zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 19 (451) z dnia 1.10.2017

Korekta zapisów księgowych w związku z przesunięciem dochodów między paragrafami

Jesteśmy państwową jednostką budżetową. Należności z tytułu kosztów doręczonego upomnienia są dla nas przychodami z tytułu dochodów budżetowych, które ewidencjonujemy na koncie 720. Przez kilka miesięcy koszty upomnień ujmowane były w niewłaściwym paragrafie dochodów (tzn. w paragrafie 069 zamiast w paragrafie 064). Jak poprawić dokonywane w związku z tym zapisy na kontach księgowych?

W wyniku zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 2294), z dniem 1 stycznia 2017 r. zmieniono m.in. brzmienie objaśnień do paragrafu 069 "Wpływy z różnych opłat" oraz dodano kilka nowych paragrafów dochodów, w tym m.in. paragraf 064 "Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień". Z objaśnień do tego paragrafu wynika, iż ujmuje się w nim również wpływy z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień. Dlatego począwszy od 2017 r., zarówno wpływy z tytułu kosztów upomnień, jak i wpływy z tytułu zwrotu tych kosztów, wskazane jest klasyfikować właśnie w tym paragrafie.

Co ważne, w celu uzyskania kompletnych, szczegółowych i rzetelnych danych o faktycznie uzyskanych przychodach z tytułu dochodów budżetowych w okresie sprawozdawczym, jednostki budżetowe do kont służących ewidencji tych przychodów powinny prowadzić ewidencję szczegółową (analityczną) według podziałek klasyfikacji budżetowej (dział, rozdział, paragraf). Szczegółowa ewidencja analityczna powinna być ponadto dostosowana do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości jednostki budżetowej. Konta służące księgowaniu operacji związanych z uzyskiwanymi przychodami wskazane jest rozbudować w następujący sposób: konto syntetyczne (XXX) - dział (XXX) - rozdział (XXXXX) - paragraf (XXXX) - szczegółowy rodzaj przychodu (XX).

Tym samym wybrane konta analityczne w ramach konta 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych", mogą wyglądać następująco:

 • 720-XXX-XXXXX-064-01 - koszty egzekucyjne,
   
 • 720-XXX-XXXXX-064-02 - opłaty komornicze,
   
 • 720-XXX-XXXXX-064-03 - koszty upomnień,
   
 • 720-XXX-XXXXX-069-01 - zwrot kosztów postępowania administracyjnego,
   
 • 720-XXX-XXXXX-069-02 - inne opłaty.

Jeśli od początku 2017 r. koszty upomnień ujmowane były w niewłaściwym paragrafie dochodów (tzn. w paragrafie 069, zamiast w paragrafie 064), a co za tym idzie ujmowane były na niewłaściwym koncie analitycznym do konta 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych", wskazane jest dokonać odpowiedniego przeksięgowania (na właściwe konto analityczne). Może się to odbyć, na podstawie dokumentu PK, zapisem:
      - Wn konto 720-XXX-XXXXX-069-XX,
      - Ma konto 720-XXX-XXXXX-064-XX.

Warto przy tym przypomnieć, iż - w świetle § 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1542) - kierownicy państwowych jednostek budżetowych mogą dokonywać zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych, w obrębie jednego rozdziału, na podstawie i w granicach upoważnień udzielonych im przez dysponentów części budżetowych. O dokonanych przeniesieniach kierownicy tych jednostek informują dysponentów części budżetowych (w terminach przez nich ustalonych).

Dokonywanie zmian w planie finansowym niezgodnie z powyższymi regułami skutkować będzie naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. W myśl bowiem art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311), naruszeniem dyscypliny jest dokonanie takiej zmiany bez upoważnienia albo z przekroczeniem jego zakresu.

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60