zegar
Ostatnia aktualizacja: 26.04.2018 r., godz. 14:05
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 63.116
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 1 (457) z dnia 1.01.2018

Zawarcie umowy najmu składnika majątku ruchomego w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego państwowa jednostka budżetowa zawarła w listopadzie 2017 r. umowę najmu składnika majątku ruchomego na 3 lata. Każdy z oferentów wniósł wadium. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, podlega zaliczeniu na poczet czynszu. Zawarta umowa przewiduje ponadto wniesienie kaucji. Jak rozliczyć te zdarzenia w księgach rachunkowych 2017 r.?

Zasady oddawania w najem zbędnych lub zużytych składników
rzeczowych majątku ruchomego

Sposób gospodarowania przez państwowe jednostki budżetowe rzeczowymi składnikami majątku ruchomego, a także zasady ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania, darowizny i likwidacji, określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729). W myśl § 37 ww. rozporządzenia, do oddania w najem zbędnych lub zużytych składników rzeczowego majątku ruchomego stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży tych składników. Oznacza to, że przy wyborze najemcy stosuje się przetarg publiczny, publiczne zaproszenie do rokowań lub aukcję. Rozstrzygnięcie każdego z powyższych trybów kończy się zawarciem umowy najmu, przyznającej najemcy prawo do używania cudzej rzeczy.

Z pytania wynika, iż do wyboru najemcy zastosowano przetarg publiczny. Stosownie zaś do § 16 rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium wnosi się wyłącznie w gotówce. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez oferenta, którego ofertę wybrano, zalicza się na poczet ceny (czynszu). Wadium nie podlega zwrotowi, w przypadku gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy najmu.

Wnoszenie kaucji przez najemcę

Kaucja to kwota środków pieniężnych, której celem jest zabezpieczenie interesów jednej ze stron umowy. W przypadku umowy najmu kaucja jest gwarancją dotrzymania zobowiązania z tytułu zawarcia umowy najmu i stanowi odszkodowanie w razie jego niedopełnienia. Kaucja zabezpiecza interesy wynajmującego, który w przypadku, gdy najemca nie zwróci przedmiotu najmu lub go uszkodzi, zachowuje kaucję dla siebie na pokrycie wynikłych kosztów. Umowa najmu powinna określać wysokość pobranej kaucji, jej zwrotny charakter, sposób i moment rozliczania kaucji w konkretnych sytuacjach lub też jej zwrot w przypadku niewykorzystania. W zależności od postanowień umowy kaucja może zostać przeznaczona na poczet niespłaconych przez najemcę zobowiązań z tytułu najmu lub rozliczenie ewentualnych odszkodowań. W sytuacji niewystąpienia powyższych przesłanek powinna ona podlegać zwrotowi po wygaśnięciu umowy.

Ewidencja księgowa operacji związanych z zawarciem umowy najmu w wyniku
rozstrzygnięcia przetargu publicznego

Na mocy przepisów obowiązującego do końca 2017 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 760), dalej zwanego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2010 r., operacje gospodarcze dotyczące środków pieniężnych stanowiących sumy depozytowe podlegają ewidencji na koncie 139 "Inne rachunki bankowe". Wpływy sum depozytowych ujmuje się na stronie Wn konta 139, a wypłaty środków pieniężnych (sum depozytowych) - na stronie Ma. Przy czym na koncie tym dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 pomiędzy księgowością jednostki a księgowością banku.

Natomiast do ewidencji rozrachunków z tytułu sum depozytowych (wadium, kaucji) służy konto 240 "Pozostałe rozrachunki". Wpływy z tytułu wniesionego wadium bądź kaucji ujmuje się po stronie Ma tego konta, natomiast ich zwroty lub utratę - po stronie Wn.

Co istotne, wadium i kaucja stanowić będą dla jednostki przychód tylko wówczas, gdy zostaną zatrzymane. Przychód ten podlegać będzie - na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. g) ustawy o rachunkowości - zarachowaniu na dobro pozostałych przychodów operacyjnych.

Jako pozostałe przychody operacyjne wskazane jest także księgować uzyskiwane przez pytającą jednostkę dochody z tytułu najmu.

Przychody z tytułu najmu nie zostały wymienione w żadnym z opisów kont zespołu 7 zamieszczonych w załączniku nr 3 do ww. rozporządzenia. Dochody te zaleca się ujmować na koncie 700 "Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia" (przeznaczonym do ewidencji przychodów ze sprzedaży produktów, tzn. wyrobów gotowych i półfabrykatów oraz robót i usług) lub na koncie 720 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" - tylko wówczas gdy stanowią one przychody należące do statutowej (podstawowej) działalności jednostki. W przeciwnych przypadkach wskazane jest ewidencjonować je na koncie 760 "Pozostałe przychody operacyjne". Zgodnie bowiem z zasadami funkcjonowania konta 760, służy ono do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750. Co istotne, kontem przeciwstawnym w przypadku należności przypisanych z tytułu takich dochodów będzie zazwyczaj konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".

Przykład

I. Założenia:

  1. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego państwowa jednostka budżetowa zawarła w listopadzie 2017 r. umowę najmu składnika majątku ruchomego na 3 lata.
     
  2. Każdy z dwóch oferentów biorących udział w przetargu wniósł wadium w wysokości: 1.600 zł.
     
  3. Wadium wniesione przez oferenta, który wygrał przetarg, podlega zaliczeniu na poczet pierwszego czynszu. Zgodnie z zawartą umową, miesięczny czynsz najmu wynosi: 2.460 zł (w tym VAT: 460 zł). Umowa przewiduje ponadto wniesienie kaucji przez najemcę w wysokości dwumiesięcznego czynszu.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. WB - wniesienie wadium przez oferentów biorących udział w przetargu (łączna wartość wpłaconych środków) 3.200 zł 139 240
2. WB - zwrot wadium wniesionego przez oferenta, którego oferta nie została wybrana 1.600 zł 240 139
3. WB - wpływ kaucji wniesionej przez najemcę: 2.460 zł × 2 =  4.920 zł 139 240
4. FS - faktura za najem składnika majątku ruchomego:      
   a) kwota brutto 2.460 zł 221  
   b) VAT należny 460 zł   225
   c) wartość netto 2.000 zł   760
5. WB - przekazanie wadium z rachunku depozytowego jednostki na poczet zapłaty pierwszego czynszu 1.600 zł 141 139
6. WB - wpływ środków pieniężnych pochodzących z wadium jako zapłaty za czynsz na rachunek bieżący jednostki 1.600 zł 130 141
7. PK - zaliczenie wadium na poczet czynszu (rozliczenie rozrachunków) 1.600 zł 240 221
8. WB - wpływ pierwszego czynszu od najemcy w kwocie pomniejszonej o wniesione wadium: 2.460 zł - 1.600 zł =  860 zł 130 221

III. Księgowania:

Ewidencja księgowa operacji związanych z zawarciem umowy najmu w wyniku rozstrzygnięcia przetargu publicznego

Jeśli jednostka jako wynajmujący zatrzyma kaucję tytułem odszkodowania, to wartość tej kaucji (zaewidencjonowaną na koncie 240) zaliczy na dobro pozostałych przychodów operacyjnych, zapisem:

      - Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z tytułu kaucji),
      - Ma konto 760 "Pozostałe przychody operacyjne".

Z kolei zarachowanie kaucji na poczet opłat czynszowych można ująć zapisem:

       - Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki"
          (w analityce: Rozrachunki z tytułu kaucji),
       - Ma konto 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych".

Równolegle do zarachowania wpłaconej kaucji na poczet opłat z tytułu najmu oraz jako odszkodowania wskazane jest przekazać zatrzymaną kwotę z rachunku depozytowego na rachunek bieżący jednostki (rachunek dochodów budżetowych). Ewidencja przekazania tych środków na rachunek dochodów (konto 130) może się odbyć za pośrednictwem konta 141 "Środki pieniężne w drodze".

Natomiast ewentualny zwrot pobranej kaucji po wygaśnięciu umowy księguje się zapisem:

      - Wn konto 240 "Pozostałe rozrachunki"
         (w analityce: Rozrachunki z tytułu kaucji),
      - Ma konto 139 "Inne rachunki bankowe"
        (w analityce: Kaucja z tytułu najmu).

www.SerwisBudzetowy.pl - Inne jednostki i zakłady budżetowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
9
11
13
14
15
17
19
21
22
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60