zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (428) z dnia 20.10.2016

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej i zakładu budżetowego według nowego wzoru

Rachunek zysków i strat za 2016 r. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są sporządzić według nowego wzoru.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1954). Zmiany wprowadzone tym rozporządzeniem są następstwem regulacji zawartych w ustawie z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1333) i dotyczą usunięcia kategorii strat i zysków nadzwyczajnych oraz zmiany prezentacji zdarzeń losowych w rachunku zysków i strat.

Przypomnijmy, iż jedną z istotniejszych zmian jest usunięcie z planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (załącznik nr 3) konta 770 "Zyski nadzwyczajne" i 771 "Straty nadzwyczajne" oraz dokonanie zmian w opisie konta 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów" i 860 "Wynik finansowy" - poprzez wyeliminowanie odesłania odpowiednio do zysków nadzwyczajnych i do przeksięgowania zysków i strat nadzwyczajnych. Odesłania do zysków i strat nadzwyczajnych usunięto też z opisu do kont zespołu 4 i 5. Zmieniono także opisy do kont 760 "Pozostałe przychody operacyjne" i 761 "Pozostałe koszty operacyjne" - poprzez wprowadzenie zapisów umożliwiających ewidencję na tych kontach operacji dotyczących odpowiednio przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Usunięcie kategorii zysków i strat nadzwyczajnych spowodowało ponadto konieczność dokonania stosownych zmian w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, określającego wzór rachunku zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego. Wprowadzone zmiany polegają na usunięciu z tego sprawozdania pozycji I. "Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)" i pozycji J. "Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)" oraz punktów tej pozycji, tzn. I. "Zyski nadzwyczajne" i II. "Straty nadzwyczajne". W wyniku tych zmian dotychczasowa pozycja K. "Zysk (strata) brutto (I +/- J)" otrzymała brzmienie "Zysk (strata) brutto (F + G - H)".

Oznacza to, iż jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe, sporządzające rachunek zysków i strat za 2016 r. według znowelizowanego załącznika nr 7, wykazywać będą koszty i przychody związane ze zdarzeniami losowymi odpowiednio w pozycji E.II. "Pozostałe koszty operacyjne" i D.III. "Inne przychody operacyjne".

Co istotne, dokonano również zmiany w zakresie informacji uzupełniających istotnych dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej polegającej na nałożeniu obowiązku wykazywania w nich informacji o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Sposób sporządzenia rachunku zysków i strat według nowego wzoru przedstawiono na poniższym przykładzie liczbowym.

Przykład

I. Założenia:

Na koniec roku budżetowego (2016 r.) obroty poszczególnych kont wynikowych samorządowego zakładu budżetowego przedstawiały się następująco:

Nr konta Nazwa konta Obroty w zł
Wn Ma
400 "Amortyzacja" 121.370  
401 "Zużycie materiałów i energii" 50.650  
402 "Usługi obce" 102.240  
403 "Podatki i opłaty" 3.180  
404 "Wynagrodzenia" 405.930  
405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" 88.500  
409 "Pozostałe koszty rodzajowe" 2.120  
490 "Rozliczenie kosztów" 4.200  
700 "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia"   281.770
740 "Dotacje i środki na inwestycje", w tym: 20.300 502.600
 
- dotacje otrzymane na finansowanie działalności bieżącej
  502.600
 
- równowartość środków pieniężnych zakładu wykorzystanych na inwestycje
20.300  
750 "Przychody finansowe" (odsetki)   2.940
751 "Koszty finansowe" (odsetki) 7.230  
760 "Pozostałe przychody operacyjne", w tym:   34.770
 
- przychody ze sprzedaży środków trwałych
  18.370
 
- nieodpłatnie otrzymane materiały
  1.500
 
- zatrzymana przez zakład budżetowy nadwyżka środków obrotowych za 2015 r.
  13.000
  - odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego   1.900
761 "Pozostałe koszty operacyjne", w tym: 4.350  
 
- należności nieściągalne
3.500  
 
- niezawinione niedobory aktywów obrotowych
850  
870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy" 1.060  

II. Rachunek zysków i strat samorządowego zakładu budżetowego za 2016 r. według nowego wzoru:

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer identyfikacyjny REGON
Rachunek zysków i strat
jednostki
(wariant porównawczy) sporządzony na dzień
31 grudnia 2016 r.
Adresat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wysłać bez pisma przewodniego
  Stan
na koniec roku poprzedniego
Stan
na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej   780.170
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów   281.770
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)   (-) 4.200
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki    
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów    
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   502.600
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych    
B. Koszty działalności operacyjnej   773.990
I. Amortyzacja   121.370
II. Zużycie materiałów i energii   50.650
III. Usługi obce   102.240
IV. Podatki i opłaty   3.180
V. Wynagrodzenia   405.930
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników   88.500
VII. Pozostałe koszty rodzajowe   2.120
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów    
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu    
X. Pozostałe obciążenia    
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)   6.180
D. Pozostałe przychody operacyjne   34.770
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   18.370
II. Dotacje    
III. Inne przychody operacyjne   16.400
E. Pozostałe koszty operacyjne   24.650
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku   20.300
II. Pozostałe koszty operacyjne   4.350
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   16.300
G. Przychody finansowe   2.940
I. Dywidendy i udziały w zyskach    
II. Odsetki   2.940
III. Inne    
H. Koszty finansowe   7.230
I. Odsetki   7.230
II. Inne    
K. Zysk (strata) brutto (F + G - H)   12.010
L. Podatek dochodowy   1.060
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych    
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)   10.950
Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: Odszkodowanie z tytułu zdarzenia losowego: 1.900 zł.
2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60