zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (439) z dnia 1.04.2017

Sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego

Samorządowa instytucja kultury od wielu lat prowadzi odbudowę zabytkowego budynku. Pierwszy etap inwestycji był finansowany z dotacji celowych od organizatora instytucji, a w latach 2008-2012 również z pozyskanych środków unijnych (perspektywa finansowa 2007-2013). Do 2015 r. instytucja zaliczała do wydatków strukturalnych wkład własny oraz wkład publiczny krajowy poniesiony w ramach realizacji projektu dofinansowanego z EFRR. W 2016 r. drugi etap inwestycji otrzymał dofinansowanie z EFRR z perspektywy finansowej 2014-2020. Czy w rocznym sprawozdaniu Rb-WSa za 2016 r. należy uwzględniać wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych z perspektywy 2014-2020?

Wydatki związane z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 nie powinny być wykazywane w sprawozdaniu Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostkę w 2016 r.

Sprawozdanie Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego sporządza się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.). W myśl przepisów tego rozporządzenia, do sporządzania i przekazywania sprawozdania Rb-WSa w imieniu jednostki są zobowiązani:

a) kierownicy jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (kierownicy samorządowych: jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, instytucji kultury, podmiotów leczniczych albo samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, kierownicy innych samorządowych osób prawnych, utworzonych na podstawie odrębnych ustaw) oraz kierownicy jednostek obsługujących (Rb-WSa jednostkowe),

b) przewodniczący zarządów jednostek samorządu terytorialnego - na podstawie sprawozdań jednostkowych sporządzonych przez kierowników jednostek wymienionych w lit. a i własnego sprawozdania jednostkowego (Rb-WSa skonsolidowane zbiorcze).

www
Więcej na temat sprawozdawczości budżetowej
i finansowej można przeczytać
w serwisie www.serwisbudzetowy.pl

Z instrukcji sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych - stanowiącej załącznik nr 40 do ww. rozporządzenia - wynika, że jednostka sporządza sprawozdanie z wydatków strukturalnych poniesionych z krajowych środków publicznych. W sprawozdaniu tym nie uwzględnia się wydatków związanych z realizacją projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. W instrukcji tej czytamy ponadto, iż wydatki strukturalne to krajowe wydatki publiczne poniesione w obszarach interwencji funduszy strukturalnych w związku z realizacją operacji i celów (np. projektu, działania, zadania), określonych i opisanych w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Do wydatków strukturalnych zalicza się wydatki stanowiące wkład publiczny krajowy na realizację projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych, tj. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności, jak i wydatki poniesione na realizację projektów finansowanych wyłącznie ze źródeł krajowych odpowiadających obszarom i kodom kategorii interwencji funduszy strukturalnych. Z kolei krajowe środki publiczne będące w dyspozycji jednostki to: środki budżetowe, środki własne, dotacje, pożyczki, kredyty i inne (np. środki uzyskane z emisji papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostki samorządu terytorialnego, darowizny, środki zgromadzone na wyodrębnionych rachunkach itp.).

Na dzień oddania niniejszej publikacji do druku Ministerstwo Finansów nie zamieściło na swojej stronie internetowej informacji dotyczącej zasad sporządzania sprawozdań o wydatkach strukturalnych za 2016 r. (tak jak czyniło to w poprzednich latach).

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60