zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 10 (418) z dnia 20.05.2016

Czy nadpłaty na rozrachunkach z kontrahentami wykazywać w sprawozdaniach budżetowych?

Jesteśmy samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. W wyniku pomyłki kontrahent zapłacił nam podwójnie za fakturę. Na koniec kwartału na koncie widnieje nadpłata. Czy nadpłatę kontrahenta powinniśmy traktować jako zobowiązanie wymagalne przy sporządzaniu sprawozdania o zobowiązaniach Rb-Z? Podobna sytuacja występuje, kiedy my nadpłacimy dostawcy za fakturę, nie otrzymamy zwrotu i na koniec okresu widnieje należność z tego tytułu. Czy nadpłata z naszej strony powinna być traktowana w sprawozdaniu Rb-N jako należność wymagalna?

Zobowiązanie powstałe w wyniku nadpłacenia należności przez kontrahenta w sprawozdaniu Rb-Z

Kwartalne sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji sporządzane jest zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). W myśl powyższych wytycznych, w sprawozdaniu tym w układzie przedmiotowym prezentowane są zobowiązania, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), wynikające z poszczególnych tytułów dłużnych w tym zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania wymagalne (wykazywane w wierszu E4) rozumiane są przy tym jako wszystkie bezsporne zobowiązania, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone. Są to zobowiązania wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. faktur niezapłaconych w terminie), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji. Kategoria ta nie obejmuje zobowiązań wymagalnych z tytułu papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz przyjętych depozytów, a także odsetek za opóźnienie od wymagalnych zobowiązań. W sytuacji, w której zostanie zawarta ugoda pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem i zobowiązanie uprzednio wymagalne zostanie zrestrukturyzowane (tj. wierzyciel wyznaczy nowy harmonogram spłat), zobowiązanie przestaje być wymagalne i nie wykazuje się go w wierszu E4. W przypadku gdy termin spłaty zrestrukturyzowanego zobowiązania wykracza poza jeden rok, licząc od pierwotnego terminu płatności, takie zobowiązanie może spełniać przesłanki umowy nienazwanej kwalifikowanej do kategorii kredyty i pożyczki. Co istotne, zobowiązanie staje się wymagalne w rozumieniu niniejszego rozporządzenia, licząc od dnia następnego po upływie terminu płatności wskazanego w dokumencie zapłaty lub zapisanego w umowie.

W sprawozdaniu Rb-Z wykazuje się wyłącznie zobowiązania wymagalne. Z kolei nadpłaty, wynikające z zapłaty przez kontrahenta kwoty wyższej niż kwota należności wynikająca z wystawionej mu faktury, stanowią generalnie zobowiązania, które nie są wymagalne. W związku z tym zobowiązania te nie stanowią tytułu dłużnego podlegającego wykazaniu w sprawozdaniu Rb-Z. Nadpłaty wykazywane są w sprawozdaniu Rb-Z w wierszu E4. "Wymagalne zobowiązania" tylko wtedy, gdy w stosunku do nadpłaty został orzeczony zwrot i termin do zwrotu minął.

Należność z tytułu nadpłaty zobowiązania wobec dostawcy w sprawozdaniu Rb-N

W myśl szczegółowych wytycznych do sporządzania kwartalnego sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych, zawartych w instrukcji sporządzania sprawozdań, stanowiącej załącznik nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, w sprawozdaniu Rb-N w układzie przedmiotowym prezentowane są m.in.:

 • wymagalne należności - przez które rozumie się wartość wszystkich bezspornych należności, których termin płatności dla dłużnika minął, a które nie zostały ani przedawnione, ani umorzone; są to należności wynikające głównie z dostaw towarów i usług (np. niezapłaconych w terminie faktur), prawomocnych orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji; a także
   
 • pozostałe należności - przez które rozumie się bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków i składek na ubezpieczenia społeczne oraz z wszelkich innych tytułów nieobjętych pozostałymi kategoriami przedmiotowego sprawozdania, wyłączając odsetki i inne należności uboczne.

Instrukcja ta wskazuje ponadto, iż w części A tego sprawozdania wykazuje się odpowiednio:

 • w wierszu N4. "Należności wymagalne" - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N4.1 i N4.2,
   
 • w wierszu N4.1. "Z tytułu dostaw towarów i usług" - wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułu usług i dostaw towarów,
   
 • w wierszu N4.2. "Pozostałe" - wartość bezspornych należności wymagalnych z tytułów innych niż dostawy towarów i usług,
   
 • w wierszu N5. "Pozostałe należności" - sumę wartości zaprezentowanych w wierszach N5.1, N5.2 i N5.3,
   
 • w wierszu N5.1. "Z tytułu dostaw towarów i usług" - wartość pozostałych bezspornych należności z tytułu dostaw towarów i usług,
   
 • w wierszu N5.2. "Z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne" - łączną wartość bezspornych należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne; wypełniają jedynie jednostki, dla których te tytuły stanowią źródło dochodów; wszelkie inne należności z tych tytułów, powstałe wskutek rozliczeń, w tym nadpłat na rzecz jednostki, która jest jedynie ich płatnikiem, należy wykazać w wierszu N5.3,
   
 • w wierszu N5.3. "Z tytułu innych niż wymienione powyżej" - wartość bezspornych należności z tytułów innych niż wymienione w wierszach N5.1, N5.2.
W sprawozdaniu Rb-N wykazuje się zarówno należności wymagalne, jak i bezsporne należności niewymagalne (z wyłączeniem odsetek i innych należności ubocznych).

Naszym zdaniem, nadpłatę (należność) powstałą w wyniku uregulowania zobowiązania w wyższej wysokości niż należna, wskazane jest wykazać jako należność w grupie pozostałych należności z tytułu dostaw towarów i usług (wiersz N5.1), z jednoczesnym przyporządkowaniem do odpowiedniej grupy dłużników, określonych w § 13 ust. 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60