zegar
Ostatnia aktualizacja: 23.04.2018 r., godz. 12:44
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 61.281
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A
31.01.2018

Redakcja Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

Środki finansowe pozyskane na realizację staży podyplomowych i specjalizacji lekarzy w rachunku zysków i strat

Jak należy wykazywać środki finansowe pozyskane na pokrycie kosztów prowadzenia staży podyplomowych lub specjalizacji lekarzy w rachunku zysków i strat podmiotu leczniczego? Czy można wykazać je jako przychody netto ze sprzedaży?

Prowadzenie staży podyplomowych lekarzy lub szkolenia specjalizacyjnego lekarzy (w ramach rezydentury) wynika z przepisów następujących aktów prawnych:

 • ustawy dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2017 r. poz. 125 ze zm.),

 • ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160),

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 ze zm.),

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2014 r. poz. 474 ze zm.) - w przypadku realizacji stażu podyplomowego lekarza i dentysty,

 • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26) - w przypadku prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w ramach rezydentury.

Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (por. art. 3 ustawy o działalności leczniczej). Może ona również polegać na przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny. Podmioty wykonujące działalność leczniczą mogą uczestniczyć w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób. Natomiast obowiązek uczestniczenia w takim przygotowaniu i kształceniu dotyczy podmiotów, których działalność lecznicza polega na realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia (por. art. 3 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).

Podstawą uzyskania środków finansowych, po spełnieniu warunków (uprawnienie podmiotu do prowadzenia stażu lub rezydentury), są zawarte umowy - odpowiednio z marszałkiem województwa lub Ministrem Zdrowia.

Na podstawie zapisów tych umów powstaje zobowiązanie uprawnionego podmiotu leczniczego do organizacji i przeprowadzenia stażu podyplomowego lub przeprowadzenia szkolenia specjalizacyjnego (rezydentura) oraz zobowiązanie drugiej strony umowy do przekazania środków finansowych na pokrycie określonych kosztów na realizację stażu podyplomowego lub specjalizacji lekarzy.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie województwa, środki finansowe na realizację stażu podyplomowego przekazuje marszałek województwa. Natomiast w myśl art. 16j ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty, środki finansowe na realizację specjalizacji w ramach rezydentury przekazuje Minister Zdrowia.

Mamy tutaj do czynienia z odpłatnym świadczeniem usług, a nie otrzymaniem dotacji na pokrycie kosztów, która z zasady stanowi nieodpłatną i bezzwrotną pomoc finansową.

Koszty związane z prowadzeniem staży podyplomowych lub specjalizacji w ramach rezydentury wykazywane są przez podmioty lecznicze w kosztach działalności operacyjnej, gdyż z osobami przygotowującymi się do wykonywania zawodu medycznego i kształcącymi się w ramach rezydentury zawierane są umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Rodzaje kosztów, które pokrywane są ze środków otrzymanych na prowadzenie stażu podyplomowego lub specjalizacji w ramach rezydentury wynikają z umów zawartych odpowiednio z marszałkiem województwa lub Ministrem Zdrowia.

W przypadku prowadzenia stażu podyplomowego z otrzymanych środków pokrywane są:

 • koszty wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne czy Fundusz Pracy,
   
 • odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
   
 • ryczałt obejmujący wynagrodzenia koordynatorów, koszty czynności administracyjnych oraz inne koszty wynikające z realizacji przez stażystę programu stażu,
   
 • w przypadku lekarza dentysty - koszty materiałów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w ramach realizacji programu przez stażystę.

W przypadku rezydentury pokrywane są koszty wynagrodzenia zasadniczego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Emerytur Pomostowych (jeśli podmiot nalicza i odprowadza składki na ten fundusz).

Wykazywanie w rachunku zysków i strat środków finansowych przekazanych na realizację stażu podyplomowego lub szkolenia specjalizacyjnego, jako przychodów netto ze sprzedaży jest jak najbardziej uzasadnione, gdyż dodatkowo zapewnia porównywalność uzyskanych przychodów z poniesionymi kosztami.

www.SerwisBudzetowy.pl - Sprawozdawczość budżetowa i finansowa:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60