zegar
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2018 r., godz. 13:34
zegar
Ilość wizyt w ciągu ostatnich 30 dni - 47.674
Biuro Obsługi Klienta tel. 95 720 85 40, Formularz kontaktowy »
lupa
O podatkach w sektorze budżetowym, składkach ZUS i prawie pracy czytaj w innych działach serwisu (patrz linki główne powyżej)
A A A

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 2 (458) z dnia 20.01.2018

Komentarz do zmian w rachunkowości budżetowej wprowadzonych nowym rozporządzeniem - część III

Nowe prawoZ dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911), zwane dalej nowym rozporządzeniem. Zastąpiło ono rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. W stosunku do przepisów dotychczasowego rozporządzenia wprowadzono szereg zmian - zarówno w treści samego rozporządzenia, jak i w załącznikach zawierających plany kont oraz wzory sprawozdań finansowych. W niniejszym artykule opiszemy zmiany wprowadzone do poszczególnych elementów sprawozdań finansowych.

Warto przy tym zaznaczyć, iż przepisy nowego rozporządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 r. Oznacza to, iż sprawozdania finansowe za 2017 r. sporządzane są według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

We wzorze bilansu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 5) dokonano następujących zmian:

 • po stronie aktywów w grupie "Środki trwałe" dodano pozycję 1.1.1. "Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom"; związane jest to z rozszerzeniem opisu konta 011 "Środki trwałe", zgodnie z którym ewidencja szczegółowa prowadzona do tego konta powinna umożliwić m.in. ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom,
   
 • po stronie pasywów w grupie "Fundusz" połączono dotychczasowe pozycje III. "Nadwyżka środków obrotowych" i IV. "Odpisy z wyniku finansowego", zastępując je jedną pozycją III. "Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)"; w uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia wskazano, iż nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego jest traktowana analogicznie jak zaliczkowe dywidendy w jednostkach działających w sferze gospodarczej; w świetle prawa bilansowego, wypłacone udziałowcom (wspólnikom) zaliczki na poczet przewidywanego zysku traktowane są jako śródroczny podział zysku jednostki (por. art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości); analogicznie ww. nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, która jest dokonywana sukcesywnie w trakcie trwania roku budżetowego, może być traktowana jak podział zysku tej jednostki; saldo nadwyżki, ustalone na koniec roku budżetowego, na koncie 820 "Rozliczenie wyniku finansowego" zmniejsza stan funduszu jednostki (konto 800) i stanowi jeden z rodzajów odpisów dokonywanych z wyniku finansowego,
   
 • w pasywach dodano pozycję B. "Fundusze placówek"; wynika to z dostosowania wzoru tego sprawozdania do nowych regulacji stanowiących, iż dane z bilansów placówek włącza się do bilansu jednostki obsługującej organ, któremu placówki podlegają (por. § 25 ust. 2 nowego rozporządzenia),
   
 • zmieniono sposób prezentacji funduszy specjalnych w pasywach; do tej pory prezentowane one były w odrębnej pozycji D. "Fundusze specjalne"; po zmianie prezentowane są w grupie zobowiązań krótkoterminowych (w ramach pozycji D "Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania") - w pozycji D.II.8. "Fundusze specjalne",
   
 • zmieniono sposób prezentacji rozliczeń międzyokresowych; dotychczas prezentowane one były w odrębnej pozycji E. "Rozliczenia międzyokresowe" z dalszym podziałem na rozliczenia międzyokresowe przychodów (poz. E.I.) i inne rozliczenia międzyokresowe (poz. E.II.); po zmianie prezentowane są w ramach zobowiązań i rezerw na zobowiązania w pozycji D.IV., bez dalszego podziału na rozliczenia międzyokresowe przychodów i inne rozliczenia międzyokresowe.
Bilans placówki

W bilansie placówki (załącznik nr 6) zmieniono dotychczasową nazwę pozycji A.5 aktywów z "Inwestycje (środki trwałe w budowie)" na "Środki trwałe w budowie (inwestycje)". Związane jest to ze zmianą nazwy konta 080 ujętą w "Planie kont dla placówek" (załącznik nr 4) - nadano mu nazwę "Środki trwałe w budowie (inwestycje)" zamiast "Inwestycje". Wprowadzona zmiana wynika z potrzeby ujednolicenia nazewnictwa w odniesieniu do tej kategorii aktywów stosowanego przez placówki, jak i jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe. Zmieniane zapisy dotyczące tego konta dostosowują je do przepisów ustawy o rachunkowości w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych. Środkami trwałymi w budowie są bowiem zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego (por. art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości). Dokonano także zmiany redakcyjnej w zakresie pozycji dotyczącej sumy aktywów - uzupełniono wyliczenie wskazujące jakie elementy sprawozdania składają się na tę pozycję.

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego

Z bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 7 do nowego rozporządzenia) usunięto pozycje "Inne aktywa" oraz "Inne pasywa", zastępując je pozycjami "Rozliczenia międzyokresowe" (zarówno po stronie aktywów, jak i pasywów). W uzasadnieniu do projektu nowego rozporządzenia wskazano, iż poszczególne zdarzenia powinny zostać przypisane do określonych kategorii aktywów lub pasywów. W pozycjach "Rozliczenia międzyokresowe" należy prezentować saldo konta 909 "Rozliczenia międzyokresowe" - odpowiednio saldo Wn (po stronie aktywów) lub saldo Ma (po stronie pasywów).

Bilans budżetu państwa

Wprowadzono wzór bilansu budżetu państwa (załącznik nr 8 do nowego rozporządzenia). Przypomnijmy, iż regulacjami § 23 ust. 5 nowego rozporządzenia nałożono - analogicznie jak to ma miejsce w przypadku bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - obowiązek sporządzania bilansu budżetu państwa. Przepis ten stanowi, iż bilans budżetu państwa sporządza się na podstawie informacji przygotowanych w układzie bilansu, sporządzonych na podstawie zestawienia obrotów i sald kont księgowych stosowanych do ewidencji budżetu państwa, potwierdzonych przez osoby odpowiedzialne za sporządzenie tych zestawień.

Bilans budżetu państwa

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego

Ze skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 9 do nowego rozporządzenia) usunięto pozycję D. "Inne aktywa" oraz pozycję F. "Inne pasywa". W uzasadnieniu wskazano, iż poszczególne zdarzenia powinny zostać przypisane do określonych kategorii aktywów i pasywów. Dostosowano ponadto nazewnictwo pozycji A.III.1.4 i A.III.1.5 aktywów do nazewnictwa obowiązującego w przepisach nowego rozporządzenia. Dotychczasową nazwę pozycji A.III.1.4. "Inwestycje (środki trwałe w budowie)" zastąpiono nazwą "Środki trwałe w budowie (inwestycje)", a dotychczasową nazwę pozycji A.III.1.5. "Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)" zmieniono na "Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)".

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego

W rachunku zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy), którego wzór stanowi załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia, dokonano zmiany w nazwie pozycji K (dotychczasowej poz. M). Dotychczasową nazwę "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych" zmieniono na "Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)". Wynika to z faktu, iż nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych przekazywana w trakcie roku będzie wykazywana w pasywach bilansu jako odpisy z wyniku finansowego, a ostateczne jej rozliczenie będzie prezentowane jako obciążenie wyniku finansowego. Ponadto, na skutek zmian wprowadzonych do opisu konta 820 "Rozliczenie wyniku finansowego" i konta 870 "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy", polegających na przeniesieniu nadwyżki dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową z konta 820 na konto 870, nadwyżka ta będzie uwzględniana w wyniku finansowym tych jednostek.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego
zakładu budżetowego

Z zestawienia zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (załącznik nr 11 do nowego rozporządzenia) usunięto pozycję IV. "Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych", wprowadzając jednocześnie w grupie III. "Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)" pozycję 3. "nadwyżka środków obrotowych". W pozycji tej prezentowana będzie nadwyżka środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego ustalana i przekazywana w formie zaliczek w trakcie roku. Jak wskazano w uzasadnieniu usunięcie nadwyżki dochodów jednostek budżetowych związane jest ze zmianą zasad ewidencji tej nadwyżki. Dotychczas nadwyżka ustalona na koniec roku ujmowana była w korespondencji z kontem 820 "Rozliczenie wyniku finansowego". Po zmianach odnoszona jest ona na konto 870 "Podatki i inne obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy" (w związku z czym uwzględniana jest w wyniku finansowym). Zmieniono również nazwę pozycji I.2.5 zestawienia zmian w funduszu z dotychczasowej o brzmieniu "Aktualizacja wyceny środków trwałych" na "Aktualizacja środków trwałych".

Informacje uzupełniające do poszczególnych elementów sprawozdań

W związku z rozszerzeniem zakresu sprawozdania finansowego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych oraz sprawozdania finansowego jednostek samorządu terytorialnego o informację dodatkową (por. § 23 ust. 1 pkt 4 oraz § 28 ust. 1 pkt 5 nowego rozporządzenia) z poszczególnych elementów sprawozdań usunięto fragmenty dotyczące informacji uzupełniających i objaśnień. Informacje ujmowane dotychczas w tych pozycjach będą wykazywane przez te jednostki w "Informacji dodatkowej", której wzór stanowi załącznik nr 12 do nowego rozporządzenia.

Więcej przeczytasz w Szczegółowy zakres informacji wykazywanych
w informacji dodatkowej omówimy w jednym
z kolejnych Zeszytów Metodycznych Rachunkowości

www.SerwisBudzetowy.pl - Jednostki oświatowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradnikKsiegowego.pl » 
Czytaj także w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
13
16
17
18
22
23
24
25
27
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rachunkowość finansowa, budżetowa, w przykładach liczbowych ...
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.