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N5.1, N5.2 i N5.3,
   
 • w wierszu N5.1. "Z tytułu dostaw towarów i usług" - wartość pozostałych bezspornych należności z tytułu dostaw towarów i usług,
   
 • w wierszu N5.2. "Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" - łączną wartość bezspornych należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne; wypełniają jedynie jednostki, dla których te tytuły stanowią źródło dochodów; wszelkie inne należności z tych tytułów, powstałe wskutek rozliczeń, w tym nadpłat na rzecz jednostki, która jest jedynie ich płatnikiem, należy wykazać w wierszu N5.3,
   
 • w wierszu N5.3. "Z tytułu innych niż wymienione powyżej" - wartość bezspornych należności z tytułów innych niż wymienione w wierszach N5.1, N5.2.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60