zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (414) z dnia 20.03.2016

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r.

Kto ma obowiązek sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych? Według jakich zasad oraz w jakim terminie należy sporządzić sprawozdanie za 2015 r.?

Sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki sektora finansów publicznych za 2015 r. należy sporządzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 119 ze zm.).

W myśl przepisów tego rozporządzenia, jednostkami zobowiązanymi do sporządzania i przekazywania sprawozdań o wydatkach strukturalnych Rb-WSa są:

a) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) - jednostkowe,

b) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego - skonsolidowane zbiorcze,

Sprawozdanie Rb-WSb sporządzają natomiast:

a) kierownicy: państwowych jednostek budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych, państwowych instytucji kultury, państwowych instytucji filmowych, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej, uczelni publicznych i innych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw, dysponenci państwowych funduszy celowych - jednostkowe,

b) dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz dysponenci części budżetowych - na podstawie sprawozdań jednostkowych oraz łącznych obejmujących wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych oraz jednostek powołanych i przez nie nadzorowanych i własnego sprawozdania jednostkowego - skonsolidowane łączne.

Wzory sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb stanowią odpowiednio załączniki nr 31 i nr 32 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, a szczegółowe zasady ich sporządzania zostały opisane w "Instrukcji sporządzania sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych" stanowiącej załącznik nr 40 do ww. rozporządzenia.

Zasady sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem składania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2015 r. Ministerstwo Finansów zamieściło na swojej stronie internetowej informację dotyczącą zasad ich sporządzania. Z informacji tej wynika, iż dane zawarte w sprawozdaniach Rb-WSa i Rb-WSb za 2015 r., analogicznie jak w sporządzanych za lata 2007-2014, zostaną wykorzystane do weryfikacji zasady dodatkowości dotyczącej perspektywy finansowej 2007-2013, z uwzględnieniem obowiązującej dla tego okresu programowania zasady n+2. W związku z powyższym w sprawozdaniach tych należy ująć jedynie:

  • wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, tj. EFRR i EFS oraz FS w ramach programów operacyjnych perspektywy 2007-2013 poniesionych w 2015 r., oraz
     
  • wydatki poniesione w 2015 r. na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych określonym w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Wydatki związane z realizacją projektów w ramach perspektywy 2014-2020 (m.in. w ramach PO WER, RPO) nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu o poniesionych przez daną jednostkę wydatkach strukturalnych w 2015 r. Wyłączenie tych wydatków ze sprawozdawczości Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych wynika z faktu, że dla okresu programowania 2014-2020 weryfikacja zasady dodatkowości podlegać będzie nowym zasadom określonym w art. 95 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. Dodatkowo, szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji przestrzegania zasady dodatkowości w perspektywie finansowej 2014-2020 określono w pkt 2 załącznika X ww. rozporządzenia. Zgodnie z tym rozporządzeniem, weryfikacja zasady dodatkowości będzie polegała na wykazaniu nakładów brutto na środki trwałe instytucji rządowych i samorządowych, przy czym państwo członkowskie nie ma obowiązku wykazywania tych kwot oddzielnie dla każdej z kategorii interwencji.

W zamieszczonej informacji Ministerstwo Finansów odniosło się również do sposobu i terminów przekazania sprawozdań za 2015 r. Biorąc pod uwagę zamieszczone w tej kwestii wyjaśnienia oraz przepisy rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, należy jednostkowe sprawozdania Rb-WSa i Rb-WSb sporządzone za 2015 r. przekazać odbiorcom (tzn. właściwej jednostce nadrzędnej) na elektroniczną skrzynkę podawczą w terminie do 31 marca 2016 r. Dysponent środków budżetu państwa drugiego stopnia powinien przekazać dysponentowi części budżetowej sprawozdanie Rb-WSb skonsolidowane łączne w terminie do 15 kwietnia 2016 r. Natomiast sprawozdania skonsolidowane Rb-WSa (zbiorcze) lub skonsolidowane Rb-WSb (łączne sporządzone przez dysponenta części budżetowej) za 2015 r. należy przekazać na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów w terminie do 30 kwietnia 2016 r. W przypadku korekt sprawozdań skonsolidowanych zbiorczych i łącznych, sporządza się je w obowiązującym dla danego roku wzorze sprawozdania i przekazuje na elektroniczną skrzynkę podawczą Ministerstwa Finansów w terminie do dnia 30 kwietnia, po upływie roku, w którym dokonano korekty.

www.czasopismaksięgowych.pl
Więcej ważnych terminów dla sektora
 finansów publicznych podajemy na stronie
www.serwisbudzetowy.pl

Pozostałe zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań za 2015 r. pozostają bez zmian w stosunku do zasad obowiązujących przy sporządzaniu sprawozdań za 2014 r.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60