zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 14 (949) z dnia 10.05.2017

Prewspółczynnik VAT w samorządowej jednostce budżetowej

Zespół szkół (ZSP) został objęty centralizacją VAT. Jak ewidencjonować faktury kosztowe związane z działalnością nieopodatkowaną?

Centralizacja rozliczenia VAT w jst

Centralizacja rozliczenia VAT w jednostkach samorządu terytorialnego (jst) została wprowadzona do porządku prawnego na mocy tzw. ustawy o centralizacji (ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług... Dz. U. poz. 1454 ze zm.). Przepisy tej ustawy weszły w życie z dniem 1 października 2016 r. (art. 25 ww. ustawy). Z art. 3 tej ustawy wynika, że jst jest obowiązana do podjęcia rozliczania podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Oznacza to, że najpóźniej począwszy od dnia 1 stycznia 2017 r. jst, jako osoba prawna, powinna rozliczać VAT wspólnie ze wszystkimi swoimi jednostkami organizacyjnymi, w tym z pytającą jednostką (ZSP) - czyli zespołem szkół podstawowych - działającym w formie samorządowej jednostki budżetowej.

Odliczanie VAT w jednostce budżetowej

Jak wynika z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.), jednostką budżetową jest jednostka organizacyjna sektora finansów publicznych nieposiadająca osobowości prawnej, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu (w przypadku samorządowej jednostki budżetowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego), a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa albo jednostki samorządu terytorialnego. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków, zwany "planem finansowym jednostki budżetowej".

Jednostka budżetowa, która wykonuje zarówno czynności opodatkowane, jak i nieopodatkowane, odlicza VAT stosując tzw. prewspółczynnik. Sposób jego wyliczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług dla celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. poz. 2193).

W ww. rozporządzeniu przyjęto założenie, że w przypadku jst nie jest ustalany jeden "całościowy" sposób określenia proporcji dla tej jednostki jako osoby prawnej, tylko odrębnie dla jej poszczególnych jednostek organizacyjnych. W konsekwencji ustalany jest odrębnie sposób wyliczania proporcji obsługującego jst - jako osobę prawną - urzędu działającego w formie samorządowej jednostki budżetowej, a odrębnie - dla pozostałych samorządowych jednostek budżetowych.

wykrzyknik Pomimo, że jst i obsługujące ją jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe są jednym podatnikiem, to i tak jst rozlicza koszty ogólne każdej z utworzonych przez siebie jednostek organizacyjnych według sposobu określenia proporcji ustalonej dla tej jednostki organizacyjnej.

Takie rozwiązanie będzie w miarę proste w stosowaniu, ponieważ opiera się na księgowości (rachunkowości), którą obowiązkowo sporządza się dla każdej jednostki organizacyjnej jst, zgodnie z ustawą o finansach publicznych. Sprawozdania te są później "włączane" do sprawozdań rocznych całej jst. Taka metoda gwarantuje najbardziej dokładne przyporządkowanie podatku naliczonego do działalności gospodarczej mimo uznania przez TSUE gminy ze wszystkimi jej jednostkami organizacyjnymi za jednego podatnika. Jednocześnie rozwiązanie takie gwarantuje, że odliczenie podatku nastąpi wyłącznie w odniesieniu do działalności gospodarczej.

W tym miejscu należy wskazać, że na podstawie art. 99 ustawy o VAT, do złożenia jednej deklaracji VAT obejmującej wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu VAT, dokonywane przez jst i jej jednostki organizacyjne, w tym samorządową jednostkę budżetową, zobowiązana jest jst. Jst może składać deklaracje za okresy miesięczne lub też wybrać - jeśli spełnione zostaną przesłanki ustawowe - składanie deklaracji za okresy kwartalne. Jeżeli scentralizowana deklaracja składana przez jst ("zbiorcza") sporządzana jest na podstawie "deklaracji cząstkowych" każdej jednostki organizacyjnej, w tym samorządowej jednostki budżetowej, w deklaracjach cząstkowych powinny znaleźć odzwierciedlenie wszystkie czynności dokonywane przez daną jednostkę organizacyjną.

wykrzyknik Przy sporządzaniu, na potrzeby wewnętrzne jst, cząstkowej deklaracji VAT jednostki organizacyjne jst mogą skorzystać ze wzoru takiej deklaracji dostępnej na naszej stronie internetowej www.druki.gofin.pl.

Ewidencja VAT w jednostce budżetowej

Do ewidencji rozliczeń VAT w samorządowej jednostce budżetowej służy, określone w załączniku nr 3 "Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych" do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), konto 225 "Rozrachunki z budżetami". Z opisu do tego konta wynika, iż służy ono do ewidencji rozrachunków z budżetami, w szczególności z tytułu dotacji, podatków (w tym podatku VAT), nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. Po stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a po stronie Ma - zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. Rozbudowę ewidencji szczegółowej w odniesieniu do ewidencji VAT uzasadniają również przepisy o VAT (art. 109 ust. 3), wymagające sporządzenia na podstawie ewidencji deklaracji VAT.

W świetle art. 28 ust. 2 oraz art. 28 ust. 8 ustawy o rachunkowości, niepodlegający odliczeniu VAT naliczony zwiększa cenę nabycia lub koszt wytworzenia i jest rozliczany w księgach rachunkowych, zapisem:

      - Wn konto zespołu 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
         (w analityce: Zużycie materiałów i energii, Usługi obce, itp.)
         lub odpowiednie konto zespołu 5 "Koszty według typów działalności
         i ich rozliczenie", konto zespołu 0 "Majątek trwały",
         lub konto 310 "Materiały", konto 330 "Towary",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami" (VAT naliczony).

Natomiast roczną korektę VAT naliczonego można ująć w księgach rachunkowych następującymi zapisami:

   1) korekta zwiększająca VAT naliczony:
      - Wn konto 225,
      - Ma konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne",
   2) korekta zmniejszająca VAT naliczony:
      - Wn konto 761 "Pozostałe koszty operacyjne",
      - Ma konto 225.

Jednocześnie należy zauważyć, że z chwilą dokonania centralizacji rozliczeń jst wchodzi w prawa swoich jednostek organizacyjnych, w tym samorządowej jednostki budżetowej, w odniesieniu np. do prawa do ujęcia w pierwszej scentralizowanej deklaracji VAT nadwyżek kwoty podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia z ostatnich deklaracji złożonych przez jednostki organizacyjne. Analogiczne zasady dotyczą również obowiązków jst, które przed centralizacją rozliczeń ciążyły na jej jednostkach organizacyjnych (art. 4 ww. ustawy z dnia 5 września 2016 r.). Dlatego też zasady tych odliczeń, obiegu dokumentów, rozliczeń zakupów i sprzedaży (w tym sprzedaży usług związanych z dostarczaniem wody, odbiorem śmieci, itp.) między jednostkami organizacyjnymi w ramach danej jst, zasady prowadzenia rejestrów zakupów i sprzedaży dla potrzeb rozliczenia VAT, sporządzania deklaracji "cząstkowych" i odpowiedzialności za te i inne kwestie związane z centralizacją VAT powinny zostać ustalone, zapisane i stosowane w sposób ciągły przez wszystkie jednostki organizacyjne objęte przedmiotową centralizacją.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60