zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 20 (452) z dnia 20.10.2017

Kredyt zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego

Jesteśmy jednostką samorządu terytorialnego (gminą). Prowadzimy jeden rachunek bankowy dla budżetu i dla urzędu jako jednostki budżetowej. Na pokrycie przejściowego deficytu budżetu zaciągnęliśmy kredyt. Jak ująć w księgach jednostki samorządu terytorialnego operacje związane z zaciągniętym kredytem?

Zasady zaciągania kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego

Zasady zaciągania kredytów przez jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) regulują przepisy ustawy o finansach publicznych. Z art. 89 ust. 1 tej ustawy wynika, że jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Zaciągnięte kredyty z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, powinny - na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - zostać spłacone w tym samym roku, w którym zostały zaciągnięte. Suma zaciągniętych kredytów nie może przekroczyć kwoty określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, stanowiącej podstawę gospodarki finansowej tej jednostki (art. 91 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

W przypadku ubiegania się przez jednostkę samorządu terytorialnego o kredyt na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych (czyli z wyjątkiem kredytu przeznaczonego na pokrycie przejściowego deficytu), zarząd tej jednostki jest obowiązany uzyskać opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty kredytu (art. 91 ust. 2 ww. ustawy).

Ewidencja księgowa zaciągniętego kredytu i odsetek od tego kredytu

Zasady ewidencji zdarzeń dotyczących budżetów jednostek samorządu terytorialnego określone zostały w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), zwanego dalej rozporządzeniem w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

Z załącznika tego wynika, iż do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu służy konto 134 "Kredyty bankowe". Na stronie Ma tego konta ujmuje się kredyt bankowy zaciągnięty na finansowanie budżetu oraz odsetki od tego kredytu, natomiast na stronie Wn tego konta ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu. Odsetki od zaciągniętego przez gminę kredytu powinny być przy tym ewidencjonowane w korespondencji ze stroną Wn konta 909 "Rozliczenia międzyokresowe". Z opisu do konta 909 wynika bowiem, że służy ono do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Na stronie Wn tego konta ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów lub pożyczek). W przypadku gdy w jednostce prowadzony jest jeden wspólny rachunek bankowy dla budżetu i dla urzędu jako jednostki budżetowej, zapłata odsetek od kredytu podlega dodatkowo ujęciu na kontach 133 "Rachunek budżetu", 223 "Rozliczenie wydatków budżetowych" i 902 "Wydatki budżetu".

www
Więcej na temat rachunkowości
w jednostkach samorządu terytorialnego
można przeczytać w serwisie
www.serwisbudzetowy.pl

Należy również pamiętać, iż w takiej sytuacji - równolegle do zapłaty odsetek ze wspólnego rachunku bankowego - w księgach jednostki budżetowej wskazane jest zaksięgować, na podstawie dokumentu PK, zapłacone odsetki, zapisem:

      - Wn konto 751 "Koszty finansowe" lub 080 "Środki trwałe w budowie
         (inwestycje)" (w przypadku kredytu zaciągniętego na sfinansowanie zadania
         inwestycyjnego związanego z budową lub nabyciem środka trwałego,
         poniesione przed oddaniem środka trwałego do używania),
      - Ma konto 130 "Rachunek bieżący jednostki".

Jeśli bowiem w jednostce prowadzony jest jeden wspólny rachunek bankowy dla budżetu i dla urzędu, to dotyczące tego urzędu obroty związane z jego dochodami i wydatkami muszą być księgowane w ewidencji urzędu (jednostki budżetowej) na koncie 130 jako zapis wtórny do konta 133. Odbywa się to na podstawie polecenia księgowania.

Ponadto przypominamy, iż - w myśl art. 249 ust. 3 ustawy o finansach publicznych - plan finansowy urzędu jednostki samorządu terytorialnego powinien uwzględniać wydatki budżetowe, które nie występują w planach finansowych innych jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego i zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Uzasadnia to konieczność wykazywania kosztów obsługi długu publicznego, jakimi są odsetki od zaciągniętych kredytów w planie finansowym urzędu jednostki samorządu terytorialnego, a co za tym idzie ujmowania ich w księgach urzędu (w ciężar kosztów finansowych lub środków trwałych w budowie).

Przykład

I. Założenia:

  1. W sierpniu 2017 r. jednostka samorządu terytorialnego (gmina) zaciągnęła kredyt na pokrycie przejściowego deficytu budżetu w wysokości: 1.150.000 zł.
     
  2. Na koniec września 2017 r. zarachowano odsetki należne od zaciągniętego kredytu w wysokości: 2.875 zł.
     
  3. W październiku 2017 r. dokonano całkowitej spłaty zaciągniętego kredytu.
     
  4. W jednostce prowadzony jest jeden rachunek bankowy dla budżetu i dla urzędu jako jednostki budżetowej.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
A. Zapisy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego
1. WB - wpływ kredytu na rachunek budżetu 1.150.000 zł 133 134
2. PK - naliczenie odsetek od kredytu bankowego (należnych na koniec września 2017 r.) 2.875 zł 909 134
3. WB - zapłata odsetek 2.875 zł 223 133
4. PK - wyksięgowanie odsetek od kredu pod datą ich zapłaty 2.875 zł 134 909
5. WB - spłata kredytu 1.150.000 zł 134 133
6. PK - przeksięgowane zrealizowanych wydatków na podstawie sprawozdania Rb-28S 2.875 zł 902 223
B. Zapisy w jednostce budżetowej
1. PK - zapis wtórny do zapłaty odsetek ze wspólnego rachunku bankowego 2.875 zł 751 130
2. PK - przeksięgowane zrealizowanych wydatków na podstawie sprawozdania Rb-28S 2.875 zł 130 800

III. Księgowania:

A. Zapisy w budżecie jednostki samorządu terytorialnego:

Kredyt zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego

B. Zapisy w jednostce budżetowej:

Kredyt zaciągnięty przez jednostkę samorządu terytorialnego

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60