zegar
Ostatnia aktualizacja: 20.04.2018 r., godz. 13:32
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 67.518
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Klasyfikacja budżetowa kwot uzyskiwanych tytułem dywidendy oraz ich ujęcie w księgach gminy

Jednostka samorządu terytorialnego (gmina) posiada udziały w spółce z o.o. Jak w księgach urzędu gminy zarachować wpływ należnej od tej spółki dywidendy? W jakim paragrafie ująć taki wpływ?

Z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760) wynika, iż przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności i dodatnie różnice kursowe ujmowane są na koncie 750 "Przychody finansowe".

Należy przy tym pamiętać, iż należne dywidendy zalicza się do przychodów finansowych na dzień powzięcia przez właściwy organ spółki uchwały o podziale zysku, chyba że w uchwale określono inny dzień prawa do dywidendy.

Wartość należnej dywidendy wskazane jest ująć w księgach rachunkowych pytającej jednostki na dzień powzięcia stosownej uchwały o jej wypłacie (lub inny dzień, jeżeli został określony w uchwale), zapisem:

      - Wn konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych"
          lub 240 "Pozostałe rozrachunki",
      - Ma konto 750 "Przychody finansowe".

Późniejszy wpływ dywidendy na rachunek bankowy jednostki ujmuje się zapisem:

      - Wn konto 130 "Rachunek bieżący jednostki",
      - Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych"
         lub 240 "Pozostałe rozrachunki".

Kwoty uzyskane tytułem dywidendy klasyfikowane są przy tym w paragrafie 074 "Wpływy z dywidend".

Przypomnijmy, iż przyporządkowania uzyskanych dochodów, przychodów i środków do odpowiednich paragrafów klasyfikacji budżetowej jednostki budżetowe, do których zalicza się urzędy jednostek samorządu terytorialnego (w tym gminy), dokonują w oparciu o załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60