zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (438) z dnia 20.03.2017

Potwierdzenie stanu należności powstałej w wyniku zaksięgowania faktury korygującej

Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Na koniec 2016 r. złożyliśmy reklamację dotyczącą wysokości naliczonych opłat za usługi telefonii mobilnej. Operator uwzględnił reklamację i wystawił fakturę korygującą (in minus). Wcześniej opłaciliśmy fakturę za świadczone usługi zgodnie z terminem zapłaty. Operator zwrócił nam wartość powstałej nadpłaty, ale w kwocie niższej niż wynikało to z korekty. Wysłaliśmy do niego prośbę o potwierdzenie salda należności, uwzględniając różnicę między należnością z faktury korygującej a dokonaną przez niego wpłatą. Nie otrzymaliśmy jednak potwierdzenia tego salda. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić?

Wymagana przepisami art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości inwentaryzacja w drodze potwierdzenia prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu składników aktywów ma zastosowanie m.in. do należności z tytułu dostaw i usług oraz innych należności, z wyłączeniem należności wskazanych w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, inwentaryzowanych w drodze weryfikacji, tzn. należności spornych i wątpliwych, należności wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności z tytułów publicznoprawnych.

Obowiązek uzgodnienia stanu należności spoczywa generalnie na wierzycielu, który w praktyce wysyła do swoich dłużników druk "Potwierdzenie salda" i oczekuje na jego potwierdzenie. Ustawa o rachunkowości nie przewiduje tzw. milczącego akceptu salda należności. Oznacza to, że nie wystarczy samo wysłanie potwierdzenia salda do kontrahenta, konieczne jest otrzymanie potwierdzenia tego salda na piśmie. Brak odpowiedzi kontrahenta na wysłane potwierdzenie salda należności traktowane jest jako saldo niepotwierdzone.

W sytuacji gdy jednostka nie może uzyskać od kontrahenta potwierdzenia salda należności - z uwagi np. na brak odpowiedzi na wysłane do niego potwierdzenie - może dokonać jego inwentaryzacji w drodze weryfikacji salda. Jeśli bowiem inwentaryzacja składników aktywów i pasywów drogą ich spisu z natury lub uzgodnienia w drodze potwierdzenia sald nie była z przyczyn uzasadnionych możliwa, to należy je zinwentaryzować drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości).

W wyniku zaksięgowania faktury korygującej następuje generalnie zmniejszenie zobowiązania wobec dostawcy, a w przypadku gdy uregulowano już zobowiązanie z faktury pierwotnej - nadpłata (w kwocie odpowiadającej kwocie korekty). Z pytania wynika, iż faktura korygująca spowodowała powstanie nadpłaty, co oznacza, że jednostka budżetowa przed jej otrzymaniem uregulowała już zobowiązanie wynikające z faktury pierwotnej. Na koncie rozrachunkowym z dostawcą mediów (operatorem telefonii mobilnej) powstało zatem saldo debetowe (Wn), które uległo częściowemu rozliczeniu w momencie wpływu środków od operatora.

W związku z tym, iż operator dokonał jedynie częściowego zwrotu środków tytułem powstałej nadpłaty (na koncie rozrachunkowym nadal pozostaje więc saldo Wn stanowiące należność jednostki) i nie potwierdził otrzymanego od jednostki potwierdzenia salda, należałoby się zastanowić czy przedmiotowa należność nie jest przypadkiem zagrożona niespłaceniem, co wiąże się z koniecznością dokonania odpisu aktualizującego jej wartość.

Wartość należności aktualizuje się bowiem uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego (por. art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości). Odpisy takie tworzy się m.in. w odniesieniu do należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności.

Warto przy tym przypomnieć, iż rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, nie określa zasad ewidencji odpisów aktualizujących należności jednostek budżetowych. Wskazuje jedynie, iż wartość należności - z pewnymi zastrzeżeniami, które nie mają zastosowania w przedstawionej sytuacji - aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości (por. § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia).

W świetle zaś art. 35b ust. 2 ustawy o rachunkowości, odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych - zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji.

Tym samym utworzenie odpisu aktualizującego przedmiotową należność można wprowadzić do ksiąg rachunkowych pytającej jednostki, zapisem:

      - Wn konto 761 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 290 "Odpisy aktualizujące należności".

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60